Vedlegg 3 - Produktspesifikke betingelser

Dette vedlegget ble sist oppdatert 2019-05-28.

3.1 Betingelser for Abonnement på standarder

Et abonnement på standarder via tjenesten Abonnement på web, gir Kjøper mulighet for selv å sette sammen sin egen kolleksjon av standarder som er elektronisk tilgjengelige i vår nettbutikk www.standard.no. 

3.1.1 Prisberegning av enkeltstandarder i abonnementet

Kjøper kan når som helst legge til nye standarder i tjenesten Abonnement på web. Beregning av lisensieringsprisen er basert på ISO’s regler som forutsetter en lisensvarighet på minimum 3 år. For året abonnementsavtalen inngås eller eventuelt nye standarder legges til i eksisterende abonnement faktureres gjenværende deler av året i hele kvartaler inkl. påbegynt kvartal, basert på årlig lisensieringspris.

3.1.2 Prising av utgåtte standarder i abonnement

Standarder som trekkes tilbake i løpet av et avtaleår vil være tilgjengelig uten ekstra kostnader frem til 31.12. samme år. Velger Kjøper å fortsette abonnementet på de utgåtte standardene vil prisen for påfølgende avtaleår rabatteres iht. de til enhver tid gjeldende betingelser på www.standard.no. Velger Kjøper å abonnere på andre utgåtte standarder enn de som tidligere har vært i abonnementet vil disse prises jf. de til enhver tid gjeldende betingelser på www.standard.no. 

3.1.3 Support og årlig vedlikehold

Det betales et årlig vederlag for support og vedlikehold. Vederlaget er beregnet basert på
antall brukere og antall standarder i løsningen.

Pris for support og årlig vedlikehold på avtaleinngåelsestidspunktet, se vedlegg 4.

3.1.4 Spesielle prisbetingelser for varer fra Techstreet.

Tilbud som omfatter leveranser fra Techstreet må aksepteres av Kjøper innen 60 dager for å være gyldig.

Hvis Standard Onlines avtale med Techstreet sies opp vil Kjøper bli varslet så snart som mulig, og senest innen 30 dager fra oppsigelse. Det vil da ikke være mulig å oppdatere abonnementet med nye standarder fra Techstreet men eksisterende leveranse vil bli oppdatert og vedlikeholdt i inntil 16 måneder fra Kjøper mottok varslet.

Tilgjengelighetsbestemmelsen i avtalens vedlegg 1.3 gjelder ikke for varer fra Techstreet.

En del varer vil være gjenstand for «manuell» årlig prising. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

3.2 - Betingelser for Abonnement på standardsamlinger og e-Bok

Standardsamlinger er ferdig sammensatte utvalg av viktige standarder innenfor spesifikke emner.

3.2.1 Abonnementspris for standardsamlinger og eBok

Prisen på standardsamlinger og eBok generelt er dynamisk, dvs. at prisen endres når innholdet endres. Prisen baseres på antall brukere og forutsetter en avtaleperiode på 2 år i tillegg til avtaleinngåelsesåret. For påfølgende år beregnes prisen basert på gjeldende listepris for samlingen per 1. januar.

Årlig abonnementspris på avtaleinngåelsestidspunktet for standardsamlinger og eBok er spesifisert i vedlegg 4.

3.2.2 Prising av utgåtte standardsamlinger i abonnement (gjelder ikke e-bok)

Tilbaketrukne enkeltstandarder som inngår i den utgåtte samlingen, kan abonneres på separat. Den tilbaketrukne standardsamling som sådan kan det ikke abonneres på.

3.3 - Betingelser for Abonnement på eBlanketter

eBlanketter er en nettbasert løsning for elektronisk utfylling og lagring av blanketter og
kan abonneres på som pakker med rett til utfylling av henholdsvis 10, 25, 50, 100 og 500 blanketter pr. år. Abonnementet kan utvides med rett til utfylling av flere blanketter ved behov. Endringer gjort av Kjøper gjelder ut kalenderåret. Ved ønske om permanent endring av antall blanketter må Kjøper kontakte Standard Online innen 31.10 inneværende år.

