Ny utgave av Norsk Standard for visuelle ledesystemer for rømning på høring

Forslaget til ny standard NS 3926-1 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk – Del 1: Planlegging og utforming er nå tilgjengelig for kommentarer fram til 24. oktober.

Høringsforslaget er utarbeidet med bakgrunn i erfaringer med den gjeldende utgaven av standarden fra 2009. Alle som er involvert med planlegging og utforming av visuelle ledesystemer inviteres til å kommentere forslaget.

Visuelle ledesystemer gir enklere evakuering
Standardisering av ledesystemer for rømning er nødvendig for at mennesker skal kunne evakuere et byggverk på en effektiv måte og, om nødvendig, samle seg på et sikkert sted. Ved å ha felles prinsipper for utforming av ledesystemer vil personer lettere kunne gjenkjenne og følge de retningsopplysningene som gis i slike systemer uavhengig av hvor de er installerte eller hvem som har installert dem. I tillegg vil et standardisert system gjøre det lettere for brann- og redningsmannskaper å foreta evakuering av byggverk i en nødsituasjon.

Visuelle komponenter i et ledesystem
NS 3926 beskriver utforming og bruk av visuelle komponenter til bruk i et ledesystem bestående av en kombinasjon av høytsittende og lavtsittende komponenter i landbaserte byggverk. Dette gjelder visuelle ledesystemer for både elektriske og etterlysende komponenter. I tillegg gis det informasjon relatert til hvert system, med vekt på å veilede i bruk av materiale, utforming, installasjon, kontroll og vedlikehold.

Standarden omhandler derimot ikke f.eks. taktile eller akustiske komponenter, fordi dette dekkes av andre standarder.

Systemene inneholder grafiske symboler og merkinger, som til eksempel piler, i henhold til internasjonale standarder, NS-EN ISO 7010 og NS-ISO 3864-serien. Grafiske symboler brukes for å formidle opplysninger om ledesystemer for rømning på en effektiv måte på tvers av språkgrenser.

Som i nåværende utgave inneholder forslaget til standarden eksempler på utforming av ledesystemer. Dette er tatt inn i et informativt tillegg A. Et informativt tillegg B angir overordnede regelverk og myndighetskrav til installasjon av visuelle ledesystemer.

Utfordringer i revisjonsarbeidet
Noen av de største utfordringene i arbeidet med den nye utgaven har vært tolkninger i arbeidsplassforskriften og VTEK. Både termer, definisjoner og variasjonen i terminologien har vært vanskelig. Standarden skal ikke være i strid med gjeldende lovpålagte regler. I høringsforslaget er det gitt en fortolkning av preaksepterte løsninger for å klargjøre grensene mellom bruk av denne standarden og NS-EN 1838 Nødlys. En slik fortolkning er en utfordring, men er så langt den løsningen vi kan presentere nå når standarden sendes på høring.

Hovedendringer i forhold til nåværende utgave
Høringsforslaget har følgende endringer i forhold til 2009-utgaven:

  • NS 3926-3:2009 Kontroll, ettersyn og vedlikehold, er nå tatt inn i sin helhet som punkt 12: Kontroll og vedlikehold.
  • Måling på stedet av etterlysende produkter er flyttet fra NS 3926-2:2009 Laboratoriemåling av etterlysende produkter til punkt 5, og måling etter telefotometoden er fjernet.
  • Krav til avstandsfaktor z for markeringsskilt er satt til 100 for alle forhold.
  • Tillegg B i nåværende utgave er revidert og tatt inn som eget punkt i selve standarden.
  • Planleggingspunktet er endret.
  • Prinsippene for utforming, punkt 5, er endret, og spesielt er merking av nivåendringer (trapper og ramper) presisert.
  • Tidligere punkt 8, spesielle krav til systemer med både elektriske og etterlysende komponenter, er fjernet.

Komiteen som har jobbet med høringsforslaget
Dette høringsforslaget er utarbeidet av en standardiseringskomité som er sammensatt av eksperter fra forskjellige virksomheter og eksperter fra hver av grupperingene for de elektriske- og etterlysende systemene. Dette er virksomhetene som har eksperter i komiteen:

TekØk Rådgivning as, Verification Institute ltd., Arcus Consult as, Prolink International as, JeJe Konsult, Rådgivende Ingeniøreres Forening, Cowi as, Forsvarsbygg, Undervisningsbygg Oslo KF, Noralarm, Tikkurila Norge as, Schneider Electric Norge as. I tillegg har det være med observatører fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Direktoratet for byggkvalitet.

Høringsforslaget er tilgjengelig på vår gratis tjeneste "standarder på høring".

Sist oppdatert: 2016-12-16