Kontorlandskap
Foto: Nicolas Tourrenc

Standarder for bygg- og eiendomsforvaltning

Denne oversikten omfatter standarder som beskriver typiske prosesser og aktiviteter knyttet til FDV, eiendomsutvikling og fasilitetsstyring.

Konstruksjonsstandarder

 • NS-EN 1990 Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner
 • NS-EN 1991 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner 
 • NS-EN 1992 Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner 
 • NS-EN 1993 Eurocode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner
 • NS-EN 1994 Eurokode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner av stål og betong 
 • NS-EN 1995 Eurocode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner 
 • NS-EN 1996 Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner 
 • NS-EN 1997 Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering
 • NS-EN 1998 Eurocode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning
 • NS-EN 1999 Eurocode 9: Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner

Kontrakter

 • NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold
 • NS 6450 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner
 • NS 8400 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser
 • NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag
 • NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid
 • NS 8403 Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag
 • NS 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag
 • NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt
 • NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt
 • NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser
 • NS 8409 Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer
 • NS 8410 Regler for anskaffelser til bygg og anlegg ved konkurranse med forhandlet prosedyre
 • NS 8415 Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 • NS 8416 Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider
 • NS 8417 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser
 • NS 8430 Overtakelse av bygg og anlegg
 • ISO 6707-1 Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 1: General terms
 • ISO 6707-2 Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 2: Contract terms

Tilstand og brukbarhet

 • NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring
 • NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig
 • NS-EN 16096 Bevaring av kulturminner - Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger

Kostnader og økonomi

 • NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt
 • NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon
 • NS-EN 16627 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers økonomiske prestasjon - Beregningsmetoder
 • NS-EN 15643-4 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 4: Rammeverk for vurdering av økonomisk prestasjon
 • NS-ISO 15686-5 Building and constructionassets - Service life planning - Part 5: Life cycle costing

Klassifisering og måleregler

 • NS 3451 Bygningsdelstabell 
 • NS 3455 Bygningsfunksjonstabell 
 • NS 3457-3 Klassifikasjon av byggverk - Del 3: Bygningstyper
 • NS 3457-4 Klassifikasjon av byggverk - Del 4: Romfunksjoner
 • NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger
 • ISO 9836 Performance standards in building - Definition and calculation of area and space indicators
 • NS-EN 15221-6 Fasilitetsstyring (FM) - Del 6: Måling av arealer og volumer i fasilitetsstyring 

Universell utforming og lydforhold

 • NS 8175 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper
 • NS 11001-1 Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger
 • NS 11001-2 Universell utforming av byggverk - Del 2:Boliger
 • NS 11005 Universell utforming av opparbeidede uteområder - Krav og anbefalinger
 • NS 11030 Universell utforming - Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse

Drift og vedlikehold

 • NS-EN 13269 Vedlikehold - Retningslinjer for utarbeidelse av vedlikeholdskontrakter
 • NS-EN 13306 Vedlikehold - Vedlikeholdsterminologi
 • NS-EN 13460 Vedlikehold - Dokumentasjon for vedlikehold
 • NS-EN 15331 Kriterier for utvikling, styring og kontroll av vedlikeholdstjenester tilknyttet bygninger 
 • NS-EN 15341 Vedlikehold - Hovedindikator for ytelse innenfor vedlikehold
 • NS-EN 15628 Vedlikehold - Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell
 • NS-EN 16646 Vedlikehold - Vedlikehold innenfor forvaltning av bygg, anlegg og produksjonssystemer 
 • NS 3420-Z Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del Z: Drift og vedlikehold
 • NS 3420-ZK Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del ZK: Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder
 • NS 3456 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk
 • NS 3810 Periodisk sikkerhetskontroll på heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau
 • NS 6425 Krav og anbefalinger ved anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester til bygninger og eiendom (byggdriftstjenester)
 • NS 8433 Alminnelige kontraktsbestemmelser for skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg
 • NS 8434 Alminnelige kontraktsbestemmelser for manuelle vakt- og sikkerhetstjenester
 • NS-ISO 10004 Kvalitetsstyring - Kundetilfredshet - Retningslinjer for overvåking og måling

Renhold

 • NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet - System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet
 • NS-INSTA 810 Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester
 • NS 8431 Kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester

Fasilitetsstyring (FM)

 • NS-EN 15221-1 Fasilitetsstyring - Del 1: Termer og definisjoner
 • NS-EN 15221-2 Fasilitetsstyring - Del 2: Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring
 • NS-EN 15221-3 Fasilitetsstyring (FM) - Del 3: Veiledning om kvalitet i fasilitetsstyring
 • NS-EN 15221-4 Fasilitetsstyring (FM) - Del 4: Rammeverk, klassifisering og strukturer i fasilitetsstyring
 • NS-EN 15221-5 Fasilitetsstyring (FM) - Del 5: Veiledning i fasilitetsstyringsprosesser
 • NS-EN 15221-6 Fasilitetsstyring (FM) - Del 6: Måling av arealer og volumer i fasilitetsstyring
 • NS-EN 15221-7 Fasilitetsstyring (FM) - Del 7: Veiledning om benchmarking av ytelser
 • NS-ISO 37500 Veiledning om utkontraktering (outsourcing)
 • ISO 41011 Facility Management – Terms and definitions (Vil erstatte deler av NS-EN 15221-1)
 • ISO 41012 Facility Management – Guidance on strategic sourcing and the development of agreements (Vil erstatte NS-EN 15221-2)
 • ISO/TR 41013 Facility Management - Scope, key concepts and benefits
 • ISO 41001 Facilities Management - Management system - Requirements and guidance for use (kommer i 2018)

