Standardene for universell utforming av byggverk under revisjon

Standardene NS 11001-1 og NS 11001-2 om universell utforming av byggverk ble utgitt første gang i 2009. Siden den gang har premissene for universell utforming blitt litt endret og vi har nå skaffet oss erfaringer med bruken av standardene. På bakgrunn av dette har vi startet et arbeid med å revidere de to standardene.

Komiteen som jobber med revisjonen heter SN/K 24 Tilrettelegging for alle i bygninger og blir ledet av Ketil Moe fra Arkitektbedriftene. Standard Norges prosjektleder er Lars Aasness.

Bred sammensetning av komiteen
Komiteen har en bred sammensetning og består av representanter fra:

 • Næringsliv (Arkitektbedriftene, Boligprodusentene, heisleverandørene, Lyskultur, Skanska, EBA, Rådgivende Ingeniørers Forening og Universell utforming AS) og offentlige virksomheter eller foretak (Omsorgsbygg KS, Undervisningsbygg KS, Statsbygg og Forsvarsbygg)
 • Myndigheter (Direktoratet for byggkvalitet, Oslo kommune og Husbanken)
 • Undervisning og forskning (Norges Miljø – og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Sintef Byggforsk)
 • Frivillige organisasjoner/NGOer (Norges Blindeforbund, Norges Handikapforbund, Hørselshemmedes Landsforbund og Norsk lysteknisk komité)

Komiteens mandat
I mandatet til komiteen heter det blant annet at den særlig skal fokusere på følgende temaer:

 • Dimensjonering for rullestoler
 • Belysning og kontraster
 • Veifinning i bygninger
 • De normative tilleggene A i standarden om nedsatte bevegelsesevner og B om nedsatte synsevner
 • De informative tilleggene C i standarden om nedsatte hørselsevner og D om nedsatte kognitive ferdigheter

Komiteen skal vurdere om universell utforming av verneverdige bygninger bør inngå i standardene eller om temaet bør utvikles av en egen komité som utarbeider en egen veiledning.

Organisering av arbeidet i komiteen
Komiteen er delt inn i ulike arbeidsgrupper (AGer) som jobber med ulike problemstillinger.

AG 01 har valgt en firedelt tilnærming til revisjon av standardene:

 • Rette opp feil og forbedre
 • Oppdatere, presisere, definere, illustrasjoner
 • Nye temaer og skjerpelser
 • Differensiering

Gruppen ønsker å fremme nye temaer som for eksempel:

 • Krav til dagslys
 • Definere bokvalitet
 • Modell av bygning som orienteringsmiddel for blinde/svaksynte
 • Parkering el-bil/hc-bil
 • Dimensjonering av rampe ved hovedadkomst

AG 02 fokuserer på:

 • Justering av negative avvik i forhold til teknisk forskrift TEK 10 (sikkerhet og kontrast)
 • Lys og kontrast (blending, luminanskontrast, lysstyrke/nivå)
 • Varsel og oppmerksomhetsfelt

Følgende vil bli fulgt opp særskilt:

 • Utforming av oppmerksomhets- og farefelt
 • Størrelse og plassering av feltene
 • Kontrast, luminanskontrast
 • Ledelinjer
 • Brukbarhet og bokvalitet

AG 03 skal forholde seg til europeiske standarder (EN-standarder) og avventer eventuelle innspill fra de andre arbeidsgruppene.

AG 04 skal utrede og foreslå en retning for håndtering av forholdet mellom verneverdige bygninger og universell utforming. På møtet i standardiseringskomiteen 23. mars 2015 ble det besluttet at det skal utarbeides

 • en veiledning, et prosessverktøy, og på sikt ha som mål at veiledningen blir en egen standard
 • et informativt vedlegg i eksisterende standarder som redegjør for antikvarisk tankegang i verneverdige bygninger.

Overordnede punkter det allerede er enighet om
I standardiseringskomiteen er det en felles oppfatning om at:

 • Det bør utarbeides en innledende tekst i standardene som forklarer målgruppen noe mer om prosesser i byggesak og utførelse med kobling til hva som bør sjekkes og sikres i de ulike fasene. Dette for å sikre en helhetlig tilnærming i byggesaken.
 • Toleransekrav bør avklares. Når, hvor og hvordan settes kravene? Dette gjelder ikke bare én brukergruppe, men alle.
 • Det bør avklares om det kan utvikles et hierarki av bygningstyper og romfunksjoner
 • Det muligens er grunnlag for ulike nivåer for brukbarhet
 • Levering av prosjektdokumentasjon er viktig, en plan for universell utforming bør utvikles (når og hvordan, sammenlikne evakueringsplaner av bygg)

Publisering
Publisering av de reviderte standardene er forventet i 4. kvartal 2017, slik at de utgis i etterkant av TEK 17. Det gir mulighet for samordning med TEK 17 der det er grunnlag for det.

Mer informasjon?
For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Lars Aasness.

Sist oppdatert: 2016-12-16