Samfunnssikkerhet

Bruk av standarder er et viktig virkemiddel for å ivareta god sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner. Standarder brukes som spesifikasjon av krav og retningslinjer til varer, tjenester og prosesser innenfor området samfunnssikkerhet.

Standarder nyttes til

  • som virkemiddel for å oppfylle myndighetenes regelverk
    - beskrivelser som grunnlag for oppfølging av nasjonale lover og forskrifter
    - spesifikasjoner ved offentlig anbud
  • som ledelsesverktøy for å ivareta kvalitet, helse, miljø og sikkerhet
  • for å sikre like konkurransevilkår, kjente spilleregler og forutsigbarhet
    - spesifikasjoner ved kjøp og salg
    - retningslinjer for krav til produkter og tjenester
  • for å sikre effektiv drift og økt lønnsomhet og kan være sentrale for å nå strategiske mål
  • som underlag for samsvarsbedømming og tilsyn
    - regler for prøving, sertifisering og akkreditering

Det er utviklet en rekke standarder nasjonalt og internasjonalt som kan være nyttige innenfor området samfunnssikkerhet. I tillegg er det igangsatt en rekke standardiseringsprosjekter som har relevans i forhold til arbeid innenfor dette området.

Se også Stortingsmelding nr. 22 (2007-2008) om samfunnsikkehet.

Kontaktpersoner

Knut Aune
Prosjektleder
67 83 86 78 / kau@standard.no

Christian Holthe
Fung. markedsdirektør
cho@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder