Reisestøtteordning for forbrukerrepresentanter

Forbrukerne representerer en viktig interessepart for Standard Norge. Engasjement og deltakelse i standardiseringsarbeidet er avgjørende for å utvikle gode standarder med aksept og legitimitet i samfunnet. For å stimulere til økt deltakelse i standardiseringsprosjekter, ble det i 2008 etablert en reisestøtteordning for forbrukerrepresentanter.

Ordningen har kommet på plass etter bevilgning fra Barne- og likestillingsdepartementet som også gir rammen for den årlige reisestøtten. Ordningen administreres av forbrukersekretariatet i Standard Norge.

Hvem kan søke?
Som forbrukerrepresentant menes personer som representerer norsk non-profitt organisasjon eller andre som, etter vurdering, anses egnet til å fremme forbrukerhensyn. Andre kan tildeles støtte etter vurdering i fagrådet. Tilsynsmyndigheter, departementer etc. omfattes ikke av ordningen.

Forbrukerrepresentanter kan søke om reisestøtte i forbindelse med deltakelse i standardiseringsprosjekter og -møter. Søknaden behandles av forbrukersekretariatet og vurderes opp mot gitte kriterier. Forbrukersekretariatet er gitt fullmakt til å innvilge og å avslå søknader. Ved tvil, legges saken fram for fagrådet til uttalelse.

Øvrige kriterier for tildeling av reisestøtte:
Reisestøtte gis for deltakelse i nasjonale, europeiske eller globale standardiseringsprosjekter.

Prosjektene skal være innenfor de prioriterte områdene gitt av Standard Norges fagråd for forbrukersaker, se oversikt over prioriteringer.

Det kan innvilges inntil 100 % dekning av reisekostnader.

Ordningen skal dekke utgifter til reise og opphold etter statens reiseregulativ. Det gis ikke godtgjørelse for medgått arbeidstid.  

Det er en betingelse for tildeling av reisestøtte at det leveres skriftlig rapport innen 2 uker etter at reisen eller møtet er avsluttet.

Begrunnet søknad må sendes i god tid før et møte og fortrinnsvis tidligst mulig i budsjettåret (dvs. kalenderåret). 

Søknader sendes Forbrukersekretariatet i Standard Norge per e-post til prosjektleder Hege Thorkilden eller brev til Standard Norge, Postboks 242, 1326 Lysaker.

Sist oppdatert: 2016-09-29