Vedlegg 1

Vedlegg 1: Definisjoner og generelle avtalevilkår

Dette vedlegget ble sist oppdatert 2013-01-01

Mellom Kjøpers navn (heretter kalt Kjøper) og Standard Online AS (heretter kalt Standard Online) er følgende avtale inngått om levering og vedlikehold av lisensierte produkter i Abonnement på web.

1.1 Definisjoner

Lisensierte produkter kan omfatte standarder, ebok, eblanketter, standardsamlinger og andre produkter fra ulike leverandører som Kjøper til en hver tid har i sitt Abonnement på web.

Abonnement på web er en tjeneste som tilrettelegges hos Standard Online og som gir elektronisk tilgang til de lisensierte produktene Kjøper ønsker tilgang til. Kjøper kan deretter logge seg på nettsiden http://www.standard.no/ med brukernavn og passord. Etter innlogging får man tilgang til abonnementet fra fanen “abonnement” i toppmenyen. Alternativt tilrettelegges abonnementet med en direkte IP-basert tilgang fra Kjøpers Intranett uten innlogging.

Opphavsrett innebærer enerett til å “råde over åndsverket ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten, i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk” – som det heter i åndsverkloven §2. Standarder er litterære verk som er opphavsrettslig beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk mv (åndsverkloven) av 1961-05-12. Se Lovdata. Standard Norge fastsetter Norsk Standard og Standard Online forvalter rettighetene både på opphavsmanns- og utgiversiden. Når du kjøper en standard kjøper du et eksemplar av den, men du kjøper ikke rett til å kopiere den opp til kollegaer eller samarbeidspartnere. Trenger du flere eksemplarer må de kjøpes.

DRM (Digital Rights Management). Produkter som er lagret på eller distribuert via digitale medier er tilrettelagt med DRM. Dette for å administrere tilgangen til de opphavsrettsbeskyttede produktene og fordi DRM sikrer tilgang til det til en hver tid gyldige produkt. Det vil si at det legges begrensninger på lagring, kopiering av innhold og utskrift. Kjøper kan ikke lagre, videresende dokumentet eller kopiere innhold av et lisensiert produkt. For mer informasjon, se vedlegg 5 Sluttbrukerlisens og vedlegg 6 for teknisk spesifikasjon av systemene.

Beregning av tilgjengelighet. Tilgjengelighet = (Måleperiode – Nedetid x 100) / Måleperiode

Måleperiode er 3 måneder (kvartalsvis)

Nedetid er den tiden tjenesten ikke er tilgjengelig for Kjøper.

Samtidige brukere. Antall samtidige brukere er det antall ansatte som samtidig kan være innlogget på tjenesten.

Lokasjon: En fysisk adresse bedriften har tilhørighet på.

1.2 Leveransen omfang

Avtalen omfatter tilrettelegging og vedlikehold av lisensierte produkter i Abonnement på web med de begrensinger og vilkår som angitt nedenfor.

Ved avtaleinngåelsen oppgir Kjøper det antall ansatte i bedriften som skal kunne bruke tjenesten samtidig (samtidige brukere). Når tjenesten skal benyttes på flere lokasjoner innenfor et konsern må det være minst én bruker per lokasjon og minst en lokasjon per land.

Produktene er merket med beskyttet varemerke i henhold til Lov av 26. mars 2010 om beskyttelse av varemerker, og er vernet etter Lov av 12. mai 1961 om opphavsrett til åndsverk.

Produktene som er lagret på eller distribuert via digitale medier er tilrettelagt med DRM. De ulike lisensierte produktene har ulik funksjonalitet og gir ulike bruksrettigheter. Funksjonalitet og bruksrettigheter til lisensierte produkter som er omfattet av denne avtalen på avtaleinngåelsestidspunktet er beskrevet i vedleggene angitt på avtalens forside. Vedleggene inneholder også informasjon om priser og betingelser som angår det lisensierte produktet. Avtalen innebærer rett til å ta i bruk andre lisensierte produkter til de til enhver tid gjeldende betingelser. Kjøper kan selv utvide innholdet i abonnementet i avtaleperioden og er selv ansvarlig for å sette seg inn i betingelser, funksjonalitet og bruksrettigheter. Når produktene legges til i abonnementet anses betingelsene for akseptert. De til en hver tid gyldige priser og betingelser finnes oppdatert på www.standard.no/priserogbetingelser.

1.3 Standard Onlines ytelser og plikter

Avtalen gir Kjøper rett til å benytte kolleksjon av produkter tilrettelagt i tjenesten.

Det gis tilgang til produktene via Kjøpers abonnementsside på http://www.standard.no/. Tilgang til produktene vil skje ved brukernavn og passord eller via IP-verifisert URL-innlogging.

Produkter som blir trukket tilbake i løpet av et avtaleår vil som regel være tilgjengelig i tjenesten i en periode. Se vedlegg om produktspesifikke betingelser for konkret informasjon om det enkelte produkt. Dersom kjøper ønsker å abonnere videre på de tilbaketrukne produktene må dette avtales spesielt.

Standard Online skal sørge for at tjenesten er tilgjengelig for kunden minimum 97 % av tiden mellom klokken 0800 og 1600 på virkedager. Tjenesten vil normalt være tilgjengelig for Kjøper også i tiden 1600 til 0800, i helgene og på offentlige høytidsdager, men manglende tilgjengelighet anses ikke som avtalebrudd fra Standard Onlines side.

Faller tjenesten ut mellom 0800 og 1600 på virkedager betegnes dette som ukontrollert nedetid. Dersom ukontrollert nedetid i løpet av måleperioden overstiger 3 % har Kjøper krav på et forholdsmessig prisavslag på tjenesten. Slike krav må fremsettes samtidig med reklamasjonen, jmf. avtalens punkt 1.4. Prisavslaget vil bli beregnet ut fra driftstjenestens andel av det kvartalsvise vederlaget. Utover dette fraskriver Standard Online seg ethvert ansvar for ukontrollert nedetid.

Kontrollert nedetid vil forekomme. Fortrinnsvis vil dette skje lørdager og søndager. Kontrollert nedetid kan imidlertid også forkomme mellom 1600 og 0800 alle dager. Kontrollert nedetid vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget av tilgjengelighet. Kontrollert nedetid er den perioden Standard Online kan utføre planlagt vedlikehold og oppgradering. Dette kan medføre midlertidig redusert funksjonalitet for Kjøper, eventuelt at tjenesten gjøres utilgjengelig. Ved kontrollert nedetid vil Kjøper bli varslet senest 48 timer før vedlikeholdet/oppgraderingen av tjenesten gjennomføres.

1.4 Reklamasjon

Hvis Kjøper vil påberope seg mislighold må Kjøper uten ugrunnet opphold reklamere skriftlig og senest umiddelbart etter måleperiodens utløp.

1.5 Kjøpers plikter

Kjøpers bruk av produktene begrenses til bedriftens egen interne virksomhet og ansatte, herunder virksomhetens underavdelinger og avdelingskontorer tilknyttet kjøpers intranett. Enhver ekstern distribusjon er ikke tillatt. Etter oppstart av tjenesten supplerer Kjøper selv nye produkter i tjenesten via Standard Onlines nettbutikk i henhold til de til en hver tid gjeldende betingelser, se www.standard.no/priserogbetingelser.

Kjøper er kjent med at tjenesten kan ha innebygget tekniske sperrer eller sikkerhetssystemer for å lette Kjøpers oppfyllelse av avtalen, men at det likevel stilles særstilte krav til Kjøper for å forhindre misbruk, herunder uautorisert spredning, brudd på det opphavsrettslige beskyttelsesvern, feil antall samtidige brukere mv.

Brudd på disse plikter fra Kjøpers side anses som vesentlig mislighold som gir Standard Online rett til å heve kontrakten og til å kreve erstatning i forhold til verdien på tapt salg. Det samme gjelder ved betalingsmislighold. Standard Online kan stenge Kjøpers abonnementstilgang ved betalingsmislighold, normalt etter 1. gangs påminnelse eller når Kjøper til tross for skriftlig påtale benytter tjenesten på en måte som medfører skade eller ulempe for Standard Online eller tredjepart for eksempel ved å benytte tjenesten i strid med loven eller bestemmelser i denne avtalen.

Det vil ikke bli fratrekk på faktura for den perioden tjenesten er avstengt. Tjenesten vil bli gjenåpnet når faktura og evt. omkostninger er betalt.

1.6 Pris

Totalt vederlag, det vil si avtalt pris for denne avtalen på avtaleinngåelsestidspunktet, finnes i vedlegg 4.

1.7 Prisregulering

Vi tar forbehold om prisregulering som følge av normal prisstigning på standarder for øvrig og regulering av katalogpris, normalt i begynnelsen av hvert kalenderår.  Katalogprisene justeres basert på økning i konsumprisindeksen eller økning i pris på varer fra underleverandører. Vesentlig endring av innholdet i eller strukturen i en standard kan også medføre endringer i katalogprisene. Endring i avtalegrunnlaget som oppjustering av antall samtidige brukere eller økning av antall lisensierte produkter i løpet av avtaleperioden vil påvirke det totale vederlaget.

1.8 Fakturering, forfall og morarenter

Første fakturering foretas umiddelbart etter avtaleinngåelse og gjelder ut avtaleåret som er identisk med kalenderåret. Senere fakturering foretas årlig, normalt 1. tertial, og gjelder ut avtaleåret.

Dersom nye lisensierte produkter eller nye brukere legges til i løpet av avtaleåret sendes det umiddelbart tilleggsfaktura for tilleggsvederlaget ut avtaleåret.

Standard betalingsbetingelser er 20 dager. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om forsinkelsesrenter. Dersom purring må foretas påløper det purregebyr.

1.9 Konfidensialitet

Konkurranserelatert informasjon som partene får tilgang til som følge av samarbeid skal behandles konfidensielt. Ved tvil om hvorvidt tilgjengelig informasjon bør behandles konfidensielt eller ikke, skal den andre part konsulteres for avklaring.

1.10 Overdragelse

Rettigheter eller forpliktelser etter avtalen kan ikke overdras eller på noen måte overføres til andre uten skriftlig samtykke fra Standard Online.

1.11 Avtalens varighet

Avtalen løper i 2 år i tillegg til det året avtalen inngås. Avtalen forlenges deretter automatisk for 1 år av gangen med mindre ingen av partene sier den opp innen 31. oktober i det siste avtaleåret.

Dersom Kjøper ønsker å ta ut noen av produktene som har ligget i tjenesten i minimum 3 år eller redusere antall brukere etter utløpet av treårsperioden, må dette avtales med Standard Online spesielt innen 31. oktober i det siste avtaleåret.

Produkter som har ligget i tjenesten i mindre enn 3 år når avtalen sies opp kan bli etterfakturert den prisen som ble betalt ved avtaleinngåelse pr. kvartal ganget med gjenstående kvartaler.

Spesielle betingelser vedrørende avtalens varighet og produkter i tjenesten knyttet til leveranse fra konkrete underleverandører reguleres i egne vedlegg.

1.12 Konflikter

Tvist om innholdet eller gjennomføringen av avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem kan hver av partene kreve saken avgjort ved ordinær rettergang med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift. Avtalt verneting er Asker & Bærum tingrett.