kraner på byggeplass
Foto: Line Hansen Kamhaug

Byggevirksomhet ISO TC 59

ISO/TC 59 Buildings and civil engineering works er en teknisk standardiseringskomité i ISO. Den norske betegnelsen er "ISO/TC 59 Byggevirksomhet", eller bare "TC 59". ISO/TC 59 med sine 80 medlemsland dekker et bredt spekter av fagområder og fokuserer spesielt på ny standardisering innenfor områder med høy innovasjon.

Mange av standardene som er blitt utviklet i komiteen, har dannet et rammeverk for en rekke andre standarder, både nasjonalt og internasjonalt.

Komiteen ledes fra Norge med Per Jæger fra Boligprodusentenes Forening som komitéleder. Sekretariatet drives av Standard Norge, og prosjektleder er Kari S. Borgos.

Se en oversikt over aktive prosjekter under ISO/TC 59 per januar 2014.

Kort historikk og omfang av ISO/TC 59
Den tekniske komiteen ISO/TC 59 Buildings and civil engineering works (tidligere: Building construction) ble opprettet i 1947. Standard Norge har hatt sekretariatet siden 1989 med komitélederne Kristoffer Apeland fra 1989 til 2002 og Åge Hallquist fra 2002 til 2010. Per Jæger fra Boligprodusentenes Forening overtok som leder fra 2011.

Så langt er det publisert totalt 112 ISO-standarder under ISO/TC 59. Komiteen har 31 P-medlemmer (participating countries) og 49 O-medlemmer (observing countries). Mer informasjon kan du finne på hjemmesiden til ISO/TC 59 (engelsk).

Fagområder som dekkes av ISO/TC 59:

  • Terminologi knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet
  • Organisering av informasjon om planlegging, produktframstilling og bygging
  • Geometriske krav knyttet til bygninger, bygningsdeler og produkter (som modulkoordinering, sammensatte produkter og toleransekrav)
  • Ytelseskrav/levetidsberegninger for bygninger, bygningsdeler og byggevarer
  • Universell utforming av bygninger
  • Bærekraftige bygninger og byggevirksomhet
  • Kontraktstandarder for byggevirksomhet
  • Krav til for eksempel ytelse og geometri for komponenter som ikke er ivaretatt av andre

Viktig teknisk komité for Norge
Ved at ISO/TC 59 har norsk ledelse, har norsk BAE-næring stor innflytelse over komiteens strategi og videre retning i arbeidet. Mye av det som utvikles i komiteen, benyttes som referanse i svært mange sammenhenger, både nasjonalt og internasjonalt. Et eksempel på dette er standarden NS 3940, Areal- og volumberegninger av bygninger, som bygger på standarden ISO 9836, Performance standards in building - Definition and calculation of area and space indicators. Mange av temaene som tas opp, videreføres dessuten i den europeiske standardorganisasjonen CEN. Dette bidrar til bedre harmonisering av standarder.

Norsk standardiseringskomité SN/K 282
For å sikre regelmessig kontakt med bransjen er det opprettet en standardiseringskomité (interessentgruppe) som følger arbeidet i ISO/TC 59. Den består bl.a. av ledere fra Husbanken, Boligprodusentenes Forening, Byggevareindustriens Landsforening, Norsk Teknologi, Forsvarsbygg og Direktoratet for byggkvalitet.

I tillegg har Standard Norge kontakt med enkeltpersoner i bransjen gjennom deltakelse i ulike prosjekter som er relevante for ISO/TC 59.

Norge i førersetet innenfor BIM
I samarbeid med SINTEF Byggforsk og organisasjonen buildingSMART har Standard Norge en spesielt aktiv rolle innenfor utvikling av standarder innenfor underkomiteen SC 13, som jobber med standardisering knyttet til bruk av BIM (bygningsinformasjonsmodeller). Kjell Ivar Bakkmoen fra Helse Sør-Øst RHF leder komiteen.

Behov for flere norske eksperter
Det er spesielt ønskelig med økt norsk deltakelse innenfor fagområdene BIM, livsløpsplanlegging og levetidsprosjektering, universell utforming, bærekraftighet og miljødeklarasjoner (SC 13–17).

Standard Norge ønsker at flere små og mellomstore bedrifter engasjerer seg i standardiseringsarbeid. Dette gjelder også arbeidet i ISO/TC 59. Små og mellomstore bedrifter har mye kompetanse som er viktig i standardiseringsarbeidet. Ved å delta er det mulig å påvirke innholdet slik at det ikke bare er "de store" som bestemmer. Standardene må også ivareta behovene til små og mellomstore bedrifter, og da er det viktig å være representert i arbeidet.

Kontaktpersoner

Kari Borgos
Prosjektleder
67 83 86 87 / ksb@standard.no

Ingvild G. Mathisen
Markedssjef
igm@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder