Forslag til ny standard om skred i kvikkleire forårsaket av vibrasjoner fra BA-arbeid er høring

Forslaget til Norsk Standard, prNS 8141-3 Vibrasjoner og støt – Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk – Del 3: Virkning av vibrasjoner fra sprengning på utløsning av skred i kvikkleire, er lagt ut på 2-måneders offentlig høring. Forslaget kan lastes ned gratis fra “Standarder på høring”.

Standarden NS 8141:2001 har gjennomgått en fullstendig revisjon og utgis i tre deler NS 8141-1, NS 8141-2 og NS 8141-3, og nå er det den tredje og siste delen som er på høring.

Tidligere utgaver av NS 8141 var basert på måling av toppverdi av uveid svingehastighet. For det uveide vibrasjonsmålet var grenseverdien avhengig av avstand, grunnforhold og fundamenteringsmåte, i tillegg til byggverkets egenskaper. For det frekvensveide vibrasjonsmålet blir grenseverdien kun avhengig av byggverkets egenskaper. Tilleggene i standardens del 1 og 2 gir en metode for omregning av de hittil brukte uveide toppverdier til frekvensveid verdi.

I tillegg til standardene er det utarbeidet en veiledning som dekker del 1 og 2, og den blir utgitt før årsskiftet. I veiledningen vil det bl.a. bli gitt formelverk og beregning av ladningsmengder etter denne nye metoden.

Ny del 3 omhandler kvikkleire
Dette forslaget til del 3 er utarbeidet som følge av tilfeller av ras i kvikkleire i Norge, bl.a. i Namsos. Initiativet til forslaget ble tatt av Vegdirektoratet og Jernbaneverket for å finne mer ut om relasjon mellom vibrasjoner fra bygg- og anleggsarbeid og utløsning av skred i kvikkleire. Norges Geotekniske Institutt fikk i oppdrag å lage et forskningsprosjekt på utløsning av skred i 2011. Resultater fra dette arbeidet er brukt av komiteen i utarbeidelsen av denne nye del 3 til NS 8141.

Del 3 omhandler utløsning av skred i kvikkleire på grunn av vibrasjoner fra sprengning, og angir en frekvensveid grenseverdi for vibrasjoner. Komiteen anså at det ikke var grunnlagsmateriale nok til å gi grenseverdier for andre vibrasjonskilder i bygge- og anleggsvirksomhet. Det er også gitt kriterier for en giverboks som skal brukes ved målinger i bakken, og den er beskrevet i forslaget. Virkning av vibrasjoner fra sprengning på utløsning av skred i kvikkleire var ikke inkludert i de tidligere utgavene av NS 8141, og er helt nytt.

Høringsforslaget kan lastes ned fra “Standarder på høring". Svarfristen er 15. januar 2014.

Kontaktperson i Standard Norge, er prosjektleder Iiris Turunen-Rindel.

Sist oppdatert: 2013-11-13