Vedlegg 3.1

Vedlegg 3.1 - Betingelser for Abonnement på standarder

Dette vedlegget ble sist oppdatert 2013-01-01.

Et abonnement på standarder gir Kjøper mulighet for selv å sette sammen sin egen kolleksjon av standarder som er elektronisk tilgjengelige i vår nettbutikk www.standard.no.

3.1.1 Legge til standarder i tjenesten

Kjøper kan når som helst legge til nye standarder i tjenesten. Prisene beregnes i henhold til punkt 3.1.5.1 i dette vedlegget, og gis volumrabatt i henhold til det antall standarder man har innenfor samme varekategori, samt gjenværende kvartaler av året. Ved den årlige faktureringen vil standarden inngå i den samlede kolleksjon, hvor rabatten beregnes av det samlede antall standarder i kolleksjonen innenfor samme varekategori. Dersom det legges til flere standarder i tjenesten gjelder priser for etablering og teknisk vedlikehold i henhold til tabell 3, se www.standard.no/priserogbetingelser.

3.1.2 Offlineløsning

Løsningen gir mulighet for lesetilgang til standardene i abonnementet uten å være tilkoblet internett. Standardene kan lagres lokalt hos den enkelte bruker. Filen termineres etter 30 dager for å sikre bruk av oppdaterte og gyldige standarder. Standarden kan så lastes ned på nytt ved behov. Prisen for denne tjenesten er 10 % av den årlige abonnementsprisen. Velger Kjøper tjenesten Offlineløsning i tillegg til abonnement på web vil det fremkomme i vedlegg 4 med pris.

3.1.3 Direktelenker

Kjøper kan abonnere på lenker til standarder i sitt abonnement som kan brukes i Kjøpers interne dokumenter. Lenker som legges i slike dokumenter vil bringe brukerne direkte til standarden. Lenkene er statiske og egner seg i dokumenter som skal vise til en bestemt standard også for ettertiden. Velger Kjøper tjenesten Direktelenker i tillegg til abonnement på web vil det fremkomme i vedlegg 4 med pris.

Skal man lenke til den til en hver tid gyldige standard må man enten oppdatere lenker i interne dokumenter hver gang det kommer en revisjon eller bruke dynamiske lenker. Dynamiske lenker kan vi utvikle på forespørsel etter gjeldende timepris. 

3.1.4 Utskrifter

Det gis mulighet til å skrive ut én kopi av hvert produkt per samtidige brukere av standarder man har i abonnement på web. Utskrift av enkeltsider, kapitler og lignende av produktet teller som én utskrift. Kolleksjonen kan utvides med flere produkter eller utskrifter i henhold til betingelsene i denne avtalen. Etter 3. abonnementsår oppdateres abonnementet med 1/3 av utskriftene per år.

Dersom det ønskes ekstra utskrifter utover det antall som er bestemt av antall samtidige brukere kan disse kjøpes med 70 % rabatt på katalogpris.

3.1.5 Prisberegning

Beregning av lisensieringsprisen for standarder tilrettelagt i tjenesten er basert på ISO’s regler (Rules for granting copyright exploitation rights for internal use of ISO standards in electronic format) som forutsetter at den løper i minimum 3 år. Året avtalen inngås faktureres gjenværende deler av året i hele kvartaler inkl. påbegynt kvartal, basert på årlig lisensieringspris.

3.1.5.1 Vederlag for lisensiering av standarder i abonnement:

Lisensieringsprisen er basert på katalogpris for standardene per 1. januar hvert avtaleår. Lisensieringsprisen beregnes på følgende elementer:

 • Antall standarder pr. varekategori som inngår i tjenesten
 • Antall samtidige brukere som er omfattet av avtalen
 • Antall lokasjoner som er omfattet av avtalen
 • Sum katalogpris for standardene som inngår

L = Lisensieringspris

PHC =   Summen av den til enhver tid gjeldende katalogpris for standardene som inngår i tjenesten

D = Volumrabatt: % (Tabell 1 og definisjon av varekategorier)

M= Multiplikator: (Tabell 2)

Årlig lisensieringspris beregnes som følger:
L=PHC X (1 - D) % X M X 0,45*

* 0,45 = faktor for fordeling av kostnad i forhold til standardens levetid

3.1.5.2 Prising av utgåtte standarder i abonnement

Standarder som trekkes tilbake i løpet av et avtaleår vil være tilgjengelig uten ekstra kostnader frem til 31.12. samme år. Velger Kjøper å fortsette abonnementet på de utgåtte standardene vil prisen for påfølgende avtaleår beregnes i henhold til dette, rabattert med 50 %. Velger Kjøper å abonnere på andre utgåtte standarder enn de som tidligere har vært i abonnementet vil prisen beregnes i henhold til dette vedlegges punkt 3.1.5.1 første avtaleår. Fra avtaleår 2 blir prisen rabattert med 50 %.

