Juridiske standarder

Her finner du en oversikt over alle juridiske standarder for bygg og anlegg, samt i hvilke tilfeller den enkelte standard skal benyttes.

Standardene i listen kjøper du enkelt ved å klikke på overskriften som lenker direkte til produktene. De fleste av standardene har byggblanketter knyttet til seg. For å lære mer om hvordan du enklest får tilgang til disse, les mer om eBlanketter. Les også om vår standardsamling som inneholder alle standardene vi omtaler, nederst på siden. Flere av standardene finnes også på engelsk. Ved søk på standardnummerene vil du få opp evt. engelske versjoner i tillegg til norsk versjon.

NS 8400 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser

NS 8400 kom ut i september 2005, og avløste da NS 3400 Regler for anbudskonkurranser for bygg og anlegg.

Standarden brukes ved kontrahering av kontrakter om utførelse av bygg og anlegg, og kjøp av varer og tjenester i forbindelse med bygg og anlegg. Den har således et noe videre anvendelsesområde enn NS 3400, som kun gjaldt kontrahering av utførelse av bygg og anlegg. I anbudskonkurranser etter NS 8400 er det ikke tillatt med forhandlinger før kontraktsinngåelsen.

NS 8400 setter opp et regelverk som skal følges både av oppdragstaker og leverandør i forbindelse med anbudskonkurransen. Standarden kan bare brukes ved kontrahering av byggekontrakter og kjøp av varer og tjenester for private oppdragsgivere. Ved offentlige anskaffelser gjelder lov av 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser, med tilhørende forskrift av 7. april 2006 nr. 402.

NS 8410 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved konkurranse med forhandlet prosedyre

Denne standarden kom ut i september 2005, og er ny. NS 8410 har samme anvendelsesområde som NS 8400, men forskjellen er at NS 8410 skal brukes i konkurranser hvor oppdragsgiveren forbeholder seg retten til å forhandle med oppdragsgiverne før kontraktsinngåelse.

NS 8410 kan i likhet med NS 8400 bare brukes ved kontrahering av byggekontrakter og kjøp av varer og tjenester for private oppdragsgivere.

NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt

NS 8405 forutsettes brukt i kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for strengt formaliserte varslingsprosedyrer og utstrakt plikt til samordning med andre aktører. Standarden forutsetter at det vesentligste av prosjekteringen skal leveres av byggherren.

NS 8405 skal ikke brukes i kontrakter med forbruker. 2. utgave av NS 8405 kom i oktober 2008.

Blanketter som brukes sammen med NS 8405:

 • Byggblankett 8405 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider- Dette avtaleformularet skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405.
 • Byggblankett 8405 B Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden.- Denne blanketten skal brukes ved hovedentreprenørens sikkerhetsstillelse overfor entreprenøren i kontrakt etter NS 8405.
 • Byggblankett 8405 C Formular for byggherrens sikkerhetsstillelse- Dette formularet brukes for byggherrens sikkerhetsstillelse overfor entreprenøren i kontrakt etter NS 8405.

NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt

Denne standarden bør brukes dersom organiseringen eller omfanget av prosjektet ikke tilsier at behovet for strenge varslingsprosedyrer og samordningsplikter er like sterkt som etter NS 8405. Standarden forutsetter at det vesentligste av prosjekteringen skal leveres av byggherren.

NS 8406 skal ikke brukes i kontrakter med forbruker.

2. utgave av NS 8406 kom i juli 2009

Blanketter som brukes sammen med NS 8406:

 • Byggblankett 8406 A Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider.- Dette avtaleformularet skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8406.
 • Byggblankett 8406 B Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden.- Denne blanketten skal brukes ved entreprenørens sikkerhetsstillelse overfor byggherren i kontrakt etter NS 8406.
 • Byggblankett 8406 C Formular for byggherrens sikkerhetsstillelseDette formularet brukes for byggherrens sikkerhetsstillelse overfor entreprenøren i kontrakt etter NS 8406

NS 8415 Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider

NS 8415 skal brukes i kontrakter mellom hovedentreprenør og underentreprenør når underentreprenøren påtar seg en del av utførelsen av et bygge- og anleggsarbeid som hovedentreprenøren har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør.

Ved utarbeidelsen av NS 8415 har man forutsatt at hovedentreprenøren har kontrakt etter NS 8405 med byggherren. NS 8415 kan også brukes der hvor hovedentreprenøren har en totalentreprisekontrakt med byggherren.

NS 8415 er egnet for kontraktsforhold der prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for formaliserte varslingsregler med strenge konsekvenser (preklusjon) for unnlatt varsling, eller utstrakt plikt til samordning med alle aktører i prosjektet.

