detalj fra dak-tegning på dataskjerm
Foto: iStockphoto

Digital byggeprosess og BIM

Digital byggeprosess og BIM (bygningsinformasjonsmodellering) omfatter de standardiseringsprosjektene i Standard Norge som er knyttet til økt bruk av IT, interoperabilitet og digital samhandling i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen.

Det er stor oppmerksomhet om digital samhandling i BAE-sektoren både i Norge og internasjonalt. Fri flyt av digital informasjon mellom fag, de ulike aktørene og ulike faser i byggeprosessen bidrar til effektivisering av byggeprosessene, bedre kommunikasjon, færre feil, riktigere bruk av ressursene og reduserte kostnader.

Internasjonalt og europeisk samarbeid

Standardisering er viktig verktøy for økt digital samhandling. Standard Norge har satt i gang flere standardiseringsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt, som er sentrale brikker i utviklingen av verktøy for en effektiv digitalisering av byggeprosessen.

ISO-arbeid

Et viktig internasjonalt arbeid foregår i ISO, og da spesielt i komiteen ISO/TC 59 Buildings and civil engineering works. Dette er en stadig viktigere arena for deler av BIM-arbeidet. ISO/TC 59/SC 13 Organization of information about construction works, er komiteen under ISO/TC 59 som jobber med standardisering innenfor BIM. Standard Norge har sekretariatet, og Jøns Sjøgren fra Boligprodusentenes forening er leder.

CEN-arbeid

I tillegg er det opprettet en europeisk standardiseringskomité, CEN/TC 442 Building information modelling (BIM) der Standard Norge har sekretariatet, og Øivind Rooth fra Direktoratet for byggkvalitet, er valgt som leder. I den europeiske komiteen er Norge opptatt av at gjeldende internasjonale standarder (ISO) på området gjøres til europeiske standarder. Dette er viktig for å unngå at det utvikles motstridende standarder i Europa.

I Norge følger den nasjonale speilkomiteen SN/K 257 BIM-standardisering både det europeiske og det internasjonale standardiseringsarbeidet. Komiteen skal nominere norske eksperter til standardiseringsprosjekter i ISO/TC 59/SC 13 og CEN/TC 442 og er et forum med faglige diskusjoner og avklaringer om standardene som er under utvikling, eller er ferdigstilt fra ISO/TC 59/SC 13 og CEN/TC 442.

Mer informasjon om det internasjonale og europeiske arbeidet

Norske eksperter som ønsker å delta aktivt inn i arbeidet, enten nasjonalt eller internasjonalt oppfordres til å ta kontakt med Standard Norge og prosjektleder Lisbet Landfald på e-post lla@standard.no.

Nasjonalt standardiseringsarbeid

Standard Norge har flere viktige nasjonale standardiserings- og utviklingsaktiviteter knyttet til BIM.

buildingSMART Dataordbok

Standard Norge er ledende i arbeidet med oppbygging av buildingSMART Dataordbok, et internasjonalt referansebibliotek for byggenæringen, basert på den internasjonale standarden ISO 12006-3. Dataordboken er en av hovedelementene i buildingSMART. Utviklingen skjer i tett samarbeid med mange land, blant annet USA, Canada og Nederland. buildingSMART Dataordbok er organisert som en gruppe innenfor buildingSMART International, som forvalter og utvikler buildingSMART-teknologien. Komiteen SN/K 537 er norsk brukergruppe for buildingSMART Dataordbok.

BIM-objekter

Standard Norges komité SN/K 529 BIM objektbibliotek har utviklet den nasjonale standarden NS 8360 BIM-Objekter. Standarden ble utgitt i juni 2015, og er den første BIM-standarden som er utviklet i Norge. Brukerne er de som implementerer støtte for standarden i BIM-dataprogrammer. En veiledning er nå under utvikling for programvarebrukere.  

Klassifikasjon

Standard Norge har også en komité som ser på dagens klassifikasjonsstandarder for å ivareta behovene for klassifisering av digital informasjon i byggenæringen? Komiteen SN/K 518 Klassifikasjon i BAE-sektoren kartlegger behovene på dette området.  

Komiteen har revidert NS 3457-3 Bygningstyper og utviklet NS 3457-4 Romfunksjoner. Komiteene arbeider også med andre standarder og deltar i ISO-arbeid for å dekke den norske BAE-næringens behov innenfor klassifikasjon.

buildingSMART Norge

buildingSMART er en internasjonal organisasjon som utvikler og vedlikeholder internasjonale standarder for «åpenBIM», digital samhandling basert på åpne standarder. buildingSMART Norge er en norsk medlemsforening som bidrar i utviklingen og implementering av åpne BIM-standarder nasjonalt og internasjonalt. Standard Norge er medlem av  i buildingSMART Norge.

Mer informasjon om det nasjonale arbeidet

Har du spørsmål om det nasjonale standardiseringsarbeidet knyttet til BIM, kan du ta kontakt med prosjektleder Bjørn Brunstad (klassifisering og EPD) på e-post bbr@standard.no eller prosjektleder Håvard Hjulstad på e-post hhj@standard.no (dataordbok)

Kontaktpersoner

Lisbet Landfald
Prosjektleder
900 63 284 / lla@standard.no

Bjørn Brunstad
Prosjektleder
489 53 288 / bbr@standard.no

Håvard Hjulstad
Prosjektleder (dataordbok)
901 45 563 / hhj@standard.no

Alexandra Klimek
Leder markeds- og forretningsutvikling
978 96 236 / akl@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Historien om BIM

Hvordan startet det hele og hvor går veien videre for BIM (Builing Information Modelling)? Se hva sentrale aktører mener om det.

Europeiske eksperter om verdien av BIM-standarder

Hvorfor er BIM-standarder viktig for den europeiske byggeindustrien og for digital samhandling i Europa? Ekspertene svarer.

Utvalgte standarder

NS 8360:2015

Standard

NOK 893,00 (eks. mva)

BIM-objekter — Navngivning, typekoding og egenskaper for BIM-objekter og objektbiblioteker for byggverk

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-06-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

RETTELSE — BIM-objekter — Navngivning, typekoding og egenskaper for BIM-objekter og objektbiblioteker for byggverk

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-09-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

BIM-objekter - Navngivning, typekoding og egenskaper for BIM-objekter og objektbiblioteker for byggverk - Veiledning til NS 8360:2015 - P-774:2017

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

SN/TS 3489:2010

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Implementering av støtte for IFD Library i en IFC-modell

SpråkEngelskUtgave: 1 (2010-09-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 12006-3:2007

Standard

NOK 2 105,00 (eks. mva)

Building construction — Organization of information about construction works — Part 3: Framework for object-oriented information

SpråkEngelskUtgave: 1 (2007-04-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 12006-2:2015

Standard

NOK 1 900,00 (eks. mva)

Building construction — Organization of information about construction works — Part 2: Framework for classification

SpråkEngelskUtgave: 2 (2015-05-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 29481-1:2016

Standard

NOK 2 105,00 (eks. mva)

Building information models — Information delivery manual — Part 1: Methodology and format

SpråkEngelskUtgave: 2 (2016-04-26)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 29481-2:2012

Standard

NOK 2 715,00 (eks. mva)

Building information models — Information delivery manual — Part 2: Interaction framework

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-12-12)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 900,00 (eks. mva)

Framework for building information modelling (BIM) guidance

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-08-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3457-3:2013

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Klassifikasjon av byggverk — Del 3: Bygningstyper

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3457-4:2015

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Klassifikasjon av byggverk - Del 4: Romfunksjoner

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang