Kontruksjonstegning
foto: iStock

Beskrivelsessystem bygg og anlegg - NS 3420

NS 3420 er en av våre viktigste standarder innenfor bygg- og anleggsnæringen. Den brukes til å utarbeide beskrivelser og mengdelister i forbindelse med konkurransegrunnlag, kalkulasjon av forespørsler, og under utførelses-og avviklingsfasen av byggeprosjekter. Den brukes også i en del sammenhenger i drifts- og vedlikeholdsfasen av et bygg eller anlegg eller ved restaurering og rehabilitering av slike. Standarden inneholder krav til materialer og utførelse.

Hovedhensikt
NS 3420 er forutsatt brukt som grunnlag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelser for entreprisekontrakter. Til grunn for systemet ligger kodede postgrunnlag som ferdig utfylt danner postene i beskrivelsen og gir en detaljert spesifikasjon av de arbeider som skal utføres. Standarden inneholder også regler for hva prisene skal inkludere og hvordan mengden av de enkelte arbeidene skal avregnes.

Nedenfor er det vist eksempler på et postgrunnlag slik det ligger i NS 3420 standarden, og eksempel på hvordan dette blir ferdigutfylt i en prosjektbeskrivelse.

Postgrunnlag før utfylling

Ferdig utfylt post

FS1.1x---
UTLEGGING I FYLLING

Prosjektert anbrakt volum [m³]

Type masse/sortering: {Matrise FS:1}
Levering: {Matrise FS:2}
Komprimering: {Matrise FS:3}
Kontroll av komprimering: {Matrise FS:4}

Lokalisering: (del 1, 4, y5)
Underlag: (FS, y3.2)
Kote/nivå:
Tykkelse:
Krav til lagvis utlegging: (FS1.1, y1.3)

Andre krav: (FS, y3.3)     Ja  q         Nei  q

FS1.171221
UTLEGGING I FYLLING

Prosjektert anbrakt volum                                           m3      12 000

Type masse/sortering: Sprengt stein
Levering: Masser fra depot
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll

Lokalisering: Parsell 123
Underlag: Morene
Kote/nivå: Topp fylling kote 65
Tykkelse: 1 - 3 m, tilpasses terrenget
Krav til lagvis utlegging: Ingen

Andre krav: Nei

 

Bak hvert eneste postgrunnlag ligger krav til delproduktet eller ytelsen gruppert under standardiserte bestemmelser og spesifikasjoner. Dette betyr at for å vite hva grunnlaget for prisen er, må du ha mulighet for å slå opp i de bakenforliggende krav.

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer
c) Utførelse
d) Toleranser
e) Prøving, kontroll
x) Mengderegler
y) Spesifikasjon

Under punkt y) Spesifikasjon foreligger regler, informasjon og veiledning knyttet til utfylling av postgrunnlaget som er ment i hovedsak for den som skal utarbeide beskrivelse.

Mange av kravene til materialer og utførelse er gitt gjennom henvisning til andre standarder. Henvisninger er understreket i teksten, og refererer til en standard som finnes under punkt 2 Normative referanser i den fagstandard postgrunnlaget befinner seg i.

Se eget punkt for oversikt over gjeldende referansestandarder som er benyttet i NS 3420.

Sekundærfunksjoner
Selv om NS 3420 primært er utarbeidet som grunnlag for beskrivelser og inngåelse av entreprisekontrakter, vil den også være et navigasjonsverktøy for å finne frem i den etter hvert økende mengden av europeiske material- og utførelses­standarder. Standardens krav vil kunne brukes til å bedømme kvaliteten på byggearbeider som ikke er beskrevet ved hjelp av standarden. Dette fordi det er bransjens aktører som selv har utarbeidet kravene, og disse gjenspeiler derfor det som i bygge- og anleggsbransjen må betraktes som ”normale” krav til utførelse av slike arbeider i Norge. NS 3420 legges derfor ofte til grunn i tvistesaker om toleransekrav.

Kodestruktur og redigering
Kravene i NS 3420 gjøres gjeldende via et alfanummerisk kodesystem. Standardens krav er ordnet hierarkisk. Dette innebærer at felles krav plasseres på et overordnet nivå, mens detaljkravene legges på lavere nivåer. Kodene viser til hvilke krav som gjøres gjeldende. Disse vil ofte være angitt gjennom henvisninger til europeiske material- og utførelses­standarder.

Standarden er delt opp i fagdeler betegnet med en eller to bokstaver. Det er forsøkt å samle arbeider som normalt utføres av en fagkategori.

Hovedstruktur - NS 3420
0
Orientering
1 Fellesbestemmelser
2 Struktur og stikkordliste
A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass
B Sammensatte elementer og systemer (tilbys ikke som et hefte, men på to bokstavs nivå)
BE Bygningselementer
BM Ventilasjonstekniske systemer
BN Elektrotekniske systemer
BQ Heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau
BR Gods- og varetransportører
BS Taubaneinstallasjoner for persontransport
BW Seksjoner av byggverk
C Forberedende ytelser
D Undersøkelser, registreringer og kontroll
F Grunnarbeider – Del 1
G Grunnarbeider – Del 2
J Dekke- og banearbeider
K Anleggsgartnerarbeider
L Betongarbeider
N Mur- og flisarbeider
P Metallarbeider
Q Tømrerarbeider
R Montasje- og innredningsarbeider
S Isolering, tetting og tekking
T Maler- og beleggarbeider
U Rør- og sanitærinstallasjoner
V Ventilasjonsinstallasjoner
W Elkraft- og teleinstallasjoner
X Installasjon av teleteknisk utstyr
Y Spesielle tekniske installasjoner og anlegg
Z Drift og vedlikehold

Prinsipiell inndeling
NS 3420 er delt opp i fagdeler betegnet med en eller to bokstaver. Man har her forsøkt å samle arbeider som normalt utføres av en fagkategori (for eksempel grunnarbeider, betongarbeider, malerarbeider, el- og teleinstallasjoner).

Felles overordnede bestemmelser og informasjon er samlet i delene nummerert fra 1 til 3 og som ligger utenfor kodesystemet pluss to nye deler som ventes utgitt i 2009. Her finnes felles­bestemmelser (del 1), struktur og stikkordliste (del 2) og samling av normative referanser (del 3). Termer/definisjoner (del 4) og beskrivelses­eksempler (del 5) er begge planlagt ferdig høsyten 2009.

Tilgjengelighet
NS 3420 leveres både på papir og digitalt. Man kan kjøpe hele eller deler av standarden. Det finnes også fagsamlinger som inneholder flere deler av den komplette standarden som er relevante for ulike fag. Abonementsordninger er tilgjengelig for å sikre seg at man er oppdatert på siste utgave.

Kjøp NS 3420
For full oversikt over våre produkter i NS 3420 bruk søkefeltet oppe til venstre på nettsiden og søk på NS 3420.

Kontaktpersoner

Merete Fadler
Prosjektleder
67 83 86 29 / mfa@standard.no

Ingvild G. Mathisen
Markedssjef
igm@standard.no

Kjøpsinformajon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder

NS 3420 Samling - Komplett

Standardsamling

NOK 16 950,00 (eks. mva)

Komplett standardsamling av NS 3420. Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

SpråkNorskUtgave: 2017 (2017-02-01)

ProduktinformasjonVis innhold av samling

basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter