Vedlegg 1 - Definisjoner og generelle avtalevilkår

Dette vedlegget ble sist oppdatert 2019-05-28

1.1 Definisjoner

Lisensierte produkter kan omfatte standarder, eBok, eBlanketter, standardsamlinger og andre produkter fra ulike leverandører som Kjøper til enhver tid har i sin Avtale om Abonnement på web.

Lisensperiode (for lisensierte produkter): Resten av kalenderåret da produktet ble kjøpt + to påfølgende kalenderår.

Avtaleperiode (for Abonnement på web): Resten av kalenderåret da avtalen ble inngått + to påfølgende kalenderår, med tillegg av eventuell Lisensperiode for Lisensierte produkter kjøpt i løpet av Avtaleperioden.

Abonnement på web er en tjeneste som tilrettelegges hos Standard Online og som gir elektronisk tilgang til de lisensierte produktene.

Opphavsrett innebærer råderett til åndsverket i samsvar med åndsverkloven §3. Standarder er litterære verk som er opphavsrettslig beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) av 2018-06-15. Standard Norge fastsetter Norsk Standard og Standard Online forvalter rettighetene både på opphavsmanns- og utgiversiden. Når du kjøper en standard kjøper du et eksemplar av den, men du kjøper ikke rett til å kopiere den opp til kollegaer eller samarbeidspartnere. Trenger du flere eksemplarer må de kjøpes.  

DRM (Digital Rights Management). Produkter som er lagret på eller distribuert via digitale medier er tilrettelagt med DRM.

Beregning av tilgjengelighet. Tilgjengelighet = (Måleperiode – Nedetid x 100) / Måleperiode

Måleperiode er 3 måneder (kvartalsvis)

Nedetid er den tiden tjenesten ikke er tilgjengelig for Kjøper.

Antall brukere. Antall registrerte brukere som kan logge seg på tjenesten.

Lokasjon: En fysisk adresse hvor tjenesten skal være tilgjengelig.

 

1.2 Avtalens omfang

Avtalen omfatter tilrettelegging og vedlikehold av lisensierte produkter med de begrensinger og vilkår som framgår av Avtalen.

Produktene er merket med beskyttet varemerke i henhold til Lov av 26. mars 2010 om beskyttelse av varemerker, og er vernet etter Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) av 2018-06-15.

Produktene som er lagret på eller distribuert via digitale medier kan være tilrettelagt med DRM. Kjøper kan selv utvide innholdet i abonnementet. Når nye produkter legges til abonnementet anses Standard Onlines gjeldende abonnementsbetingelser for akseptert. Kjøper er til enhver tid ansvarlig for å sette seg inn i Standard Onlines gjeldende betingelser. Gjeldende priser og betingelser finnes oppdatert på www.standard.no.

 

1.3 Standard Onlines ytelser og plikter

Det gis tilgang til produktene via egen abonnementsside på www.standard.no som Kjøper får tilgang til ved signering av Avtalen.

Standard Online sin løsning skal sørge for at tjenesten «Abonnement på Web» er tilgjengelig for kunden minimum 97 % av tiden.

Dersom ukontrollert nedetid i løpet av måleperioden overstiger 3 % har Kjøper krav på et forholdsmessig prisavslag på tjenesten. Slike krav må fremsettes samtidig med reklamasjonen, se avtalens punkt 1.4. Prisavslaget vil bli beregnet ut fra driftstjenestens andel av det kvartalsvise vederlaget. Utover dette fraskriver Standard Online seg ethvert ansvar for ukontrollert nedetid.

Kontrollert nedetid vil forekomme. Fortrinnsvis vil dette skje lørdager og søndager. Kontrollert nedetid kan imidlertid også forekomme mellom 1600 og 0800 alle dager. Kontrollert nedetid vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for tilgjengelighet. Kontrollert nedetid er den perioden Standard Online kan utføre planlagt vedlikehold og oppgradering. Ved kontrollert nedetid vil Kjøper bli varslet senest 48 timer før vedlikeholdet/oppgraderingen av tjenesten gjennomføres.

 

1.4 Reklamasjon

Hvis Kjøper vil påberope seg mislighold må Kjøper uten ugrunnet opphold reklamere skriftlig og senest umiddelbart etter måleperiodens utløp.

 

1.5 Kjøpers plikter, revisjon

Kjøpers bruk av produktene begrenses til bedriftens egen interne virksomhet og ansatte, herunder virksomhetens underavdelinger og avdelingskontorer. Enhver ekstern distribusjon er ikke tillatt med mindre dette framgår i vedlegg til denne avtalen. Etter oppstart av tjenesten kan kjøper selv supplere nye produkter i tjenesten via Standard Onlines nettbutikk på www.standard.no.