3.1.6 Rabatter, varekategorier og multiplikatorer

3.1.6.1 Volumrabatt
Rabatten beregnes pr. varekategori, basert på gjennomsnittlig pris og antall standarder i hver kategori per 1. januar faktureringsåret. Standarder som legges til i abonnementet i løpet av året blir rabattert med volumrabatt basert på antall standarder i kategorien og katalogpris ved fakturering. Ved fakturering påfølgende år vil den komme med i det totale rabattgrunnlaget per varekategori. 

Tabell 1: Volumrabatt (D)

Antall standarder i intervallet(fra og med/til og med) Volumrabatt D
1 til 25 15 %
26 til 30 40 %
31 til 62 50 %
63 til 125 60 %
126 til 250 70 %
251 til 500 75 %
501 til 1000 80 %

 

3.1.6.2 Varekategorier

Varekategorier for beregning av volumrabatt (= D i punkt 3.1.5.1 ). Se også punkt 3.1.6.1. Rabatten beregnes per varekategori. Eksempler på slike kategorier er:

 • Varekategori 1:Standarder som er fastsatt som norske
  (NS, NS-EN, NS-EN ISO, NS-ISO, NEK, NEK EN, NEK IEC)
 • Varekategori 2: ISO
 • Varekategori 3: IEC
 • Varekategori 4: ASTM
 • Varekategori 5: Thomson Reuters, diverse varekategorier (se vedlegg 3.5)
 • Varekategori 6: DNV Service Documents
  For oppdatert oversikt over kategorier, se www.standard.no/priserogbetingelser


3.1.6.3 Multiplikator tabell
Denne tabellen angir hvilken multiplikator som brukes i beregningen basert på antall samtidige brukere.

Tabell 2: Multiplikator for samtidige brukere (M)

Samtidige brukere Multiplikator M
Inntil 3 2
Inntil 5 3
Inntil 10 4
Inntil 15 5
Inntil 20 6
Inntil 30 6,5
Inntil 50 7

Multiplikator for flere enn 50 samtidige brukere på forespørsel

3.1.6.4 Etablering, support og årlig vedlikehold
Det betales et årlig vederlag for etablering, support og vedlikehold. Vederlaget er beregnet basert på antall samtidige brukere og antall standarder i løsningen.

Pris for etablering, support og årlig vedlikehold på avtaleinngåelsestidspunktet, se vedlegg 4. Dersom det legges til flere standarder i tjenesten gjelder priser for etablering, support og vedlikehold i henhold til tabell 3, som finnes på www.standard.no/priserogbetingelser.

3.1.7 Spesielle prisbetingelser for varekategorier fra Thomson Reuters.

For varer fra Thomson Reuters gjelder de samme betingelser som ovenfor, med unntak av:

 1. Varekategorier med årspriser, dvs. at priser må innhentes årlig i tillegg til ved avtaleinngåelse.
 2. Varekategorier med betingelser som ovenfor, men hvor antall samtidige brukere settes et nivå høyere, se tabell 2 under pkt. 3.1.6.3
 3. Varekategorier med «Building Blocks". Dette innebærer at det kjøpes tilgang til 25 standarder i en blokk. Prisen er beregnet på et gjennomsnitt av varekategorienslistepriser. Når blokken er fylt opp, må ny blokk med tilgang til nye 25 standarder kjøpes.

Varekategorier hvor betingelsene i punkt 1-3 gjør seg gjeldende ved avtaleinngåelse vil bli oppgitt i prisberegningen i vedlegg 4.0. Totalt vederlag for avtalen, avtalens pris for valgt produkt.

For oppdaterte betingelser for varekategorier som legges til senere se www.standard.no/priserogbetingelser.