Status for produktstandardene for tilslag

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN har besluttet å trekke tilbake 2013-versjonen av standardene for tilslag som ble utgitt i mai.

Standardene det gjelder er NS-EN 12620, NS-EN 13043, NS-EN 13139, NS-EN 13242, NS-EN 13383-1, NS-EN 13450 og NS-EN 16236. Årsaken til tilbaketrekkingen er at det ble gjort tekniske endringer i standardene etter at de var på avstemning. Dette er i strid med CENs regelverk.

Standard Norge, som nasjonalt medlem i CEN, beklager denne feilen og de eventuelle ulemper dette medfører for brukerne.

Hvilke standarder gjelder?
17. desember ble 2013-versjonen av de sju standardene trukket tilbake. Samtidig ble forrige utgave re-fastsatt som gyldig Norsk Standard. Ett unntak er standarden for samsvars-erklæring (NS-EN 16236) som er innarbeidet i de re-fastsatte utgavene fra 2002.

Gyldige standarder per 17. desember er dermed:

  • NS-EN 12620:2002+A1:2008+NA:2009 Tilslag for betong
  • NS-EN 13043:2002+NA:2008 Tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer
  • NS-EN 13139:2002 Tilslag for mørtel (+ Rettelsesblad AC:2004)
  • NS-EN 13242:2002+A1:2007+NA:2009 Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging
  • NS-EN 13450:2002+NA:2009 Tilslag for jernbaneballast
  • NS-EN 13383-1:2002 Vassbyggingsstein - Del 1: Spesifikasjoner (innbefattet rettelsesblad AC:2004)

(Disse standarene vil bli tilgjengelig i nettbutikken om kort tid.)

Produsenter skal bruke disse i forhold til dokumentasjon og deklarasjon av tilslag.

Ny byggevareforordning fra 2014
Ny byggevareforordning gjelder i alle EU-land fra 1. juli 2013. I Norge (tilknyttet gjennom EØS-avtalen) blir byggevareforordningen og ny forskrift for byggevarer gjeldende fra 2014. I forordningen inngår utarbeidelse av ytelseserklæringer og obligatorisk CE-merking. Det er de re-fastsatte standardene fra 2002 som skal brukes ved sertifisering. Mer informasjon finnes på www.dibk.no og www.kontrollbetong.no

Hva skjer videre?
Kjøpere av 2013-utgavene av standardene vil bli kontaktet av vårt salgsselskap Standard Online.

Arbeidet med de tilbaketrukne utgavene av standardene er nå gjenopptatt, og det er anslått de tidligst vil være ferdig i 2015.

Kontaktperson i Standard Norge er Merete Holmen Murvold.

Sist oppdatert: 2013-12-19