Modell av en vaktmester på et baderom

Prosjekter innenfor fasilitetsstyring (FM) og tilgrensende områder

Lurer du på hva som skjer innenfor FM? Her får du en oppdatering på alle våre prosjekter som for tiden er under arbeid.

Denne oversikten er inndelt etter type standard og prosjekt:
 • Anskaffelser
 • Kontrakter
 • Ytelse/SLA
 • Resultat/PI/KPI
 • FM, Facilities Management
 • Bygg generelt
 • Vedlikehold
 • Oversettelser

Anskaffelser og kontrakter

 • Utvikling av ny norsk kontraktstandard for ettersyn, drift og vedlikehold av heis løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau, prNS 3809. Se Standard Norges komite for løfteinnretninger SN/K 037
 • Innkjøp av tjenester, kontrakter og oppfølging av leveransen: Det utarbeides felles europeiske standarder i CEN/TC 447 Horizontal standards for the provision of services. Standardene er utarbeidet under et mandat fra EU hvor målet er økt handel av tjenester i Europa. Arbeidet grenser til FM, men standardene vil gjelde uavhengig av type tjenester som skal anskaffes og gjelde der det ikke finnes sektorspesifikke standarder. Følgende standarder forventes utgitt i tredje kvartal 2020:
  • prEN 17371-1 Provision of services — Part 1: Service procurement — Guidance for the assessment of the capacity of service providers and evaluation of service proposals
  • prEN 17371-2 Provision of services — Part 2: Services Contracts — Guidance for the design and structure of contracts
  • prEN 17371-3 Provision of services — Part 3: Management of Performance Measurement — Guidance on the mechanism to measure performance as part of service contracts

Ytelse/SLA + måling av resultat/PI/KPI

 • Som nevnt over utarbeides en felles europeisk standard for måling og oppfølging av tjenestekvalitet: prEN 17371-3 Provision of services — Part 3: Management of Performance Measurement — Guidance on the mechanism to measure performance as part of service contracts 
 • Det er under utvikling en digital veiledning for utarbeidelse av tjenestenivåavtaler SLA basert på ISO 41012 Facility management — Guidance on strategic sourcing and the development of agreements. Dette arbeidet pågår i SN/K 226 Fasilitetsstyring.
 • Beskrivelsessystem for fasilitetstjenester. Det eksisterer tre beskrivelsessystem i dag:
  • Tjenestenivåavtale SLA etter NS-EN ISO 41012 (Ressursvalg/sourcing og utarbeidelse av avtaler)
  • NS 3451 (bygningsdelstabell) + funksjonskrav
  • NS 3420 for beskrivelse av tjenestenivå
 • Standard Norge og komiteen for fasilitetsstyring, SN/K 226, har utviklet strukturen for en ny standard-serie NS 6420 Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester. Standarden vil erstatte drift og vedlikeholdsdelen i NS 3420 (Del Z). Den nye NS 6420 vil omfatte postene 3 (drift og vedlikehold), 6 (renhold) og 7 (støttetjenester) i NS 3454. Det er planlagt lansering av den i 2020. Målet er sammenstilling av et komplett sett med poster for ytelser for utarbeidelse av tilbud og angivelse av enhetspriser
 • prNS 6420-ZR Beskrivelsestekster for renhold, den første standarden i den nye serien, er tenkt brukt ved spesifikasjon og innkjøp av renholdstjenester. Den kommer på høring 2019-Q3.
 • Det pågår utarbeidelse av en ny standard NS 6460 for drift av tekniske bygningsinstallasjoner. Standarden definerer målene for driften, hvordan målene kan oppnås og oppgaver som driftspersonellet skal utføre for verdibevarende resultater. Den kommer på høring 2019-Q3.

FM, Facilities Management

 • Det er under utvikling to nye standarder i 41000-serien i ISO-komiteen for FM
  • ISO 41014 Facility management - Development of facility management strategy. Dette arbeidet ledes av Sør-Afrika og startet i 2018.
  • ISO 41015 Facility management - Influencing behaviours for improved facility outcomes and user experience. Arbeidet ledes av USA og startet i 2018. Det er norsk deltakelse i arbeidet. Standarden vil bli en moderne tilnærming til FM og dekke både ledelse, lærebok, prosjektledelse og endringsledelse. Den vil inneholde nye og spennende tema som ikke finnes i andre standarder som kultur, behaviour change og managing behaviour change. Et eget kapittel er viet "Influencing behaviours within the full building life cycle" om hvordan man kan påvirke outcome (effekten av resultatet) i hele byggets levetid.
 • En ny felles europeisk standard om kompetanse og ansvar for FM-rollen skrives nå: prEN 15221-8 Framework and Guidance to the management functions, roles, responsibilities and competences in Facility Management. Arbeidet ledes av Portugal og det er ingen norske eksperter i arbeidet.
 • Den europeiske FM-komiteen har vedtatt å utvikle en ny del 9 i NS-EN 15221-serien. Denne standarden vil delvis kunne erstatte deler av NS-EN 15221-3 til -7, og arbeidet starter opp 2019-Q3 og det er opprettet en ny arbeidsgruppe WG 9. Norge deltar i arbeidet.

Bygg generelt

 • Det pågår revisjon av standarden NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger. Arbeidet startet opp i august 2017.
 • Det er under utarbeidelse en ny versjon av standarden for FDVU-dokumentasjon og den vil erstatte spesifikasjonen SN/TS 3456 som ble utgitt i desember 2018. Les nyhetssaken om SN/TS 3456 arbeidet her.
 • Det er startet utvikling av en ny standard "FDVU og BIM" for hvordan (FDVU-dokumentasjon) i henhold til NS 3456 kan gjøres tilgjengelig digitalt for bruk i BygningsInformasjonsModeller (BIM). Det et stort behov for å angi hvordan FDVU informasjonen kan lagres og deles gjennom BIM. Arbeidet uføres i Standard Norges komite SN/K 375
 • Det er under utvikling en ny Norsk Standard for steg og leveranser i byggeprosess som beskriver prosess-stegene i livsløpet for et byggverk leveranser fra de ulike stegene som underlag for neste steg. Arbeidet uføres av Standard Norges komité SN/K 371.

Vedlikehold

 • En ny europeisk teknisk spesifikasjon, SN-CEN/TS 17385 metode for tilstandsanalyse av bygg og infrastruktur (Method for condition assessment of immobile constructed assets) utgis 2019-Q3.
 • Nederland og Norge utarbeider et prosjektforslag for en ny standard for "Performance and condition assessment within physical asset management". Fra norsk side har vi spilt inn NS 3424 for tilstandsanalyse og NS-EN 16096 for verneverdige bygg. Les egen nyhetssak på prosjektet for tilstandsanalyser.
 • Det er under utvikling en ny standard for vedlikeholdsprosjektering (maintenance engineering). Arbeidet ledes av Norge og det er stor norsk deltakelse i arbeidet.
 • Det er under utvikling en ny standard for maintenance management. Arbeidet startet ledes av Italia og det er norsk deltakelse i arbeidet.
 • Den europeiske komiteen for vedlikehold har på arbeidsprogrammet å lage en felleseuropeisk standard for vedlikeholdsplaner og vedlikeholdsprogrammer.  

Oversettelser

Det pågår oversettelser til norsk av følgende standarder:

Tidligere i år ble disse oversettelsene utgitt:

Kontakt

For mer informasjon om prosjektene, ta kontakt med prosjektleder Merete Holmen Murvold i Standard Norge

Sist oppdatert: 2019-07-04