Standard om rømningsplaner på høring

Forslaget til NS 3925 Brannvern – Rømningsplaner er lagt ut på nettsiden for høring, og høringsfristen er 2013-01-15.

Høringsforslaget kan lastes ned gratis via tjenesten “Standard på høring” ved innlogging med e-postadresse.

Litt om høringsforslaget
Forslaget til standarden har tatt utgangspunkt i ISO 23601 Safety identification -- Escape and evacuation plan signs og standarden er derfor helt omarbeidet i forhold til den tidligere utgaven av NS 3925.

Standardforslaget fastsetter prinsipper for utforming av rømningsplaner og nødvendig informasjon i forbindelse med brannsikkerhet, rømning og evakuering av personer i byggverket, men er ikke ment å dekke behovet til innsatspersonell eller som underlag til planlegging av vedlikehold for teknisk personell. Det har vært forsøkt tatt hensyn til universell utforming ved utarbeidelsen, men gir ikke nødvendigvis tilstrekkelig informasjon for synshemmede.

Det er medtatt tre informative tillegg i standarden. Ett viser eksempler på rømningsplaner og ett annet viser det faglige grunnlaget for utarbeidelsen. Det er også tatt med tillegg med oversikt over aktuell litteratur på området samt redegjørelse for begrepsbruk på planer og tegninger.

Innkomne kommentarer vil bli behandlet av komiteen SN/K 270.

Kontaktperson i Standard Norge er prosjektleder Ulla Gjerdrum.

Sist oppdatert: 2014-11-12