Delta i standardisering

Alle interessenter kan delta i utarbeidelsen av standarder. Forbrukere påvirker innholdet for å reflektere brukernes behov og forventninger. Alle standarder påvirker forbrukere direkte og indirekte selv om de er utarbeidet for å tjenes åpenbare behov i industri og forretningsliv.

Det utarbeides både internasjonale og norske standarder. Stikkord for standardiseringsarbeidet er:

  • Åpenhet
  • Frivillighet
  • Konsensus

Med åpenhet menes at alle berørte interesseparter kan delta.

Standardiseringsarbeidet er basert på frivillig deltakelse fra de berørte interesseparter. Selve arbeidet foregår etter regler og retningslinjer som alle må følge.

Konsensus er et viktig prinsipp for standardisering. Med konsensus menes at standarder skal utarbeides med det siktemål å komme fram til størst mulig enighet, men ikke nødvendigvis enstemmig oppslutning om det endelige resultatet.

Ulike interessenters engasjement og deltakelse i standardiseringsarbeidet er avgjørende for å utvikle gode standarder som har aksept/legitimitet i samfunnet.

Deltakelse i standardiseringsarbeid gir mulighet for påvirkning. Du kan delta

  • internasjonalt i arbeidsgrupper som utarbeider en europeisk eller global (ISO) standard
  • nasjonalt i en referansekomité som følger og gir innspill til det internasjonale arbeidet eller i en arbeidsgruppe som utarbeider en Norsk Standard

Deltakelse gir dessuten

  • Faglig nettverk
  • Oppdatering og økt kunnskap innenfor fagfeltet
  • Tilgang på standarder som er nødvendig for det aktuelle arbeidet
  • .....og mye mer

For å bidra til økt forbrukerdeltakelse har Barne- og Likestillingsdepartementet bevilget midler til reisestøtte til forbrukerrepresentanter i standardiseringsarbeid. Les mer om reisestøtte til forbrukerrepresentanter i standardiseringen.

Consumers International (CI) har utgitt en egen guide for forbrukerrepresentanter i standardisering. Her kan du lese mer om hvorfor du som forbruker bør delta.

Guide fra Consumers International 

Erfaring med å delta i standardisering
Flere norske forbrukerrepresentanter deltar i arbeidet med å lage standarder. Her kan du se korte intervjuer med tre av dem, fra hhv. Norges Blindeforbund, Forbrukerrådet og Fobrukerombudet, om hvilke erfaringer de har.

Sist oppdatert: 2015-11-19