Skadet grunnmur
Foto: Multiconsult / Thor Henry Wathne

Vibrasjoner fra bygg- og anleggsarbeid

En serie på tre standarder med nummer NS 8141 ble publisert i perioden 2012-2014. NS 8141-1 og NS 8141-2 omhandler beregning av grenseverdier for vibrasjoner (rystelser) for å unngå bygningsskader som følge av ulike typer bygg- og anleggsarbeider, inkludert et Endringsblad A2 til del 1 om opplevelse av vibrasjoner i boliger fra sprengningsarbeider. Den tredje delen, NS 8141-3, omfatter risiko for utløsning av skred i kvikkleire. Det er utarbeidet en veiledning til del 1 og 2 bl. a. for beregning av ladningsmengde. I oktober 2016 ble del 1 med tillegg trukket tilbake etter ønske fra bransjen, og en revisjon pågår. Se egen informasjon om dette.

Standard Norge opprettet i 2008 en nasjonal komité for bygge- og anleggsvibrasjoner (SN/K 293). Komiteen har arbeidet med revisjon av eksisterende standard NS 8141 som gjelder vibrasjonspåvirkning på byggverk fra ulike kilder i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider. Standarden er totalt omarbeidet og er delt i tre deler. Del 1 omfatter vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengninger fra BA-arbeid inkludert fra dagbrudd, gruver, tuneller og dagbrudd. Del 2 omhandler andre vibrasjonskilder ved bygg- og anleggsarbeid og trafikk. Disse ble utgitt i desember 2013. Det er også utarbeidet en veiledning til NS 8141-1 og NS 8141-2.

Del 3 omhandler utløsning av skred i kvikkleire som følge av vibrasjoner fra sprengninger. Standarden ble publisert 1. april 2014. Standarden inneholder en grenseverdi for å hindre utløsning av skred i kvikkleire på grunn av vibrasjoner forårsaket av sprengning i berg eller andre faste masser.

Det har pågått et omfattende arbeid utover vanlig standardiseringsarbeid. Komiteen har samlet inn data for vibrasjoner, lufttrykkstøt og skader på byggverk. Dataene er analysert og brukt som grunnlag for revisjon av standarden. Det er også gjennomført en spørreundersøkelse blant beboere som berøres av BA-arbeid flere steder i Norge.

NS 8141-1 om vibrasjoner fra sprengning
Del 1 som beskriver beregning av grenseverdier for vibrasjoner for å unngå bygningsskader, ble utgitt i 2012. Etter ett års bruk og erfaringer fra målinger kom det tilbakemeldinger fra bransjen om at byggverk på avrettingslag over berg og direkte på berg der det er noe avstand til sprengningsstedet, gir for strenge grenseverdier. Det samme gjelder for sprengning nær tunneler og bergrom. Tilbakemeldingene medførte at komiteen justerte frekvensveiefilteret i standarden. Justeringen ble tatt inn som et endringsblad A1 til NS 8141-1, og revidert versjon ble utgitt i desember 2013 (med nummer NS 8141-1:2012+A1:2013). I oktober 2016 ble del 1 med tillegg trukket tilbake etter ønske fra bransjen, og en ny revisjon pågår.

Transportøkonomisk Institutt (TØI) gjennomførte spørreundersøkelsen om opplevelse av vibrasjoner fra BA-kilder, spesielt sprengninger. Analyser av resultatene fra undersøkelsen ble statistisk behandlet i relasjon til måledata fra Norges Geotekniske Institutt (NGI). Resultatene ble klare i ferbruar 2014, og det er utarbeidet et tillegg D til del 1 om virkninger av vibrasjoner på mennesker. Tillegget ble utgitt som Endringsblad A2 til del 1 den 1. juli 2014. En artikkel om undersøkelsen er antatt i tidsskriftet Applied Acoustics i 2016.

Ny revisjon av del 1 pågår
Det kom nye innspill om erfaringer fra bransjen i 2015 om at standarden ikke fungerte som tiltenkt i enkelte situasjoner. Det medførte at komiteen så på standarden på nytt og forelso å starte en ny gjennomgang av sprengningsdelen. Komiteen, SN/K293 Vibrasjoner og bygningsskade, ble gjenopprettet i september 2015 med nytt mandat og til dels med nye medlemmer. Se mer informasjon om komiteen SN/K 293. Se også en egen sak om refastsetting av NS 8141:2001.

NS 8141-2 om vibrasjoner fra andre BA-arbeider
Del 2 omhandler peling, spunting, vibrokomprimering, dypkomprimering, pigging, anleggstrafikk og tilsvarende BA-arbeider. Den ble utgitt i desember 2013. Grenseverdiene som bestemmes etter del 2, har som mål å unngå at vibrasjoner fra bygge- og anleggsarbeid og trafikk påfører skade på byggverk. Dette er verdier som bygningen er forutsatt å tåle ved gjentatte eksponeringer, og er ment å forebygge skader. Det tatt med virkning av vibrasjoner fra trafikk selv om det sjelden forårsaker vibrasjonsskader på byggverk.

Veiledning til NS 8141-1 og -2
Den nye standardserien bruker ikke lenger grunnforhold, fundamentering og avstand i beregningene av grenseverdier for vibrasjoner. Overgangen til et frekvensveid vibrasjonsmål gjør at grenseverdien kun blir avhengig av byggverkets egenskaper. Svingninger som ikke er skadelige for byggverk, tas det derfor ikke hensyn til lenger. Dette gjøres nå på tilsvarende måte som når man vurderer virkning av støy og vibrasjoner på mennesker.

For å kunne beregne ladningsmengde er det fortsatt behov for informasjon om avstand. Det er derfor utarbeidet en veiledning til del 1 og 2, spesielt med tanke på de som utfører sprengninger. Veiledningen beskriver beregning av sammenhengen mellom ladningsmengde og frekvensveide vibrasjoner. Beregningene gir et estimat basert på erfaringsdata fra mange prosjekter. Forholdene kan likevel variere mye fra sted til sted og beregninger inneholder en usikkerhet.

NS 8141-3 om vibrasjoner fra sprengninger for å unngå skred i kvikkleire
Del 3 i serien handler om utløsning av skred i kvikkleire på grunn av vibrasjoner fra sprengning, og inneholder én grenseverdi for vibrasjoner fra sprengning for å unngå skred. Det ble slått katastrofealarm i Namsos 13. mars 2009 etter at et 200 meter bredt leirras tok flere hus. Det ble spekulert på om raset kunne ha blitt utløst i forbindelse med sprengningsarbeider. Vegdirektoratet og Jernbaneverket satte i gang et forskningsprosjekt på skred i kvikkleire som følge av skredet. Norges Geotekniske Institutt (NGI) fikk oppdraget og resultatene er utgitt i en egen NGI-rapport.

Resultatene fra forskningsprosjektet danner grunnlaget for standardens del 3. Grenseverdien gjelder for sprengning i berg eller andre faste masser som grenser inn mot kvikkleire der et skred kan utvikle seg. Det ble utarbeidet en ny metode for måling av vibrasjoner eller rystelser i kvikkleire ved hjelp av en måleboks eller måletorpedo. Målinger kan også utføres i bakken under vann. Del 3 omhandler ikke sprengning i kvikkleire der formålet er massefortrengning. Det primære målet er å unngå, med en rimelig sikkerhet, at vibrasjoner utløser skred i kvikkleire, også ved gjentatte eksponeringer. Det er påkrevd med en forhåndsbesiktigelse og forhåndsvurdering før arbeider settes igang.

Mange har bidratt
Arbeidet med disse standardene har pågått i en komité i regi av Standard Norge. Den er bredt sammensatt med representanter for konsulenter, forskning, myndigheter, sprengningsekspertise, byggherrer/tiltakshavere og entreprenører. Jernbaneverket, Vegdirektoratet, DiBk, Statsbygg, Forsvarsbygg har finansiert arbeidet sammen med Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) og Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF). NGI har også bidratt med sine forskningsmidler. Standardserien ble lansert 19. august 2014. Forsker Christian Madshus fra NGI ledet arbeidet frem til utgivelsene.

Fra 2015 når revisjonen ble gjenopptatt, har komiteens sammensetning blitt endret, og rådgivende ingeniør Nils Ramstad fra Multiconsult asa ble valgt som komiteleder. 

Spengningsforsøk er gjennomført
Det er gjennomført forsøk med sprengning av to hus i samarbeid med Solør videregående skole (avd. Våler), NGI, Multiconsult asa og flere andre aktører, på høsten 2018. Forsøkene er en del av revisjonsarbeidet av vibrasjonsstandarden NS 8141 som gir veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet. Del 1 av NS 8141, som omhandler virkning av vibrasjoner fra sprengning på byggverk, ble etter ønske fra bransjen trukket tilbake i 2016 fordi den ikke fungerte slik det var tenkt. Aktørene i bransjen ønsket å teste skadegrensene under kontrollerbare forhold. Dette er bakgrunnen for sprengingsforsøkene som er nå gjennomført.

Resultatene er til analyse våren 2019. Når analyseresultater foreligger, vil standardiseringskomiteen jobbe videre med revisjonen av del 1, og veiledningen til standarden. Les også egen nyhetssak på dette.

Sist oppdatert: 2019-01-04

NS 8141:2001

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt - Måling av svingehastighet og beregning av veiledende grenseverdier for å unngå skade på byggverk

SpråkNorskUtgave: 2 (2001-06-25)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8141-2:2013

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 2: Virkning av vibrasjoner på byggverk fra annen anleggsvirksomhet enn sprengning, og fra trafikk

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8141-3:2014

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 3: Virkning av vibrasjoner fra sprengning på utløsning av skred i kvikkleire

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Vibrasjoner fra sprengning og annen anleggsvirksomhet – Veiledning til NS 8141-1:2012+A1 og NS 8141-2:2013. P-741.

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 630,00 (eks. mva)

Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning på byggverk, inkludert tunneler og bergrom

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-12-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Endringsblad A2 - Vibrasjoner og støt - Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning på byggverk, inkludert tunneler og bergrom

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-07-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang