NEK 405 Elkontroll i bolig og næringsbygg

NEK 405:2018 (samlet utgave) omhandler krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren. Videre inneholder serien krav til hvordan en elkontroll skal utføres og dokumenteres.

Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være trygge i bruk. Forutsetningen er at alle sikkerhetstiltakene regelverket krever er på plass. Gjennom bruk utsettes imidlertid utstyret for ytre påvirkninger, fysiske skader og aldring. Hvor sterkt disse faktorene slår inn varierer. Det påvirker behovet for vedlikehold, utskiftinger og oppgraderinger. En elkontroll vil avdekke tilstanden til det elektriske anlegget og elektriske utstyret. Det gir eier et beslutningsgrunnlag for å vurdere behov for tiltak.

Man anslår at det ligger et marked for elkontroll i størrelsesorden 1 - 1,5 milliarder kroner årlig. Forutsetning for utvikling av dette markedet er at eierne av elektriske anlegg i større grad blir bevisst sitt ansvar og at de også har betalingsvilje for profesjonelle tjenester innen segmentet.

NEK 405-serien tar sikte på å skape forutsigbarhet mellom tilbyder og kjøper av tjenester innen elkontroll. Kunden kan føle en økt trygghet om at virksomheter som utfører kontroll etter NEK 405-serien har kvalifisert personell og gjennomfører kontrollen etter en anerkjent norm.

De ulike delene retter seg mot ulike markedssegmenter, men som likevel er komplementerende tjenester. Virksomheter som ønsker å være tilbyder av flere typer tjenester vil kunne ha nytte av konsolidert utgave av NEK 405.

Innhold i NEK 405

I denne konsoliderte utgaven av NEK 405 inngår alle delnormer av normserien slik de forelå 1. mars 2018:

  • NEK 405-1:2012+AC:2014 - Elektrotermografi - Krav til personell og sertifiseringsordning
  • NEK 405-2:2014 - Del 2-1 - Brannforebyggende elkontroll bolig - krav til personell, eksamensbevis, og organisering av sertifiseringsordning. Del 2-2 - Brannforebyggende elkontroll bolig - krav til utførelse og krav til kontrollforetak
  • NEK 405-3:2014 versjon 2:2017 - Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr - næring - krav til personell, sertifiseringsordning og metode
  • NEK 405-4:2014 - Kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr - krav til sertifiserte kontrollforetak
  • NEK 405-10:2017 – Elkontroll i kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter

Samlet dekker de fem delene i normserien et komplett tilbud om elkontroll til eier av elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Normserien bidrar til å sikre at det kun er kompetent personell som gjennomfører elkontrollen, etter nærmere bestemte retningslinjer og med et kvalitativt resultat.

Elektrotermografering er et effektivt virkemiddel til å avdekke svakheter i elektriske anlegg i en tidlig fase. Tilløp til varmegang, skadelige termiske virkninger eller andre uønskede hendelser kan identifiseres og håndteres før de utgjør fare.

Brannforebyggende elkontroll bolig er målrettet for å forebygge branner i boliger. Delnormen inneholder konkrete krav til utførelsen av slike kontroller og hvordan resultatet skal dokumenteres. Eier av boligen kan på bakgrunn av det dokumenterte resultatet iverksette tiltak for å bringe påpekte forhold i orden.

Elkontroll i næringsbygg er basert på et supplerende avtaleverk hvor partene tydeliggjør rammene for oppdraget og hva som skal inngå av kontrollpunkter. En slik tilnærming har vært viktig for å sikre en ønsket fleksibilitet. Et unntak fra dette er imidlertid elkontroll i landbruket, hvor næringen har ønsket konkrete krav til omfang, metode, dialogpunkter og dokumentasjon.

En del kunder krever at elkontroll skal gjennomføres av sertifiserte virksomheter. Slike virksomheter følges spesielt opp av sertifiseringsorganet, blant annet gjennom årlig rapporteringsplikt. Videre påligger enkelte supplerende plikter på slike virksomheter som ytterlig skal bidra til at produktet som leveres har en god kvalitet.

Elkontroll i kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter gir rammer og vilkår for registrert elektroforetak som skal utføre elkontroll på slike fartøy. Kontroll av et fartøys elektriske anlegg i medhold av denne normen understøtter det offentlige tilsynet og benyttes som underlag for utstedelse og opprettholdelse av pliktige fartøysinstrukser eller fartøyssertifikater.

NEK 405:2015

Sist oppdatert: 2019-04-25

NOK 1 805,00 (eks. mva)

Elkontroll og termografering

SpråkNorskUtgave: 2 (2018-06-20) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 405:2018

Standard

NOK 1 805,00 (eks. mva)

Elkontroll og termografering

SpråkNorskUtgave: 2 (2018-03-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NEK 405-1:2012

Standard

NOK 420,00 (eks. mva)

Kompetanse for personell - Del 1: Elektrotermografi - Krav til personell og sertifiseringsordning

SpråkNorskUtgave: 2 (2012-11-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Corrigendum 2 - Kompetanse for kontrollforetak og personell - Del 1: Elektrotermografi - Krav til personell og sertifiseringsordning

SpråkNorskUtgave: 2 (2016-07-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NEK 405-2-1:2014

Standard

NOK 250,00 (eks. mva)

Kompetanse for kontrollforetak og personell - Del 2-1: Brannforebyggende elkontroll - bolig - krav til personell, eksamensbevis og organisering av sertifiseringsordning

SpråkNorskUtgave: 2 (2014-07-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NEK 405-2-2:2014

Standard

NOK 250,00 (eks. mva)

Kompetanse for kontrollforetak og personell - Del 2-2: Brannforebyggende elkontroll - bolig - krav til utførelse og krav til kontrollforetak

SpråkNorskUtgave: 2 (2014-07-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NEK 405-3:2014

Standard

NOK 535,00 (eks. mva)

Kompetanse for kontrollforetak og personell -- Del 3: Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr - næring - krav til personell, sertifiseringsordning og metode

SpråkNorskUtgave: 2 (2014-07-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 315,00 (eks. mva)

Normativt Tillegg - Elkontroll i driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen

SpråkNorskUtgave: 2 (2018-01-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NEK 405-4:2014

Standard

NOK 500,00 (eks. mva)

Kompetanse for kontrollforetak og personell - Del 4: Kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr - krav til sertifiserte kontrollforetak

SpråkNorskUtgave: 2 (2014-07-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang