Innovative prosjekter utfordrer dagens prosjekteringsregelverk

Arbeidet med revisjon av prosjekteringsregelverket, Eurokodene, har nå startet. Standardene skal revideres slik at de er best mulig tilpasset framtidige konstruksjonsløsninger, beregningsmetoder, produkter og materialer. De norske fagmiljøene er engasjert gjennom deltakelse i nasjonalt og europeisk komitearbeid, høringer eller diskusjoner i faglige møter.

Operaen i Oslo

Innovative løsninger kan gi utfordringer når bygg og anlegg skal prosjekteres(foto:ScanStockPhoto)

Standard Norge arrangerte 9. desember et frokostmøte for å diskutere endringer i bestemmelsene for lastkombinering. Oppmøtet var stort til tross for temaet var relativt smalt. I presentasjonene og etterfølgende diskusjoner ble det hevdet at dagens regelverk ikke alltid er hensiktsmessig, spesielt ved prosjektering av ikke-tradisjonelle konstruksjoner. Det ble spesielt vist til at det har vært diskusjoner om hvordan regelverket skal benyttes ved prosjektering av samferdselskonstruksjonene som nå utredes for ny E39.

Forslag til framtidige bestemmelser for lastkombinering ble også presentert og diskutert. Neste generasjon Eurokoder er planlagt ferdigstilt i 2021, og i tiden framover er det derfor mulig å komme med innspill og dermed påvirke de nye bestemmelsene. Det er viktig at de norske fagmiljøene bidrar aktivt slik at framtidens regelverk blir tilpasset bransjens behov.

Presentasjonene som ble holdt kan du finne i en egen sak om frokostmøtet om revisjon av eurkodene.

Kontaktpersoner i Standard Norge vedr. revisjon av Eurokodene er Vivian Meløysund og Roald Sægrov.

Sist oppdatert: 2015-12-16