Ny Norsk Standard om planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom på høring

Standard Norge har nettopp sendt ut forslag til en ny Norsk Standard, NS 5834, om planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom på høring. Bransjen inviteres nå til å komme med kommentarer på forslaget innen 31. januar 2016.

Barkodeområdet i Oslo

Både nye og gamle bygg kan sikres ved å følge den nye standarden, NS 5834, som nå er på høring (foto: Merete H. Murvold / Standard Norge)

Standarden definerer og beskriver en rekke sikringsleveranser som kan bidra til gode sikringsløsninger for trusselutsatte bygg, anlegg og eiendommer. Standarden gir anbefalinger om når i byggeprosessen man bør gjøre de forskjellige typer vurderinger for å få best mulige løsninger. Den sier også noe om hvordan sikringstiltakene skal utvikles sammen med andre løsninger, slik at hensynet til økonomi, estetikk og praktiske forhold blir ivaretatt. Standarden lanserer fem typer spesialistfunksjoner i byggeprosjekter som skal bidra med riktig kompetanse til riktig tid før, under og etter prosjektering av sikre bygg.

Hensyn til spesialfunksjoner
NS 5834 er bygget opp rundt generiske prosjektfaser og sikringsleveransene er beskrevet slik at forskjellige oppdragsgivere kan tilpasse den sine behov. Spesialistfunksjonene er beskrevet slik at oppdragsgivere gis en veiledning i hva slags kompetanse som bør etterspørres, mens rådgivningsfirmaer gis en veiledning i hva som forventes av forskjellige spesialistfunksjoner.

Bransjen involvert i arbeidet
Sjefingeniør Rolf Jullum i Nasjonal sikkerhetsmyndighet leder standardiseringskomitéen, SN/K 296 Samfunnssikkerhet i bygg, anlegg og eiendom, som har ansvaret for utarbeidelse av NS 5834.

Det er store forventninger til hver ny standard komitéen utvikler, ettersom sikring er et felt som er i sterkt utvikling. Virksomhetene som skal utvikle og vedlikeholde beskyttelse trenger hjelpemidler for å kunne få kontroll med risiko og til å finne riktig beskyttelse. Det er også viktig å bidra til at arbeidsprosesser for å utvikle beskyttelse (sikringstiltak) blir integrert, slik at tiltakene blir forholdsmessige og tilstrekkelige uten at kostnaden blir stor. Utviklingen av tiltak må integreres i byggeprosessen, og beslutningstakere må få sammenstilt og koordinert informasjon, sier Jullum i forbindelse med at NS 5834 er kommet på høring.

Arbeidsgruppen som har jobbet med innholdet i standarden har bestått av ti personer og ledes av spesialrådgiver Anders Grønli i Norges Bank.

Vi håper standarden vil gi en god veiledning både til utbyggere og rådgivere, og dermed gi et faglig løft for arbeid med sikring av bygg i Norge, uttaler Grønli.

Arbeidet med NS 5834 har pågått i Standard Norges siden slutten av januar 2015. Før det ble det jobbet med dokumentet i ca. to år av en uavhengig initiativgruppe som er nå blitt integrert i den utvidede SN/K 296. Følgende organisasjoner har deltatt i komitéen og arbeidsgruppen: 3RW Arkitekter AS, Arcus Arkitekter AS, Arkitektbedriftene i Norge, Byggenæringens landsforening, Combitech AS, Cowi AS, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Direktoratet for byggkvalitet, Direktoratet for forvaltning og IKT, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Falck Nutec AS, Forsvarets sikkerhetsavdeling, Forsvarsbygg, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kystverket, Landsorganisasjonen i Norge, Multiconsult AS, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Norges Bank, Næringslivets sikkerhetsråd, Oslo kommune, Petroleumstilsynet, Rådgivende Ingeniørers Forening, Schibsted Media Group ASA, Sivilingeniørene Haug og Blom-Bakke AS, Statoil ASA, Statsbygg, Transportøkonomisk institutt og ÅF Advansia AS.

Høring fram til 31. januar 2016
Alle som ønsker å bidra med innspill til standarden kan gjøre dette fra «Standarder på høring». Der kan du få tilgang til høringsforslaget og sende inn dine kommentarer.

Sist oppdatert: 2015-11-17