Blanketter som brukes sammen med NS 8415:

 • Byggblankett 8415 A Formular for underentreprisekontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider - Dette formularet skal brukes ved kontraktsinngåelse etter NS 8415.
 • Byggblankett 8415 B Formular for underentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden - Dette formularet skal brukes ved underentreprenørens sikkerhetsstillelse overfor hovedentreprenøren i kontrakt etter NS 8415.
 • Byggblankett 8415 C Formular for hovedentreprenørens sikkerhetsstillelse- Dette formularet skal brukes ved hovedentreprenørens sikkerhetsstillelse overfor underentreprenørens i kontrakt etter NS 8415.

NS 8416 Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider

NS 8416 skal brukes i kontrakter mellom hovedentreprenør og underentreprenør når underentreprenøren påtar seg en del av utførelsen av et bygge- og anleggsarbeid som hovedentreprenøren har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør.

Ved utarbeidelsen av NS 8416 har man forutsatt at hovedentreprenøren har kontrakt etter NS 8405 eller NS 8406 med byggherren. NS 8416 kan også brukes der hvor hovedentreprenøren har en totalentreprisekontrakt med byggherren.

Standarden er egnet for kontraktsforhold der forholdene ligger til rette for at hovedentreprenørens økonomiske, fremdriftsmessige og kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan gjennomføres uten formaliserte varslingsprosedyrer.

NS 8416 kom i ny utgave i juli 2009.

Blanketter som brukes sammen med NS 8416:

 • Byggblankett 8416 A Formular for forenklet underentreprisekontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider- Dette formularet skal brukes ved kontraktsinngåelse etter NS 8416.
 • Byggblankett 8416 B Formular for underentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden- Dette formularet skal brukes ved underentreprenørens sikkerhetsstillelse overfor hovedentreprenøren i kontrakt etter NS 8416.
 • Byggblankett 8416 C Formular for hovedentreprenørens sikkerhetsstillelse- Dette formularet skal brukes ved hovedentreprenørens sikkerhetsstillelse overfor underentreprenørens i kontrakt etter NS 8416.

NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Denne standarden har til formål å regulere kontraktsforholdet der èn part (totalentreprenøren) påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) for den annen part (byggherren).

Blanketter som brukes sammen med NS 8407:

 • Byggblankett 8407 A Formular for kontrakt om totalentrepriser
 • Byggblankett 8407 B Formular for totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden
 • Byggblankett 8407 C Formular for byggherrens sikkerhetsstillelse i totalentrepriseforhold

(NS 8407 erstattet NS 3431 1. juli 2011)

NS 8417 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser

Denne standarden har til formål å regulere kontraktsforholdet der èn part (totalunderentreprenøren (TUE)) påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen og utførelsen av en del av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) som den annen part (totalentreprenøren) har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør.

 • Blanketter som brukes sammen med NS 8417:
 • Byggblankett 8417 A Formular for kontrakt om totalunderentrepriser
 • Byggblankett 8417 B Formular for totalunderentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden

NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

NS 8401 er en del av den gjennomgående revisjonen av den tidligere NS 3403 Alminnelige kontraktsbestemmelser om arkitekters og ingeniørers utførelse av prosjektering og rådgivning. NS 8401 skal brukes i kontraktsforhold mellom oppdragsgiver og arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om prosjekteringsoppdrag innenfor bygg og anlegg, herunder oppfølging av prosjekteringen i bygge- og reklamasjonsfasen. Standarden er basert på et oppdrag etter fast pris.

Blanketter som brukes sammen med NS 8401:

 • Byggblankett 8401 Formular for kontrakt om prosjekteringsoppdrag- Dette formularet brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8401.

NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid

NS 8402 er en del av den gjennomgående revisjonen av den tidligere NS 3403 Alminnelige kontraktsbestemmelser om arkitekters og ingeniørers utførelse av prosjektering og rådgivning. Standarden skal brukes i kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og en arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om rådgivningsoppdrag med tilknytning til bygg og anlegg, normalt basert på honorar etter medgått tid.

Blanketter som brukes sammen med NS 8402:

 • Byggblankett 8402 Formular for kontrakt om rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid.- Dette formularet brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8402.

NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag

NS 8403 skal brukes i kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og en byggeleder om byggeledelse i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider. NS 8403 trådte i kraft i april 2005.

Blanketter som brukes sammen med NS 8403:

 • Byggblankett 8403 A Formular for kontrakt om byggelederoppdrag- Dette formularet skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8403.
 • Byggblankett 8403 B Veiledende ytelsesbeskrivelse for byggelederoppdrag- Denne ytelsesbeskrivelsen er utarbeidet for bruk sammen med kontrakter basert på NS 8403.

