Lydklasser

NS 8175 er en av de viktigste standardene innenfor akustikk og støy. Den er knyttet til byggteknisk forskrift (TEK10) via veiledningen til forskriften og omhandler lydklasser for bygninger.

Standarden inneholder fire lydklasser (A, B, C og D) og eksisterende utgave er fra 2012. Klasse C er knyttet til TEK10. NS 8175 angir grenseverdier for de fleste typer bygninger den byggtekniske forskriften gjelder for. Den reviderte utgaven fra 2012 er oppdatert på grunn av krav i ulike regelverk om universell utforming og tilgjengelighet for alle.

Innendørs grenseverdier
NS 8175:2012 inneholder grenseverdier for boliger og ulike arbeids- og publikumsbygg som sykehus, pleieinstitusjoner, skoler, barnehager, overnattingssteder og kontorbygg. Klasse C i NS 8175 angir minste grenseverdier for lydforhold i bygninger i form av:

  • luftlydisolasjon
  • trinnlydisolasjon
  • etterklangstid og akustisk absorpsjon
  • støy fra tekniske installasjoner
  • støy fra utendørs kilder som transport, industri, skyting mv.

Grenseverdiene i standarden skiller mellom støy fra tekniske installasjoner og annen miljøstøy. Grenseverdier for støy fra tekniske installasjoner gjelder for alle typer boliger, også eneboliger.

På grunn av krav til tilgjengelighet for alle og krav om universell utforming i TEK10 ble revisjonen i 2012 utført spesielt med tanke på romakustiske forhold, støynivå i bygninger og behov for lydoverføringsanlegg i ulike rom og arealer. Forskriften krever tilgjengelighet for flest mulig, spesielt for byggverk for publikum og for arbeidsbygninger, også bygningstyper som ikke var inkludert i NS 8175 tidligere.

Akustiske kriterier er spesielt viktige for syns- og hørselshemmede for å kunne fungere i ulike fasiliteter. Det ble derfor gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmer av syns- og hørselshemmedes organisasjoner om opplevelse av lydforhold i ulike typer bygninger, rom og arealer. Det ble også spurt om bruken av lydtekniske hjelpemidler og hvilke typer støykilder som kan være problematiske. Dette ble gjort for å skaffe mer kunnskap om problematiske lydforhold for syns- og hørselshemmede, hvilke typer bygninger bør vektlegges og hvilke støykilder kan være årsak til vanskeligheter. Resultater fra undersøkelsen er publisert Notat 2011:102 på NIBRs hjemmeside.

Utendørs grenseverdier
Utendørs grenseverdier i klasse C er gitt med henvisning til retningslinjer for arealplanlegging (T-1442) og gul sone. Grenseverdiene for sykehus og pleieinstitusjoner er likevel noe strengere. NS 8175 omhandler i tillegg håndtering av måleusikkerhet ved kontroll av samsvar med grenseverdier. Utendørs forhold er også pålagt i lovverket universelt utformet.

Aktuelle målestandarder
Det finnes relaterte målestandarder for støy fra tekniske installasjoner (NS 8172, NS-EN ISO 16032), veitrafikk (NS 8174), togtrafikk (NS 8177), skyting (NS-EN ISO 17201), flystøy (NS-ISO 20906), ulike utendørs kilder (NS-ISO 1996) og industri. Nasjonal standard for måling av støy fra togtrafikk (NS 8177) er publisert sammen med et regneark (excel) for bergning av måleusikkerhet.

Standarder for feltmåling av luftlyd- og trinnlydisolasjon i NS-EN ISO 140-serien og vurderingsmetoder i NS-EN ISO 717-serien er for tiden under omfattende europeisk og internasjonal revisjon. Revisjonen ventes å medføre en forenkling av målestørrelser og kriterier som gir en noe strengere bedømmelse av konstruksjoner ved lave frekvenser (bass, gange), og som kan ha betydning for valg av konstuksjoner for ulike formål. Revisjonen følges opp av komiteen for akustikk og andre interessenter.

Standardene inneholder nødvendige oppdaterte kriterier til bruk for verifisering av grenseverdier etter aktuell regelverk. Metodene i standardene kan brukes bl.a. for å kontrollere lydkrav etter byggteknisk forskrift (TEK10), planretningslinjer for behandling av støy i arealbruk (T-1442) og forskrift for støy fra industri (kap 5) med tilhørende veiledning fra Miljødirektoratet.

Sist oppdatert: 2014-01-28