Krav til vedlikeholdsfolka

Vedlikehold er vesentlig for å ta vare på de verdier som ligger i fabrikker, utstyr og bygninger. Like vesentlig er krav til kompetansen for de som leder og utøver vedlikehold. Nå kommer det en felleseuropeisk standard som presenterer krav til kompetanse, viktig kunnskap og målrettede kvalifikasjoner.

Økt krav til kompetanse på alle nivåer

Detaljer på en håndverker

Det stilles stadig økende krav til personer som skal utføre vedlikeholdsarbeid (foto: Entreprenørforening - Bygg og Anlegg)

På grunn av økt omfang og økende kompleksitet innenfor vedlikehold og den teknologiske utviklingen, har man funnet behov for å definere krav til kompetanse, kunnskap og kvalifikasjoner for å sikre riktig og høyt kvalifiserte ledere og utøvere. Standarden NS-EN 15628:2014 Vedlikehold - Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell ble utgitt i november og setter krav til både

 • spesialister – tekniske spesialister og utførende personell
 • mellomledere og ingeniører – tilsynspersonell, inspektører og vedlikeholdsingeniører
 • ledelse – vedlikeholdsansvarlige

Av krav som nevnes i standarden er kompetanse som sikrer:

 • trygg og sikker utførelse av arbeidet i henhold til mål og strategi
 • effektiv og riktig utførelse ved feil og funksjonsnedsettelse
 • utførelse av vedlikehold i henhold til regler og prosedyrer
 • ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet
 • tilgjengelighet av nødvendige materialer, verktøy og utstyr for utførelse av vedlikehold
 • riktig utførelse, koordinering og ledelse av oppgaver
 • kvalitet av utført arbeidene
 • bedre anskaffelser
 • oppfølging og etterlevelse av lover/direktiv
 • god praksis
 • riktig bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Standarden skal bidra til at alle nivåer i organisasjonen, utførende personell/spesialister, mellomledere og ingeniører skal utarbeide vedlikeholdsplaner, kostnadsberegne, budsjettere og sikre at man har riktige og nok personellressurser til å utføre vedlikeholdet. Alle planer skal forankres i organisasjonens mål, strategi og policy.

En standard for hvem?
Standarden er et godt verktøy og referansegrunnlag for utførelse og ledelse av vedlikehold. Den er også et nyttig fundament ved utsetting av kontrakter om vedlikehold. Den er et grunnlag for opplæring av alle nivåer innenfor vedlikeholdsfaget. Den formen standarden er skrevet på, gjør den til en god sjekkliste for alle aktører som utøver eller utarbeider planer for vedlikehold.

Standarden er utviklet innenfor industriområdet, men er relevant også innenfor bygg- og anleggsektoren.

Det arbeides nå med å utvikle en europeisk sertifiseringsordning basert på denne standarden.

Forholdet til andre standarder
NS-EN 15628 er del av et system av standarder innenfor vedlikehold. Av tilgrensende standarder kan nevnes:

NS-EN 13306 Vedlikehold – Vedlikeholdsterminologi beskriver og definerer alle faguttrykk innenfor vedlikehold. Standarden kommer i norsk utgave i høst. Den brukes som basis for terminologi innenfor både bygg, anlegg og industri.

prEN 16646 Maintenance - Maintenance within physical asset management. Standarden er under utarbeidelse og kommer i april 2015. Den gir en metodikk for styring av anlegg og verdier i sin helhet, og beskriver hvordan en organisasjons strategi og vedlikeholdsstyring hører sammen.

NS-EN 15341 Vedlikehold - Hovedindikator for ytelse innenfor vedlikehold. Standarden presenterer de mest relevante vedlikeholdsindikatorer primært innenfor industrien. Indikatorene er delt inn i tekniske, økonomiske og organisatoriske grupper.

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk – Innhold og gjennomføring. Standarden beskriver en metodikk for tilstandsanalyser og hvordan man klassifiserer og evaluerer tilstand. Den kan brukes av tilsynspersonell og som grunnlag for utarbeidelse av vedlikeholdsplaner.

prNS 6425 Krav og anbefalinger for anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester av bygninger og eiendom. Denne nye norske standarden er under utarbeidelse og kommer i 2015.

NS-EN 15221-2 Fasilitetsstyring - Del 2: Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring gir veiledning om hva som bør med i kontrakter for FM-tjenester og brukes som en sjekkliste. I ett av punktene står det at kontrakten bør inneholde informasjon om påkrevde kvalifikasjoner. NS-EN 15628 vil da være et vedlegg til kontrakten som det vises til fra dette punktet når det gjelder beskrivelse av kravene til kompetanse.

NS-EN 15221-3 Fasilitetsstyring (FM) - Del 3: Veiledning om kvalitet i fasilitetsstyring gir veiledning om hvordan man kan utvikle de riktige KPI (indikator for ytelse) og tilhørende PI (Performance Indicators), og kvalitetsbeskrivelse for blant annet vedlikeholdstjenester.

(Artikkelen er skrevet av Per Schjølberg, NTNU og Merete H. Murvold, Standard Norge)

Sist oppdatert: 2014-11-07

NS-EN 15628:2014

Standard

NOK 652,00 (eks. mva)

Vedlikehold - Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell

SpråkEngelskUtgave: 1 (2014-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang