NS 3420 – en standard, mange deler

Hva er innholdet i hver enkelt del av standarden NS 3420 og hvilke deler trenger du?

Husrekke med pulespillbrikker

 

Det er stadig behov for revisjon av enkeltdelene av NS 3420, og standarden utvides med nye deler. Dette har medført at vi utgir NS 3420 årlig. Dette betyr ikke at alle delene kommer i ny utgave hvert år. Den samlede standarden består derfor av mange deler som hver blir betegnet med det årstallet de ble gitt ut.

Den årlige, komplette utgivelsen av NS 3420 betegnes med årstallet etter standardens nummer på denne måten NS 3420:2019. I NS 3420-0 er det en tabell som viser inndelingen og en samlet oversikt over alle gyldige deler i NS 3420.

Hvilke deler trenger du?

Dersom du skal slå opp i NS 3420 og er usikker på hvor du kan finne riktig tema, vil oversikten her gi deg litt kort informasjon om innholdet i hver del i NS 3420. Har du behov for mer detaljert informasjon kan du lese i en oversikt over søkeord som er relevante i NS 3420 (pdf-fil). Dette kan være aktuelt dersom du for eksempel har en post i en beskrivelse med NS 3420-kode og du har behov for å finne bakenforliggende a) Omfang og prisgrunnlag og krav til b) Materialer, c) Utførelse, d) Toleranser, e) Prøving, kontroll og x) Mengderegler.

Den første eller de to første bokstavene i koden forteller deg i hvilken del av NS 3420 du vil finne de bakenforliggende kravene. Du må i tillegg kunne slå opp i NS 3420-1 Fellesbestemmelser hvor det er lagt tekst som er felles for alle postgrunnlag i alle fagdelene. 

For mange postgrunnlag vil du kunne oppleve at det er referert til andre standarder. Det vil da sannsynligvis være hensiktsmessig å skaffe seg de standardene også. Se informasjon om referansestandarder i NS 3420.

Delene i NS 3420

Her er en kort beskrivelse av innholdet i hver enkelt del av NS 3420. For mer informasjon om de ulike delene kan du klikke på lenken i navnet. 

NS 3420 del

Innhold

0

Orientering

Orientering om NS 3420-deler og oppbygging av kodesystemet. Redigeringsmønsteret for fagdelene er forklart, bl.a. hvordan stoffet er fordelt mellom a)-, b)-, c)-, d)-, e)- og y)-punkter. Tabell 1 viser hvilke deler som gjelder for den aktuelle års versjon av NS 3420. Denne delen av NS 3420 gis ut hvert år.

1

Fellesbestemmelser

Omfatter overordnede bestemmelser og informasjon som gjelder alle de øvrige delene av NS 3420. Her finner du felles krav som gjelder for alle postgrunnlag i NS 3420, omfang og prisgrunnlag, tekniske bestemmelser og mengderegler, generelle regler for avvik og toleranser, og spesifikasjon og regler for utarbeidelse av poster i en beskrivelse.

Denne delen trenger du alltid i tillegg til aktuell fagdel ettersom hver fagdel henviser videre til felles krav og bestemmelser.

2

Inndeling, innhold og stikkordliste

Omfatter hovedstrukturen, og viser ned til nivå tilsvarende innholdsfortegnelsen i hver enkelt fagdel av NS 3420. En stikkordliste som viser til NS 3420-koden hvor søkeord tema er behandlet under. Denne delen gis ut hvert år.

A

Etablering, drift og avvikling av bygge- og anleggsplass

Omfatter beskrivelsestekster for fasene etablering, drift og avvikling av en bygge- eller anleggsplass. Under tema ligger posteksempler og beskrivelseseksempler på bruk av denne delen.

B

Sammensatte elementer og systemer

Disse delene er bygd opp i mer eller mindre grad med varianter av postgrunnlag med krav til funksjon for systemer, seksjoner og  elementer. 

Det utgis ikke en egen del NS 3420-B, men det vises til deler på to-bokstavsnivå. 

BE

Bygningselementer

Omfatter bygningselementer, klassifisert iht. NS 3451 Bygningsdelstabellen. Elementene er basert på enten funksjonskrav eller postgrunnlag for elementer basert på en detaljspesifisering av prosjekterte løsninger. De detaljspesifiserte elementene er basert på at de ulike deler av elementet beskrives som delprodukter fra fagdeler i NS 3420, men uten egne enheter og mengder. Mengden ligger på elementet.

BM 

Ventilasjonstekniske systemer 

Omfatter postgrunnlag for utarbeidelse av beskrivelse av ventilasjonssystemer som kanalnett for luftbehandling, balansert ventilasjon og avtrekksventilasjon basert på funksjonskrav på systemnivå.

BN

Elektrotekniske systemer

Omfatter standardiserte tekster for beskrivelse av elektrotekniske systemer basert på funksjonskrav på systemnivå og prosjektert løsning på systemnivå. Inndelingen er basert på strukturen i NS 3451.

BQ

Heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau

Omfatter beskrivelsestekster for heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau for vare- og persontransport i bygninger.

BR

Gods- og varetransportører

Omfatter beskrivelsestekster for varetransportører som rørpost, transportbånd for flyplasser og industri, taubanetransport for industri.

BS

Taubaneinstallasjoner for persontransport

Omfatter beskrivelsestekster for maskininstallasjoner for persontransport, som skitau, skitrekk, stolheiser og kabinbaner. Innholder komplett beskrivelse av ferdig anlegg.

BW

Seksjoner av byggverk

Omfatter postgrunnlag for alle typer av prefabrikkerte rom- og husseksjoner basert på funksjonskrav eller detaljspesifikasjoner.

CD

Miljøsanering, demontering og riving

Omfatter arbeider i forbindelse med miljøsanering, demontering og riving

CH

Hulltaking og slissing

Omfatter hulltaking og slissing i bygningsdeler.

CU

Sanering av sopp og skadedyr

Omfatter sanering av soppangrep, og bekjempelse  av skadedyr som angriper treverk.

D

Undersøkelser, registreringer og kontroll

Omfatter geotekniske grunnundersøkelser, hvor postgrunnlag er basert på Norsk geoteknisk forenings melding nr.10.

F

Grunnarbeider – Del 1

Denne delen omfatter normale grunnarbeider som uttak av berg og løsmasser over og under jord med de normalt tilhørende arbeider.

G

Grunnarbeider – Del 2

Omfatter beskrivelsestekster for grunnforsterkninger, boring av hull i berg og løsmasser, spuntvegger, peler, brønner, injeksjon, forankringer og geosynteter.

J

Dekke- og banearbeider

Omfatter bærelag der bitumen eller sement er benyttet som stabiliseringsmiddel, asfaltdekker, oppmerking av dekker, og dekker av kunstgress og kunststoff.

K

Anleggsgartnerarbeider

Omfatter anleggsgartnerarbeider, herunder utendørs vegetasjon, belegg, kanter, renner og ledelinjer av naturstein, tegl, betongstein og betongheller, trapper, murer, forblending og plastring, gjerder og porter, og utstyr for lekeplasser, parker og hager.

L

Betongarbeider

Omfatter betong- og betongrelaterte arbeider i forbindelse med både plasstøpt og betongelementer i bygge- og anleggsarbeider. Sprøytebetong- og betongrehabilitering dekkes også i delen, og den omfatter enklere betongarbeider som utføres av andre yrkesgrupper.

N

Mur- og flisarbeider

Omfatter murte konstruksjoner, puss- og flisarbeider, og lette betongelementer som porebetong og lettklinkerbetong.

P

Metallarbeider

Omfatter metallarbeider type stål- og aluminiumkonstruksjoner, og tynnplateprofiler. Levering og montering av ferdige elementer, korrosjonsbeskyttelse av overflater og blikkenslagerarbeider med tilhørende utstyrer er dekke i denne delen.

Q

Tømrerarbeider

Omfatter konstruksjoner som gulv og dekker, kledning, panel og plater, tekking, dekkbord og belistning, massive elementer, prefabrikkerte elementer i heltre, og materiale av heltre, limtre, tømmer og laft, og lettprofiler. Delen omfatter også beskrivelsestekster for reparasjon og restaurering av konstruksjoner i heltre.

R

Montasje- og innredningsarbeider

Omfatter beskrivelsestekster for påhengsvegger, glasstak, vegg-, himlings-, og gulvsystemer, glassarbeider, dører, porter, luker, vinduer, solskjerming, låser, beslag, fast innredning og utstyr, utstyr for sport og fritid, slokke- og redningsutstyr, og restaurering av dører og vinduer.

S 

Isolering, tetting og tekking

Omfatter varme-, lyd- og brannisolering av konstruksjoner og installasjoner.

T

Maler- og beleggarbeider

Omfatter overflatebehandling med malingsmaterialer, tapet og gulvbelegg.

U

Rørinstallasjoner

Omfatter beskrivelsestekster for både innen- og utendørs arbeider for rørinstallasjoner, kummer og tilhørende utstyr. Innbefatter også prøving, kontroll og klargjøring av installasjoner.

V

Ventilasjonsinstallasjoner

Omfatter kanaler og luftbehandlingsutstyr og annet utstyr for ventilasjonsanlegg, og bestemmelser for ventilasjonsinstallasjoner.

W

Installasjoner for elkraft og ekom

Omfatter beskrivelsestekster for materiell og utstyr til elkraft og ekom.

X

Utstyr for elkraft og ekom

Omfatter beskrivelsestekster for utstyr til elkraft og ekom.

 Y

 Spesielle tekniske installasjoner og anlegg

 Omfatter beskrivelsestekster for kulde- og varmeinstallasjoner, rørtransport og sentralstøvsuger, utstyr for kjøling og varme, kjøkkenutstyr og informasjons- og undervisningsutstyr, og utstyr for avfallshåndtering

YB

Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet

Omfatter beskrivelsestekster for automatisering av VVS, elektrotekniske installasjoner for lys, inneklima, energibruk, solavskjerming m.m.sikkerhetssystemer for brannovervåking, innbruddsovervåking, varsling, adgangskontroll, kameraovervåking m.m.prosjektering, programmering, levering, montasje, test og igangkjøring.

Z

Drift og vedlikehold

Omfatter beskrivelsestekster for drift og vedlikehold av ulike bygg og anlegg, vedlikehold av veger med faste og gruslagte dekker. Drift, vedlikehold og renhold av idretts- og aktivitetsanlegg.

 ZK

Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder

Omfatter beskrivelsestekster for skjøtsel av vegetasjon og andre driftsoppgaver utendørs, herunder drift av lekeplass, utstyr, installasjoner og konstruksjoner samt drift av gang- og kjørearealer. Standarden omfatter også avfallshåndtering og renhold utendørs. Standarden beskriver løpende fasilitetstjenester per år og periodiske arbeider per gang.

Sist oppdatert: 2020-01-03