En ung og en eldre dame
Foto: Scanstock

Omsorgstjenester

Standarder for omsorgstjenester vil bidra til trygghet, å redusere antall akutte sykehusbesøk for eldre, økt tilfredshet for eldre, pårørende og personale. Som del av satsingen på velferdsteknologi oppretter Standard Norge nå en egen komité for omsorgstjenester for å utvikle standarder på dette sentrale området.

Model som beskriver hva omsorgstjenester kan omfatte

Omsorgstjenester omfatter en lang rekke tjenester og tilbud, men det handler (eller bør handle) om å sette en enkelte pasient eller bruker i sentrum

Tjenesteinnovasjon innenfor velferdsteknologi og omsorgstjenester, omfatter temaer som for eksempel

 • helseoppfølging
 • påminnelser
 • ernæring
 • sikkerhets- og trygghetstjenester
 • hjelp utendørs

Tjenestene berører eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og andre.

Eksempler på prosjektområder for standarder er

 • trygghet og sikkerhet
 • sosial kontakt
 • kvalitetskrav
 • behandling og pleie.

Krav om universell utforming vil særlig være knyttet til tekniske løsninger og til rammen rundt utøvelse av tjenestene, men det er også relevant med krav til tilgjengelighet til tjenestene i seg selv.

Hva kan standarder for omsorgstjenester bidra til?

Standarder for omsorgstjenester vil bidra til økt trygghet, færre akutte sykehusbesøk for eldre, i tillegg til økt tilfredshet for eldre, pårørende og personale.

For interesseorganisasjonene bidrar standarder til følgende:

 • enklere sammenlikninger av tjenesteytelser
 • forenkling ved anskaffelsesprosesser
 • virksomhetsutvikling
 • krav til oppfølging og forbedring av egen kvalitet for utførere
 • enklere planlegging

For myndighetene vil slike standarder kunne være et underlag som forenkler tilsyn og kvalitetskontroll. For samfunnet vil standarder idra til mer effektiv bruk av skattepenger, og sikre samme minstenivå på omsorg, uansett bosted.

Universell utforming

Universell utforming vil være et sentralt aspekt ved omsorgstjenester. Husbanken uttrykte i rapporten ”Rom for trygghet og omsorg – Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem” at

De demografiske endringene vil i de nærmeste tiårene føre til større etterspørsel etter omsorgstjenester både fra yngre og eldre brukergrupper. I tillegg til de tradisjonelle tjenestene er det behov for et mer aktivt omsorgskonsept med fokus på trivsel, kultur og gode opplevelser. Dette må også gjenspeiles i utforming og lokalisering av botilbudene.

Dette handler om forhold ved selve boligene og fellesarealene i et bofellesskap/en institusjon som omfatter mange ting, bl.a. lysforhold, bruk av farger, lydforhold, atkomst og tilgjengelighet, inneklima og utearealer.

Nærhet til tjenester for de som trenger det og plass til bruk av egne hjelpemidler er også viktige elementer av fysisk tilrettelegging.

Krav til IKT-baserte løsninger

I tillegg til dette kommer krav til IKT-baserte løsninger i forbindelse med omsorgstjenester. Dette handler om brukergrensesnitt mot den individuelle tjenestemottakeren og omfatter for eksempel omgivelseskontroll, kommunikasjon og andre IKT-baserte innretninger som i Standard Norge behandles av egne komiteer. Imidlertid handler tilgjengelighet og universell utforming også om tjenesteutøvelse.

Tilgjengelige tjenester

Standard Norge har behandlet tilgjengelighet ved tjenesteutøvelse i en overordnet standard, NS 11030 Universell utforming - Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse. Denne standarden fungerer som et underlag for utarbeidelse av mer spesifikke tjenestestandarder.

NS 11030 fokuserer bl.a. på

 • inkludering av brukerne i prosessen rundt utforming av en tjeneste
 • krav til opplæring
 • kartlegging av brukerbehov i forbindelse med tjenester
 • kvalitetskontroll

Kvalitet i tjenester

Helsedirektoratet definerer kvalitet i tjenester som ”Kvalitet er helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov."  Videre skriver direktoratet at "definisjonen har kvalitet å gjøre med å tilfredsstille beskrevne krav, forventninger og behov knyttet opp mot en helhet av egenskaper”".

Kvalitet i omsorgstjenester

Standard Norge ønsker nå sette ned en standardiseringskomite som vil behandle standard for omsorgstjenester spesielt, og spesifisere relevante krav til disse slik at man lettere kan stille normative krav til omsorgstjenester og sikre alle likeverdig tilgang til dem.

Kilder

Kontaktpersoner

Heidi Eidskrem
Leder markeds- og forretningsutvikling
922 49 048 / hei@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Lystig eldre par

Helge Heggerø ser på helsefagarbeider Pål Skjetne

Relevante standarder

NS 11030:2013

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Universell utforming - Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8435:2017

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang