Vedlegg 5 - SLUTTBRUKERLISENS

Dette vedlegget ble sist oppdatert 2019-08-07

VIKTIG – LES NØYE IGJENNOM DISSE VILKÅR FØR DU BRUKER ELLER KOPIERER DE PRODUKTER SOM STILLES TIL DISPOSISJON GJENNOM DENNE LISENS. GJENNOM Å ANVENDE PRODUKTENE GODKJENNER DU OG AKSEPTERER VILKÅRENE I DENNE SLUTTBRUKERLISENSEN, OG EVT. AVTALEN DENNE ER ET VEDLEGG TIL. OM DU IKKE GODKJENNER VILKÅRENE KAN DU IKKE ANVENDE PRODUKTET.

1) Lisens

Sluttbrukerlisensen, sammen med evt. avtale den er et vedlegg til, danner de samlede salgs- og leveransebetingelsene (Avtalen). Under forutsetning av at du betaler avtalt lisensavgift samt at du følger de vilkår som angis i denne Sluttbrukerlisen og øvrige salgs- og leveransebetingelser (Avtalen), gir Standard Online AS (”Standard Online”) en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar bruksrett til produktet/produktene (”Produktet”)som medfølger Avtalen. Opphavsrettighetene til produktene tilligger Standard Online eller Standard Onlines lisensgivere. 

Bruksretten er begrenset på følgende måte;

a) Avtalen gir deg ikke eiendoms- eller annen rett til produktet, men kun en begrenset rett til å bruke Produktet i henhold til bestemmelsene i Avtalen. Denne bruksrett kan ensidig tilbakekalles av Standard Online om du bryter bestemmelsene i Avtalen.

b) Alle rettigheter til kopiering og tilgjengeliggjøring for allmennheten av produktene er forbudt, med mindre slik adgang følger direkte av åndsverkloven, eller spesiell avtale med Standard Online.

c) Urettmessig bruk av produktene vil medføre erstatningsansvar, og kan medføre straffansvar.

d) Uavhengig av formatet produktet leveres i har du rett til å anvende innholdet i Produktet som leveres med denne Avtalen, men du har ikke rett til å tilpasse, forandre, oversette, legge sammen, leie eller lease ut, publisere, selge, viderelisensiere eller på annen måte overlate Produktet, helt eller delvis til andre. Du får ikke heller ta bort eller forandre noen opplysning om opphavs- og eiendomsrett som finnes på Produktet, eller fjerne vannmerket som indikerer hvem som har rett til å anvende innholdet i produktet.

e) Om Produktet leveres i elektronisk form eller på en elektronisk plattform vil produktet være tilrettelagt med digital rettighetsadministrasjon (DRA) på engelsk Digital Rights Management (DRM). Det er begrenset rett til lagring, kopiering av innhold og utskrift.  Kjøper kan som hovedregel ikke lagre eller videresende Produktet eller kopiere innhold av en standard til for eksempel ulike tekstbehandlingssystemer. Evt. unntak er definert i avtalevedlegg som omhandler spesifikke produkter som vedlegg 3 i avtale om abonnement på web eller, i egne gjengivelsesavtaler, som må avtales spesifikt for den enkelte situasjon.

 

Digital Rights Management (DRM) er en samlebetegnelse for ulike teknologier som har til mål å administrere tilgangen til opphavsretts beskyttet informasjon lagret på, eller distribuert ved hjelp av, digitale medier.

 

f) Du er innforstått med og aksepterer at Produktet tilhører den opphavsrettsinnehaver som finnes angitt på Produktet (”Opphavsrettsinnehaveren”), og at Produktet er beskyttet av norske og internasjonale opphavsrettslover. Du er også innforstått med og aksepterer at all opphavsrett og andre immaterielle rettigheter til Produktet tilhører opphavsrettsinnehaveren.

g) Du er ansvarlig for å gi Standard Online, eller den Standard Online angir, all informasjon som er nødvendig for å oppfylle Avtalen. Om du bryter Avtalen på grunn av omstendigheter utenfor din kontroll, forplikter du deg til å samarbeide med Standard Online i den hensikt å gjenopprette etterlevelse av Avtalen.

2) Begrenset garanti

a) Standard Online garanterer at Standard Online og Opphavsrettsinnehaveren, under forutsetning at ikke annet angis i eller på Produktet, kan lisensiere Produktet og all opphavsrett og utnyttelse av de varemerker som hører til Produktet.

b) Denne garanti er den eneste garanti som gis for Produktet. Verken Standard Online eller Opphavsrettsinnehaveren gir noen som helst garantier utover dette for Produktet, dets pålitelighet, tilstrekkelighet, anvendelse eller for den informasjon eller hensikter som Produktet inneholder og/eller reflekterer. Standard Online og Opphavsrettsinnehaveren fraskriver seg alle, så vel uttrykkelige som underforståtte, garantier med hensyn til funksjonalitet og tjenlighet for tiltenkt bruk. Denne fraskrivning kan ikke innskrenkes av Standard Online, Opphavsrettsinnehaveren eller representanter for disse.

3) Erstatningsansvar

Standard Online, Opphavsrettsinnehaveren og deres representanter, ("Erstatningsberettigede Parter") er ikke ansvarlige overfor deg, og du påtar deg til å holde samtlige Erstatningsberettigede Parter skadesløse, fra samtlige krav og kostnader (inkludert kostnader til juridisk bistand) som kan henføres til person- eller saksskade, produktansvar, eller andre krav som baserer seg på din, eller dine ansatte eller agenters, anvendelse av Produktet.

4) Ansvarsbegrensning

a) Du er innforstått med og aksepterer at de forpliktelser som Standard Online og/eller Opphavsrettsinnehaveren har mot deg når det gjelder Produktet, utelukkende reguleres av denne Lisensavtale i tillegg til eventuell overordnet leveranseavtale, som f.eks. avtale om abonnement på web. Du er selv ansvarlig for konsekvensene av anvendelsen av Produktet, det være seg enten denne anvendelse skjer i samsvar med bestemmelsene i Avtalen eller ikke. Selv om Standard Online og/eller Opphavsrettsinnehaveren har vært klar over risikoen for dette, har verken Standard Online og/eller opphavsrettsinnehaveren ansvar for det være seg indirekte skader og kostnader eller for direkte skader som firmaet, de ansatte, agenter eller tredje person kan komme til å berøres av.

b) Om det, etter Standard Online og/eller Opphavsrettsinnehaveren mening, foreligger risiko for at krav kan komme til å bli fremsatt på grunn av Produktet vedrørende brudd på tredje persons immaterielle rettigheter, har Standard Online rett til på egen kostnad og:  

i.  medvirke til rett for deg til å fortsette med din anvendelse av Produktet,
ii. endre eller erstatte Produktet eller del derav med annet produkt i den hensikt til å unnvike sådant krav, eller
iii.  stoppe din anvendelse av Produktet og tilbakebetale de lisensavgifter som du har betalt.

c) Standard Online har ikke ansvar overfor deg for krav som kunne ha vært unngått om du hadde akseptert erstatningsprodukt i overensstemmelse med bestemmelsene ovenfor i dette punkt 4 (b) eller om anvendelsen av Produktet hadde vært avbrutt. Under alle omstendigheter er Standard Online og/eller Opphavsrettsinnehaveren totale skadeerstatningsansvar mot deg begrenset til et beløp tilsvarende den lisensavgift du har betalt etter denne Lisensavtale for det Produkt som skaden henfør seg til.

d) Punkt 4(b) er en fullstendig og uttømmende regulering av Standard Online og Opphavsrettsinnehaveren skadeerstatningsansvar hva gjelder rettighetsbrudd eller påståtte rettighetsbrudd gjennom anvendelse av Produktet.

e) Under enhver omstendighet er Standard Onlines ansvar under avtalen er oppad begrenset til vederlaget du har betalt eller er skyldig for de siste seks (6) måneder før den ansvarsfremkallende hendelsen inntrådte

5) Eksport

Du har ikke rett til å eksportere eller reeksportere Produktet eller deler derav, tilhørende informasjon eller teknologi i strid med gjeldende norsk og annen anvendbar eksport lov.      

6) Tilgangsbegrensning og Informasjonsplikt

Avtalen forutsetter at det påses at bare de som har rett til å bruke Produktet i henhold til denne Avtalen har tilgang til Produktet, og at alle som bruker Produktet har informasjon om innholdet og begrensninger i bruk som følger av denne Avtalen

7) Force majeure

Dersom det inntreffer en situasjon som vil gjør det vanskelig eller urimelig byrdefullt for en part å oppfylle sine forpliktelser under avtalen, skal den berørte part være fritatt fra disse forpliktelsene så lenge situasjonen vedvarer, forutsatt at situasjonen anses som force majeure under norsk rett. Den berørte part skal uten ugrunnet opphold varsle den andre parten om forholdet, herunder hvilke forpliktelser som berøres og hvor lenge sitasjonen er forventet å vedvare.

 

Force majeure hos en underleverandør av Standard Online anses som force majeure under denne Lisensavtalen.

8) Øvrige bestemmelser

Denne Avtalen utgjør en fullstendig regulering av hva som er avtalt mellom partene hva gjelder anvendelsen av Produktet. Endring i Avtalen kan kun skje gjennom særskilt undertegnet tillegg til denne avtale. Om en bestemmelse i Avtalen skulle erklæres ugyldig av noen grunn, skal Avtalen revideres kun i sådan omfatning som er nødvendig for å gjøre Avtalen gyldig, og sådan revidering skal (i) ikke påvirke gyldigheten av den ugyldigkjente delen under andre omstendigheter, eller (ii) påvirke øvrige deler av Avtalen.

9) Oppsigelse og håndtering av Produktene etter Avtalens utløp

Du har rett til å si opp Avtalen i samsvar med reguleringer angitt i Vedlegg 1 – Definisjoner og generelle avtalevilkår. Standard Online og/eller Opphavsrettsinnehaveren kan si opp Avtalen om du bryter Avtalen. Dersom produktet leveres i elektronisk format eller tilgjengeliggjøres over digitale medier vil tilgangen bli stoppet når avtalen opphører. Dette gjelder ikke ferdig utfylte blanketter. De kan oppbevares for ettertiden i lisenstakers egne systemer.  

10) Tvister.

Verneting er Oslo tingrett.

 

 

 

 

a)     Alle rettigheter til kopiering og tilgjengeliggjøring for allmennheten av produktene er forbudt, med mindre slik adgang følger direkte av åndsverkloven, eller spesiell avtale med Standard Online.