Energi

 • NS 3031 Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data
 • NS 3700 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Boligbygninger
 • NS 3701 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger
 • NS 6430 Alminnelige kontraktsbestemmelser for energisparing (EPC)
 • ISO 13790 Bygningers energiytelse - Beregning av bygningers energibehov til oppvarming og kjøling
 • NS-EN 15217 Bygningers energiytelse - Metoder for å uttrykke energiytelse og for energisertifisering av bygninger
 • NS-EN 15232 Bygningers energiytelse - Innvirkning ved bruk av bygningsautomasjon og bygningsadministrasjon
 • NS-EN 15251 Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk
 • NS-EN 15265 Bygningers energiytelse - Beregning av bygningers energibehov til oppvarming og kjøling ved bruk av dynamiske metoder - Generelle kriterier og valideringsprosedyrer
 • NS-EN 15603 Bygningers energiytelse - Bestemmelse av total energibruk og energiytelse
 • NS-EN 16247-1 Energirevisjoner - Del 1: Generelle krav
 • NS-EN 16247-2 Energirevisjoner - Del 2: Bygninger

Bærekraft og miljø

 • NS-EN 15643-1 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 1: Generelt rammeverk
 • NS-EN 15643-2 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 2: Rammeverk for vurdering av miljøprestasjon
 • NS-EN 15643-3 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 3: Rammeverk for vurdering av samfunnsmessig prestasjon
 • NS-EN 15643-4 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv - Del 4: Rammeverk for vurdering av økonomisk prestasjon
 • NS-EN 15804 Bærekraftige byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer
 • CEN/TR 15941 Bærekraftige byggverk - Miljøvaredeklarasjoner - Metode for valg og bruk av generiske data
 • NS-EN 15942 Bærekraftige byggverk - Miljøvaredeklarasjoner - Kommunikasjonsformat bedrift til bedrift
 • NS-EN 15978 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers miljøprestasjon - Beregningsmetode
 • NS-EN 16309 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers samfunnsmessige prestasjon - Beregningsmetoder
 • NS-EN 16627 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers økonomiske prestasjon - Beregningsmetoder
 • NS 3840 Grønne tak - Planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift - Ekstensive tak
 • ISO 6707-3 Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 3: Sustainability terms (under utarbeidelse)

Levetidsplanlegging

 • ISO 15686-1 Building and construction assets - Service life planning - Part 1: General principles and framework
 • NS-ISO 15686-2 Bygninger og konstruksjoner - Levetidsplanlegging - Del 2: Metoder for etablering av levetidsdata
 • ISO 15686-3 Building and construction assets - Service life planning - Part 3: performance audits and reviews
 • NS-ISO 15686-4 Bygninger og konstruksjoner - Levetidsplanlegging - Del 4: Levetidsplanlegging ved bruk av IFC-basert bygningsinformasjonsmodellering
 • ISO 15686-5 Building and construction assets - Service life planning - Part 5: Life cycle costing
 • ISO 15686-7 Building and construction assets - Service life planning - Part 7: Performance evaluation for feedback of service life data from practice
 • NS-ISO 15686-8 Bygninger og konstruksjoner - Levetidsplanlegging - Del 8: Referanse for levetid og levetidsestimering
 • ISO 15686-9 Building and construction assets - Service life planning - Part 9: Guidance on assessment of service-life data
 • ISO 15686-10 Building and construction assets - Service life planning - Part 10: When to assess functinal performance
 • ISO 15686-11 Building and construction assets - Service life planning - Part 11: Terminology

Ytelsesbeskrivelser av bygg

 • NS-ISO 19208 Rammeverk for spesifisering av ytelse i bygninger
 • ISO 15928-1 Houses - Description of performance - Part 1: Structural safety
 • ISO 15928-2 Houses - Description of performance - Part 2: Structural serviceability
 • ISO 15928-3 Houses - Description of performance - Part 3: Structural durability
 • ISO 15928-4 Houses - Description of performance - Part 4: Fire safety
  - (NB! Her finnes det egne Norsk Standard og krav dekkes også delvis av Teknisk Forskrift)
 • ISO 15928-5 Houses - Description of performance - Part 5: Operating energy

Styrings- og ledelsessystemer

 • NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet - Krav
 • NS-EN ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning
 • NS-EN ISO 14004 Ledelsessystemer for miljø - Generelle retningslinjer for implementering
 • NS-EN ISO 14031 Miljøstyring - Evaluering av miljøprestasjon - Retningslinjer
 • NS-EN ISO 14040 Miljøstyring - Livsløpsvurdering - Prinsipper og rammeverk
 • NS-EN ISO 14044 Miljøstyring - Livsløpsvurdering - Krav og retningslinjer
 • NS-EN ISO 14050 Miljøstyring - Terminologi
 • NS-ISO 31000 Risikostyring - Prinsipper og retningslinjer
 • NS-EN ISO 41001 Facilities Management - Management system - Requirements and guidance for use (Utgis i 2018)
 • NS-EN ISO 50001 Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning
 • NS-ISO 50006 Energiledelsessystemer - Måling av energiytelse ved bruk av energibasislinjer (EnB) og energiytelsesindikatorer (EnPl) - Generelle prinsipper og råd
 • NS-EN ISO 55001 Forvaltning av anlegg og verdier - Styringssystemer - Krav (Asset management systems)

Sist oppdatert: 2019-06-06