Virkningsgrader for varmeanlegg på høring

Arkitekter, energiplanleggere og rådgivere trenger enkle og pålitelige standarder for å beregne behovet for levert energi til bygninger, basert på netto varmebehov og bygningens varmeløsning.

Utdaterte verdier
I NS 3031 vedlegg B finnes det enkle veiledende tabeller med systemvirkningsgrader for typiske varmeløsninger. Verdiene ble opprinnelig utarbeidet i 2007 og tilbakemeldinger har vist at enkelte av verdiene ikke er representative, flere varmeløsninger mangler og tabellene er lite fleksible i bruk.

Utarbeidet av eksperter
Komiteen SN/K 034 for bygningers energiytelse har gjennom en arbeidsgruppe bestående av eksperter innen varmesystemer utarbeidet forslag til nye tabeller med verdier som representerer typiske varmeløsninger. Forslaget til endringsblad til NS 3031 som nå er på høring omfatter tillegg B (informativt), "Veiledende inndata" med nye tabeller som erstatning for tabell B.9 og tabell B.10.

Varmesystem

Verdiene forutsetter optimal dimensjonering, drift og vedlikehold
De nye tabellene inneholder veiledende verdier som skal kunne brukes ved beregninger av behov for levert energi. Verdiene skal brukes dersom årsgjennomsnittlig virkningsgrad eller varmefaktor ikke kan beregnes detaljert etter NS-EN 15316-serien eller tilsvarende metoder. De nye tabellene er utarbeidet etter prinsippene i NS‑EN 15316‑1 for systemvirkningsgrader. Verdiene er tatt frem i tråd med de relevante delene av NS‑EN 15316-serien der det har vært mulig med forutsetninger tatt fra eksempler og predefinerte data. På enkelte områder der det har manglet representative eksempler i NS-EN 15316-serien så er det komiteens eksperter som har brukt beste skjønn for å fremskaffe verdier. De justerte virkningsgradene/ varmefaktorene skal representere verdier som det er mulig å oppnå der det forutsettes at varmesystemene er optimalt prosjektert og driftet samt at anleggene godt vedlikeholdt.

Det er utarbeidet et detaljert høringsnotat som følger forslag til endringsbladet. Forslaget kan i høringsperioden som er frem til 4. februar 2014 lastes ned fra "Standarder på høring" (krever registrering).

For ytterligere informasjon kontakt prosjektleder i Standard Norge, Thor E. Lexow.

Sist oppdatert: 2013-12-06