I forbindelse med at ytelsesbeskrivelsen ble utarbeidet i elektronisk format i januar 2013 ble betegnelsen endret til Byggblankett 8403 B, i stedet for publikasjon 570, uten at det ble foretatt noen revisjon av teksten. Den tidligere Byggblankett 8403 endret samtidig betegnelse til Byggblankett 8403 A, uten at det ble foretatt noen revisjon av teksten.

NS 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag

NS 8404 skal brukes i kontraktsforhold mellom en oppdragsgiver og en arkitekt, rådgivende ingeniør eller annen fagkyndig om uavhengige kontrolloppdrag innenfor bygg og anlegg. NS 8404 trådte i kraft i september 2013.

Blankett som brukes sammen med NS 8404:

 • Byggblankett 8404 Formular for kontrakt om uavhengig kontrolloppdrag- Dette formularet skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8404.

NS 8409 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer

Denne standarden fastsetter kontraktsbestemmelser til bruk ved kjøp av byggevarer når kjøperen ikke er en forbruker. Standarden kan dermed brukes i kontrakter mellom entreprenører og byggevareleverandører, eller i kontrakt mellom profesjonelle byggherrer og byggevareleverandører.

Blanketter som brukes sammen med NS 8409:

 • Byggblankett 8409 Kontrakt om kjøp av byggevarer- Dette formularet brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8409.

NS 3405 Bestemmelser for regulering av kontraktssum på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter mv.

NS 3405 viser hvordan man foretar indeksregulering av kontraktssummen i en entreprisekontrakt når partene har avtalt å indeksregulere kontraktssummen etter en av metodene i standarden. NS 3405 er basert på en indeks som partene har valgt, for eksempel fra Statistisk sentralbyrå.

Veiledning som brukes sammen med NS 3405 (Denne standarden har ingen tilhørende blankett):

 • Veiledning til NS 3405 (publikasjon 241)- Dette er en veiledning til NS 3405 som også viser eksempler på hvordan man kan foreta prisregulering av kontraktssummen med forskjellige avregningsperioder.

NS 8430 Overtakelse av bygg og anlegg

NS 8430 gir bestemmelser om prosedyrene ved overtakelse av bygg og anlegg, både i nærings- og forbrukerforhold. Standarden trådte i kraft 1. januar 2009, og erstattet NS 3434.

Blanketter som brukes sammen med NS 8430:

 • Byggblankett 8430 A: Overtakelsesprotokoll - Næringsforhold
 • Byggblankett 8430 B: Mangelliste - Næringsforhold
 • Byggblankett 8430 C: Innkallingsbrev - Forbrukerforhold
 • Byggblankett 8430 D: Overtakelsesprotokoll - Forbrukerforhold
 • Byggblankett 8430 E: Mangelliste - Forbrukerforhold

NS 3450 Prosjektdokumenter - Redigering og innhold av konkurransegrunnlag

Denne standarden fastsetter regler for redigering av og innhold i dokumenter som skal ligge til grunn for anbud på eller avtale om utførelse av bygg eller anlegg.

Forbrukerblanketter

Flere byggblanketter er særskilt tilpasset til forbrukerforhold, jf. bustadoppføringslova, avhendingslova og håndverkertjenesteloven. Les egen informasjon om blanketter særskilt tilpasset forbukerforhold.

Standardsamling

Standardsamlingen "Juridiske standarder for bygg og anlegg" er en av våre mest populære produkter og inneholder et utvalg nyttige standarder og byggblanketter for bygg og anlegg. Samlingen kan kjøpes som praktisk bok i A5 format med spiralrygg eller som elektronisk standardsamling på web. Samlingen inneholder standardene NS 3405, NS 3405.P241, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8403.P570, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430, i tillegg får du med 29 tilhørende byggblanketter i bokversjonen.

Standardsamling med engelske oversettelser

Vi tilbyr nå også en standardsamling på web med de juridiske standardene som er oversatt til engelsk. Norske bedrifter og organisasjoner handler i økende grad med utenlandske entreprenører og leverandører. Det er også stadig flere ansatte hos byggherrer og entreprenører som forstår engelsk bedre enn norsk. Standardsamlingen inneholder NS 8401.E, NS 8402.E, NS 8403.E, NS 8405.E, NS 8406.E, NS 8407.E, NS 8409.E, NS 8415.E, NS 8416.E og NS 8417.E.

Sales and Support

Shopping guide

Chat: Ask us online

Telephone: +47 67 83 87 00

Business hours chat/phone: mon-fri 8-16