Brudd på de plikter som framgår av ovennevnte punkt anses som vesentlig mislighold som gir Standard Online rett til å heve kontrakten med umiddelbar virkning og kreve erstatning i forhold til verdien på tapt salg. Tilsvarende hevings- og erstatningsrett gjelder ved betalingsmislighold. Standard Online kan også stenge Kjøpers abonnementstilgang når Kjøper til tross for skriftlig påtale benytter tjenesten på en måte som medfører skade eller ulempe for Standard Online eller tredjepart for eksempel ved å benytte tjenesten i strid med gjeldende lovgivning eller bestemmelser i denne avtalen.

Det vil ikke bli fratrekk på faktura for den perioden tjenesten er avstengt.  Standard Online kan også i slikt tilfelle fakturere Kjøper for resterende del av Lisensperioden og eventuell Abonnementsperiode utover Lisensperioden på de lisensierte produktene med tilhørende tjenester.

 

1.6 Pris

Totalt vederlag, det vil si avtalt pris for produkter som er tilgjengeliggjort i denne Avtalen på avtaleinngåelsestidspunktet, framgår av vedlegg 4.

 

1.7 Prisregulering

Standard Online tar forbehold om prisregulering som følge av normal prisstigning på standarder og/eller regulering av katalogpris, normalt i begynnelsen av hvert kalenderår.  Katalogprisene justeres basert på økning i konsumprisindeksen eller økning i pris på varer fra underleverandører. Vesentlig endring av innholdet i eller strukturen i en standard kan også medføre endringer i katalogprisene. Standard Online kan uansett på ethvert tidspunkt endre prisene på våre tilleggsprodukter. Dersom prisendringen er høyere enn normal prisstigning, må endringen varsles minst 60 dager i forkant av endringen. Kunde står i slikt tilfelle fritt til å avslutte tilleggstjenesten fra prisøkning trer i kraft.

Endring i avtalegrunnlaget som oppjustering av antall brukere eller økning av antall lisensierte produkter i løpet av avtaleperioden vil påvirke det totale vederlaget.

 

1.8 Fakturering, forfall og forsinkelsesrenter

Første fakturering foretas umiddelbart etter avtaleinngåelse og gjelder ut avtaleåret som er identisk med kalenderåret. Senere fakturering foretas årlig, normalt i 1. tertial, og gjelder ut avtaleåret.

Dersom nye lisensierte produkter legges til eller antall brukere økes i løpet av avtaleåret sendes det umiddelbart tilleggsfaktura for tilleggsvederlaget ut avtaleåret.

Standard betalingsbetingelser er 20 dager. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om forsinkelsesrenter. Dersom purring må foretas påløper det purregebyr.

 

1.9 Spesielt i forhold til distribusjon av Standardinnhold via tredjepartsleverandører

Kjøper kan velge å få Standardinnhold tilgjengeliggjort via tredjepartsleverandører som Standard Online har godkjent og som Standard Online har inngått egen avtale med. Oversikt over de til enhver tid godkjente tredjepartsleverandører kan fås ved henvendelse til Standard Online.

Ved bruk av tredjepartsleverandør, er denne tredjepartsleverandør ansvarlig for ethvert forhold overfor Kjøper eksempelvis knyttet til oppetid i sin løsning, feil/mangler i standardinnholdet etc.

 

1.10 Konfidensialitet

Konkurranserelatert informasjon som partene får tilgang til som følge av samarbeid skal behandles konfidensielt. Ved tvil om hvorvidt tilgjengelig informasjon bør behandles konfidensielt eller ikke, skal den andre part konsulteres for avklaring.

 

1.11 Overdragelse

Kundens rettigheter eller forpliktelser etter avtalen kan ikke overdras eller på noen måte overføres til andre uten skriftlig samtykke fra Standard Online. Standard Onlines rettigheter og forpliktelser kan fritt overdras eller overføres til andre.

 

1.12 Avtalens varighet

Avtalen løper i 2 år i tillegg til det året avtalen inngås ref. punkt 1.1 Definisjoner. Avtalen forlenges deretter automatisk for 1 år av gangen med mindre ingen av partene sier den opp innen 31. oktober i det siste avtaleåret.

Produkter som har ligget i tjenesten i kortere tid enn lisensperioden når avtalen opphører kan bli fakturert for den resterende delen av lisensperioden basert på avtalens totale omfang på oppsigelsestidspunktet. Produkter som har ligget i tjenesten i kortere tid enn lisensperioden når de tas ut av abonnementet kan bli fakturert for den resterende delen av lisensperioden basert på avtalens totale omfang når produktet tas ut. Standard Online må ha informasjon om endringer innen 31. oktober i avtaleåret.

Eventuelle spesielle betingelser vedrørende avtalens varighet og produkter i tjenesten knyttet til leveranse fra konkrete underleverandører reguleres i egne vedlegg.

Standard Online kan dog ensidig si opp hele eller deler av denne avtale på ethvert tidspunkt med 3 mnd. oppsigelsestid.

 

1.13 Konflikter

Avtalt verneting er Oslo tingrett.