Foliering med ordet konsensus på glassvegg møterom
Foto: Nicolas Tourrenc

Norge ønsker å lede europeisk arbeid for digitale byggeprosesser

Det er stor oppmerksomhet om digital samhandling i BAE-sektoren både i Norge og internasjonalt. Det er behov for et felles digitalt rammeverk, og standarder kan gi fri flyt av data mellom fag, de ulike aktørene og ulike faser i byggeprosessen. Dette vil bidra til effektivisering av byggeprosessene, bedre kommunikasjon, færre feil og riktigere bruk av ressursene.

(Denne artikkelen har også stått i Byggeindustrien i des. 2014).

Satsingen på digitalisering står sentralt i Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) sin ByggNett-strategi, og standardisering vil være et viktig verktøy for økt digital samhandling. Det foregår flere standardiseringsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt, som er sentrale brikker i utviklingen av verktøy for en effektiv digitalisering av byggeprosessen.

Leder globalt arbeid
Norge har siden 1980-tallet ledet arbeidet med å utvikle internasjonale standarder for bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Her har vi vært med å forme utviklingen som sikrer bruk av åpne standarder, og som har gitt norske virksomheter et konkurransefortrinn i tilpasning til en mer digitalisert byggeprosess.

Ønsker europeiske standarder
Norge har i 2013 tatt initiativ til å bringe dette arbeidet inn i europeisk standardisering. Vi ønsker med dette å sikre at sentrale ISO-standarder for BIM (IFD, IFC og IDM) blir adoptert som europeiske standarder, standardisere felles europeisk objektbiblioteker og klassifikasjons-systemer og ikke minst å lage IDM’er (Information Delivery Manual) for viktige europeiske standarder som blant annet energiberegninger. Dersom vi oppnår dette, at ISO-standardene også blir europeiske standarder, vil de automatisk også bli utgitt som nasjonale standarder i alle medlemslandene i Europa.

Norsk ledelse av forprosjekt
På bakgrunn av det norske initiativet, opprettet den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til mandat og arbeidsprogram for et framtidig standardiseringsprosjekt. Arbeidsgruppen har vært ledet av Norge ved Øivind Rooth fra Dibk, og med sekretariat fra Standard Norge. Det har vært stor interesse og deltakelse fra mange europeiske land i arbeidet, noe som viser at interessen for temaet er voksende.

Konkurranse om lederskapet
Arbeidsgruppen har nå avsluttet sitt arbeid, og det er  forventet at det blir opprettet en europeisk standardiseringskomité for BIM. Store land som Storbritannia, Frankrike, Nederland og Tyskland har vist tydelig interesse for å lede komiteen. Norge vil likevel være en svært aktuell aktør til å få ansvaret for arbeidet, både på grunn av norsk BAE-nærings kompetanse på området og fordi Norge også har ledelsen av det internasjonale standardiseringsarbeidet på BIM (komiteen  ISO/TC 59/SC 13). Norsk lederskap av den europeiske komiteen vil være en vesentlig suksessfaktor for å sikre Norges ønskede utvikling av åpne standarder knytte til BIM.

Dersom Norge skal påta seg å lede det europeiske arbeidet, og norske eksperter skal kunne delta aktivt inn i arbeidet, kreves det ressurser. Det er avgjørende for Standard Norge at det er forankring i BAE-næringen før vi går inn i dette. Representantene i Standard Norges sektorstyre for BAE har gitt klare signaler om at dette må prioriteres for å følge opp det arbeidet norsk næringsliv har nedlagt i ISO, og sikre de investeringene Norge har gjort gjennom mange år.

Standard Norge vil derfor jobbe svært aktivt for å sikre  at Norge kan påta seg og få ansvaret for å lede  en framtidig komité i CEN når dette er av så tydelig interesse for norsk næringsliv og myndigheter.

Endelig beslutning om opprettelse av en europeisk standardiseringskomite og hvem som skal lede arbeidet forventes klar i begynnelsen av 2015.

Se også saken "buildingSMART kan sette europeisk standard" på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider.

Sist oppdatert: 2014-12-19