Bygninger
Både nye og gamle bygg kan sikres ved å følge NS 5834 (Foto: Fotogruppa Sollerudstranda skole)

Viktig ny standard for planlegging av sikringstiltak

NS 5834 er den første norske standarden som gir rammer for planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom. Med dette får utbyggere, brukere, myndigheter, arkitekter og andre rådgivere et felles verktøy for å beskrive sikringstiltak. Standarden ble utgitt 1. oktober.

NS 5834 definerer og beskriver en rekke sikringsleveranser som kan bidra til gode sikringsløsninger for trusselutsatte bygg, anlegg og eiendommer.

Standarden gir anbefalinger om når i byggeprosessen man bør gjøre forskjellige typer vurderinger for å få best mulige løsninger. Den sier også noe om hvordan sikringstiltakene skal utvikles sammen med andre løsninger, slik at hensynet til økonomi, estetikk og praktiske forhold blir ivaretatt.

Standarden lanserer dessuten fem typer spesialistfunksjoner i byggeprosjekter som skal bidra med riktig kompetanse til riktig tid før, under og etter prosjektering av sikre bygg.

Hensyn til spesialistfunksjoner
NS 5834 er bygget opp rundt generiske prosjektfaser, og sikringsleveransene er beskrevet på en slik måte at de kan tilpasses ulike behov. I beskrivelsen av de ulike spesialistfunksjonene får oppdragsgivere en veiledning i hva slags kompetanse som bør etterspørres, mens rådgivningsfirmaer får en veiledning i hva som forventes av de forskjellige funksjonene.

Tabell

NS 5834 definerer en rekke sikringsleveranser, og foreslår når disse bør utføres i byggeprosjektet. (Standard Norge, Creative Commons CC-BY-SA 4.0)

Bred involvering av næringen
Sjefingeniør Rolf Jullum i Nasjonal sikkerhetsmyndighet leder Standard Norges komité, SN/K 296 Samfunnssikkerhet i bygg, anlegg og eiendom, som har hatt ansvaret for NS 5834. Standardens fulle tittel er «Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom».

Det er store forventninger til standardisering på sikringsområdet, ettersom det er et felt i sterk utvikling. Virksomhetene som skal utvikle og vedlikeholde beskyttelse, trenger hjelpemidler for få kontroll med risiko og finne riktig beskyttelse. Det er også viktig å bidra til at arbeidsprosesser for å utvikle beskyttelse (sikringstiltak) blir forholdsmessige og tilstrekkelige, uten for store kostnader involvert. Tiltakene må integreres i byggeprosessen, og beslutningstakere må få sammenstilt og koordinert informasjon, understreker komitéleder Rolf Jullum.

Jullum påpeker at standardiseringstilnærmingen gjør det mulig for myndigheter, brukere, utbyggere og rådgivere å sitte rundt samme bord å utarbeide felles dokumenter. Han mener konsensustanken i standardiseringen kan være krevende, men at den gir gode sluttresultater og sterke fellesprodukter.

Standard Norges administrerende direktør, Jacob Mehus, roser arbeidet som er gjort i komiteen.

Det er flott at norsk BAE-næring har fått dette verktøyet. Jeg kjenner ikke til andre standarder internasjonalt som på denne måten definerer arbeid med sikringstiltak inn i byggeprosjektet, påpeker Mehus.

Grundig prosess
En egen arbeidsgruppe har jobbet med innholdet i standarden. Den har bestått av ti personer og vært ledet av spesialrådgiver Anders Grønli i Norges Bank. Han mener at standarden er en god veiledning både for utbyggere og rådgivere og gir et faglig løft for arbeid med sikring av bygg, anlegg og eiendom i Norge.

Utviklingen av NS 5834 har pågått i Standard Norge siden slutten av januar 2015. Før det jobbet en uavhengig initiativgruppe med dokumentet i ca. to år. Det har vært et krevende arbeid med rundt 30 organisasjoner involvert, og de faglige tilnærmingene strekker seg fra bygg og elektro, via arkitektur til samfunnsvitenskap og politifag.

I høringen kom det inn en rekke gode innspill om forbedringer, som komitéen i stor grad har hensyntatt. I tillegg har komitéen sett på arbeidet med det nye felles rammeverket for byggeprosesser, «Neste steg», som er utarbeidet i et samarbeid mellom næringen og myndighetene i regi av Bygg21.

En rekke ulike organisasjoner har deltatt i komitéen og arbeidsgruppen.

Lanseringsseminar 1. november
NS 5834 vil bli presentert på et eget frokostseminar i serien «Standard Morgen» tirsdag 1. november 2016. Der vil administrerende direktør i Standard Norge overrekke standarden til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
Les mer om frokostarrangementet og meld deg på

Tre menn

Fra venstre Kristoffer Polak, Rolf Jullum og Anders Grønli

Sist oppdatert: 2016-12-16