3.3.1 Utfylling og utskrift

En blankett kan kun benyttes en gang.

3.3.2 Oppdatering

Blanketter kan fritt trekkes tilbake. Blanketter som trekkes tilbake kan enten erstattes av ny blankett eller bli trukket tilbake permanent. Trekkes blankettene tilbake for å bli erstattet av nye blanketter, vil påbegynte blanketter fortsatt være tilgjengelig for ferdigstilling med mindre innholdet i blanketten strider mot gjeldende lov/forskrifter. Trekkes en blankett tilbake uten å bli erstattet, vil påbegynte og gjenværende blanketter bli liggende i løsningen til de er brukt opp, så lenge dette ikke er i strid med lov eller forskrift.

3.3.3 Abonnementspris for e-blanketter

For eBlanketter betaler man for antall blanketter tilgjengeliggjort i abonnement. Årlig abonnementspris på avtaleinngåelsestidspunktet for denne avtalen er spesifisert i vedlegg 4.

3.4 - Tilleggstjenester

3.4.1 Offlineløsning – gjelder enkeltstandarder og standardsamlinger

Løsningen gir mulighet for lesetilgang til enkeltstandarder og standardsamlinger i abonnementet uten å være tilkoblet internett. Enkeltstandardene og standardsamlinger kan lagres lokalt hos den enkelte bruker, og termineres etter 30 dager for å sikre bruk av oppdaterte og gyldige standarder. Enkeltstandarder og standardsamlinger kan så lastes ned på nytt ved behov. Velger Kjøper tjenesten Offlineløsning i tillegg til abonnement på web vil det fremkomme i vedlegg 4 med pris på avtaleinngåelsestidspunktet.

3.4.2 Direktelenker – gjelder enkeltstandarder og standardsamlinger

Kjøper kan abonnere på lenker til standarder i sitt abonnement som kan brukes i Kjøpers interne dokumenter. Lenker som legges i slike dokumenter vil bringe brukerne direkte til standarden. Lenkene er statiske og egner seg i dokumenter som skal vise til en bestemt standard også for ettertiden. Velger Kjøper tjenesten Direktelenker i tillegg til abonnement på web vil det fremkomme i vedlegg 4 med pris på avtaleinngåelsestidspunktet.

Skal man lenke til den til enhver tid gyldige standard må man oppdatere lenken i interne dokumenter hver gang det kommer en revisjon. Kjøper er ansvarlig for dette.

3.4.3 Utskrifter – gjelder enkeltstandarder og standardsamlinger

Det gis mulighet til å skrive ut én kopi av hvert produkt per bruker av tjenesten «abonnement på web». Utskrift av enkeltsider, kapitler og lignende av produktet teller som én utskrift.

Dersom det ønskes ekstra utskrifter utover det antall som ligger i abonnementet kan disse kjøpes iht. gjeldende priser på www.standard.no.

Oppdateres abonnementet med ny versjon av en standard oppdateres også antall utskrifter.

3.4.4 Prosjektmodul – gjelder eBlanketter

Prosjektmodulen er en tilleggstjeneste i blankettsystemet som gjør det mulig å knytte blanketter til egendefinerte prosjekter: Dette for å ha bedre oversikt over hvilke blanketter som er benyttet til de forskjellige prosjektene.

3.4.5 «Utvidet tilgang»

Tjenesten «Utvidet tilgang…» gir Kjøper rett til å elektronisk kunne gjengi hele eller deler av de standardene Kjøper abonnerer på i egen programvare. Dette kan være nyttig i de tilfeller man for eksempel ønsker å knytte standardinnhold til interne produksjons/tilbuds/kvalitets- og/eller kalkulasjonsprosesser. Alternativt kan Standard Online gi Kjøper rett til å kunne benytte seg av tredjepart autorisert av Standard Online for tilgang til standardinnhold i tredjeparts programvare. Tilgang til tjenesten «Utvidet tilgang…» avtalefestes i separat avtale.