Tjuvholmen
Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole

Bygningsenergi

Byggenæringen står for nesten 40 % av all energi- og materialbruk, mens byggeavfall utgjør om lag 40 % av alt avfall. Klimagassutslipp knyttet til energibruk, forsyningssikkerhet for energi og økende energipriser understreker betydningen av standarder på energiområdet for både næringen og samfunnet. Standardene på området fungerer som verktøy for å prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde bygg og anlegg, og for å sikre gjenbruk av energi og materialer.

Energiberegningsstandarden NS 3031 er hovedstandarden for å regne ut alt energibehov i bygninger og inkluderer standardiserte inndata og klimadata. Standarden tar hensyn til alt som bruker energi slik som oppvarming, varmtvann, kjøling, vifter, pumper og belysning. Standarden gir regler for å beregne energieffektiviteten til varme- og kjølesystemene, og beregne levert energi til bygget.

NS 3031 er verktøyet som arkitekten, byggingeniøren og VVS-rådgiveren skal bruke til å regne ut energibehov og -ytelse i bygninger, og sånn sett en aldri så liten "hverdagsbibel". NS 3031 gir oppskriften på hvordan energikravene i TEK skal oppfylles.

NS 3031 har referanser til flere standarder slik som U-verdier og luftlekkasjer. En oversikt over alle standardene som brukes til å vurdere bygningers energiytelse etter bygningsenergidirektivet.

Standardene omfatter bl.a.:

 • Effektbehov
 • Energieffektivitet
 • Energiproduksjon
 • CO2-utslipp og bruk av fornybar energi.

Standardene tar også for seg energibruk i byggets tekniske utstyr og energioppfølgingssystem.

Standardiseringen innbefatter alle ledd i energikjeden, fra tilførsel av primærenergi til varmeavgivelse på forbruksstedet.

Bygningsenergidirektivet
Bygningsenergidirektivet setter krav til bygningers energiytelse og til energivurdering av tekniske anlegg. Implementeringen av direktivet har medført strengere energikrav, noe som er en utfordring for arkitekter og de som prosjekterer og utfører bygningsarbeider. Kravene, som i Norge er nedfelt i teknisk forskift (TEK) og energimerkeordningen, skal medvirke til at bygningsmassen vil bli mer ennergieffektiv og være bedre rustet for framtidens energisituasjon.

Standardenes formål
Standardene innen energi benyttes for å:

 • Definere terminologi innen bygningsfysikk
 • Beregne og presentere klimadata for energi og effektberegninger
 • Beregne bygningsdelers varmegjennomgangskoeffisient (U-verdi)
 • Beregne byggematerialers termiske konduktivitet og fuktegenskaper
 • Beregne vinduer og dørers U-verdi
 • Beregne varmetap i konstruksjoner i grunnen
 • Beregne internt varmetilskudd, passiv solvarme og kjølebehov
 • Beregne energibehov til ventilasjon og komfortkjøling
 • Beregne byggets totale energibehov og energiytelse
 • Utarbeide energiattest og energimerking av bygninger
 • Dokumentere energiytelse (termografering, bygningers luftlekkasje og energioppfølging)
 • Etablere energiledelse

Brukere av standardene
Aktuelle brukere av standardene er:

 • Myndighetene - for bruk i forskrifter
 • Rådgivere - for å deklarere bygningers energibruk og dokumentere overensstemmelse med offentlige krav i TEK og energimerkeordningen
 • Konsulenter - for å dimensjonere og optimalisere bygninger
 • Skoleverket - som ledd i undervisningen

Kontaktpersoner

Thor Endre Lexow
Prosjektleder
67 83 86 48/ tel@standard.no

Ingvild G. Mathisen
Markedssjef
67 83 86 69 / igm@standard.no

Utvalgte standarder

NOK 1 103,00 (eks. mva)

Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 3700:2013

Standard

NOK 425,00 (eks. mva)

Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Boligbygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 3701:2012

Standard

NOK 509,00 (eks. mva)

Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 621,00 (eks. mva)

Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning (ISO 50001:2011)

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-01-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter