Tre personer på vei ut av et hus
Foto: Nicolas Tourrenc

Standarder for tilstandsanalyse

Det finnes flere standarder innenfor tilstandsanalyse. NS 3600 bygger på metodestandarden NS 3424 Teknisk tilstandsanalyse for byggverk – Innhold og gjennomføring som ble utgitt i 2012.

Figuren under viser systemet av standarder for tilstandsanalyse, og hvilke som bygger på prosedyrene i NS 3424.

Modell over standarder knyttet til tilstandsanalyse

 

NS 3424 Teknisk tilstandsanalyse for byggverk – Innhold og gjennomføring
Standarden angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og dokumenteres.

NS 3424 definerer:

  • Tre analysenivåer og omfang av undersøkelser og vurderinger
  • Fire tilstandsgrader (TG 0 til TG 3)
  • Fire konsekvensgrader (KG 0 til KG 3)
  • Tre risiko-grader (lav, middels og høy)

Standarden er et verktøy til å få oversikt over tilstand for et byggverk eller deler av et byggverk i forhold til et gitt referansenivå og eventuelle tiltak som kan redusere eller lukke avvik. Den kan brukes for en rekke formål. Standarden dekker et spenn av analyser, fra de enkle og visuelle til de mer komplekse. NS 3424 kan brukes direkte ved tilstandsanalyse av alle typer byggverk der det ikke finnes andre standarder eller arbeidsdokumenter.

Veiledning til NS 3424
Veiledningen har tre formål:

  • Den forklarer bruken av NS 3424 i en aktuell tilstandsanalysesituasjon av spesifikke byggverk
  • Den går nærmere inn på tilstandsanalysens faser og forklarer en del elementer når det gjelder den praktiske gjennomføringen av en tilstandsanalyse
  • Den inneholder eksempler og tabeller til bruk ved tilstandsanalyse av ulike byggverk.

NS-EN 16096 Bevaring av kulturminner – Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger
Dette er en felleseuropeisk standard som erstatter NS 3423 Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger. NS-EN 16096 følger prosedyren i NS 3424 med fire tilstandsgrader (TG 0 til TG 3) og fire konsekvensgrader (KG 0 til KG 3).

NS-EN 16096 er mer omfattende enn NS 3424 fordi den også omfatter fire tiltaksklasser for hele byggverket. Sammenlignet med NS 3424 gir den en mer spesifikk veiledning for tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger på analysenivå 1. Standarden er oversatt til norsk.

NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig
Standarden gjelder for boligbygg og er ment for forbrukermarkedet. NS 3600 inneholder hva som skal undersøkes, og brukes i forbindelse med salg av bolig. NS 3600 dekker både teknisk tilstand, elektrisk anlegg og branntekniske forhold. For hver bygningsdel eller forhold som skal undersøkes, er det angitt hva som er referansenivå, det vil si tilstandsgrad TG 0, i tillegg til kriterier for tilstandsgrad TG 1, TG 2 eller TG 3.

Tilstandsgradene er basert på kravene i NS 3424, men er utdypet for bolig. Forslag til referansenivå og kriterier for tilstandsgrader angitt i NS 3600 kan brukes på andre bygninger enn bolig eller til andre formål der dette er relevant. I NS 3600 er det gjort en forenkling i forhold til NS 3424. Konsekvens og risiko er tatt ut som begrep, men inngår indirekte i vurdering av tilstandsgrad.

NEK 405-3 Kompetanse for foretak og personell – Del 3: Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr – Næring. Krav til personell, sertifiseringsordning og metode
Normen er fagspesifikk for tilstandsanalyse av elektrisk anlegg i næringsbygg og bygger på 1995-versjonen av NS 3424.

ISO 16311-2 Maintenance and repair of concrete structures – Part 2: Assessment of existing concrete structures
Standarden gjelder tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Den definerer fem tilstandsgrader og fem konsekvensgrader, men de kan direkte sammenlignes med NS 3424 sin inndeling i fire tilstands- og konsekvensgrader.

Sist oppdatert: 2018-11-23

NS 3424:2012

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 893,00 (eks. mva)

Veiledning til NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring - P-764:2015.

SpråkNorskUtgave: 2 (2015-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3600:2013

Standard

NOK 893,00 (eks. mva)

Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-05-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 16096:2012

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Bevaring av kulturminner - Tilstandsanalyse av fredete og verneverdige bygninger

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

ISO 16311-2:2014

Standard

NOK 2 410,00 (eks. mva)

Maintenance and repair of concrete structures — Part 2: Assessment of existing concrete structures

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-04-07)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NEK 405-3:2014

Standard

NOK 535,00 (eks. mva)

Kompetanse for kontrollforetak og personell -- Del 3: Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr - næring - krav til personell, sertifiseringsordning og metode

SpråkNorskUtgave: 2 (2014-07-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang