Elg i skogen
Foto: ScanStockPhoto

Biologisk mangfold

Menneskelige aktiviteter påvirker tilstanden til enkeltarter innenfor dyre- og planteriket. Artene er avhengige av hvordan vi påvirker leveområdene (habitatene) deres, gjennom for eksempel utbygging, landbruk eller forurensning.

For å hindre redusert biologisk mangfold, trengs det en oversikt over aktiviteter som truer enkeltarter og deres leveområder.

Norsk Standard NS 9452 Innsamling av miljødata – Påvirkningsfaktorer på norsk naturmangfold og kulturmiljø gir oversikt over slike aktiviteter. Standarden er utarbeidet av en komité, SN/K 192, som også står for det løpende vedlikeholdet av standarden. Myndigheter og faginstanser på miljøområdet deltar i arbeidet. Det blir lagt vekt på å fastsette sammenlignbare begreper med det som er i bruk i andre land. Foreløpig er det lite europeisk standardiseringsarbeid på feltet.

I standarden er de hierarkisk ordnete påvirkningsfaktorene på norsk naturmiljø gruppert under følgende hovedoverskrifter:

 • Beskatning og høsting (innbefattet landbruk, havbruk og fiskeri)
 • Biologisk interaksjon
 • Forurensning
 • Geofysiske, klimatiske og kjemiske prosesser
 • Fysiske inngrep og bruk
 • Ferdsel

Påvirkningsfaktorer angår både naturmiljø og kulturmiljø, og de kan være både positive og negative i forhold til enkeltarter og habitater.

I tillegg til å navngi selve kategoriene vil hver enkelt kategori i standarden også være definert for å skille dem entydig fra andre kategorier. Etter hvert skal også aktivitetene knyttes til relevante kategorier i Norsk rødliste, det vil si de offisielle listene over sårbare eller utrydningstruede arter i Norge og havområdene omkring.

Standarden vil være rettet mot en bred brukergruppe. Det kan være:

 • Sentrale myndigheter med ansvar for bevaring av biologiske ressurser
 • Lokale myndigheter med tilsvarende lokalt ansvar
 • Laboratorier og konsulentfirmaer innenfor naturmiljøsektoren
 • Eiere av vernede eller verneverdige arealer, ut fra en biologisk synsvinkel
 • (Naturhistoriske) museer og biologiske forskningsinstitusjoner
 • Fag- og allmennpresse, lovgivere og -fortolkere osv.

Les mer om Norsk rødliste

Kontaktpersoner

Knut Jonassen
Prosjektleder
67 83 86 38 / kjo@standard.no

Håvard Hjulstad
Prosjektleder
67 83 86 45 / hhj@standard.no

Christian Holthe
Fung. markedsdirektør
67 83 86 31 / cho@standard.no

Kjøpsinformasjon

salg@standard.no /
Nettprat med salg
67 83 87 00

Utvalgte standarder

NOK 757,00 (eks. mva)

Miljøstyringssystemer - Spesifikasjon med veiledning (ISO 14001:2004)

Språkno/en no/enUtgave: 2 (2004-12-07) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter