Norsk Standard for vibrasjoner revideres med sprengstoff

Hvor store vibrasjoner tåler en bygning? For å skaffe grunnlagsdata til Norsk Standard for vibrasjoner samarbeider Multiconsult, NGI, Solør videregående skole og Standard Norge om fullskala sprengningsforsøk.


Se videoen på Youtube

I et steinbrudd i Våler i Hedmark er det satt opp to små hus til dette formålet: Å finne ut hva som skjer med en bygning som utsettes for kraftige vibrasjoner og hvor store vibrasjoner som må til før veggene sprekker opp. 

To hus i steinbrudd i Våler

To små hus er satt opp i steinbruddet.

Det ene huset er bygget i leca, det andre i plasstøpt betong. I løpet av en uke i november har det blitt skutt en rekke salver i steinbruddet, og de små husene har blitt utsatt for stadig kraftigere sprengningsvibrasjoner. 

 Ingen skader 

 Vibrasjonene i grunn og hus har blitt overvåket nøye og mellom hver salve har eksperter fra Multiconsult og Norges geotekniske institutt (NGI) undersøkt husveggene på jakt etter sprekker.

Måleinstrument på husvegg

Måleinstrumenter registrerer bevegelser i husveggen.

 – Vibrasjonene under den siste salven var så høye at de overskred området for målerne våre, det vil si høyere enn 250 millimeter i sekundet. Men ingen av husene har fått noen skader, forteller Karin Norén-Cosgriff som er fagansvarlig for vibrasjoner på NGI, og medlem i Standard Norges komite for vibrasjoner og bygningsskade.

 Færre konflikter

Forsøkene er en del av revisjonsarbeidet av vibrasjonsstandarden NS 8141 som gir veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet. 

– Målet er at standarden skal bli enklere å bruke. Tidligere har den krevd informasjon som du ikke nødvendigvis har. Det vil vi bort fra, sier Nils Ramstad fra Multiconsult som leder vibrasjonskomiteen.

Karin Norén-Cosgriff, Nils Ramstad og skytebas og lærer Øystein Johansen.

Karin Norén-Cosgriff, Nils Ramstad og skytebas og lærer Øystein Johansen.

Del 1 av NS 8141:2013 som omhandler virkning av vibrasjoner fra sprengning på byggverk, ble etter ønske fra bransjen trukket tilbake i 2016 fordi den ikke fungerte helt slik det var tenkt. I noen tilfeller ga standarden andre måleresultater enn forventet sammenlignet med målemetoden i tidligere standard. Det skapte problemer, da salver som ga klart lavere vibrasjoner enn grenseverdien med gammel metode, ga overskridelser med ny metode.

Aktørene i bransjen ønsker derfor å teste skadegrensene under kontrollerbare forhold for å se om grenseverdiene eventuelt kan justeres noe. Med en slik justering håper man at den nye metoden skal kunne innføres uten at det medfører en utilsiktet skjerpelse av grenseverdiene. Dette er bakgrunnen for sprengingsforsøkene.

– Grenseverdiene som vi bruker i dag, er i stor grad basert på forskning fra 50- og 60-tallet og vi har ønsket å kartlegge hvilke marginer vi har før det oppstår vibrasjonsskader. Vår erfaring fra oppfølging av et stort antall sprengningsarbeider er at det nesten aldri oppstår sprengningsskader på grunn av vibrasjoner, sier Ramstad.

– Men å heve grenseverdiene er ikke et mål i seg selv. Målet er en standard som er enklere å bruke og som gjør at vi kan fortsette dagens praksis med færre konflikter, sier Norén-Cosgriff.

Les mer: Gyldige deler av vibrasjonsstandarden

Unike forsøk

Jacob Mehus

Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge

Prosjektet er finansiert av byggherrer og foreninger i bransjen og så langt vi kjenner til, er disse forsøkene unike i internasjonal sammenheng. Går alt etter planen er en ny utgave av NS8141 klar i 2021.

–  Gjennom denne testingen og de dataene som blir samlet inn, får vi et godt grunnlag for å utvikle en standard som bransjen kan være trygg på å bruke, sier administrerende direktør Jacob Mehus i Standard Norge.

 Dataene fra sprengningene vil også bli brukt i NGIs forskningsprosjekt Begrens Skade II.

– Dette er et godt eksempel på hvordan standardisering bygger på og sprer forskningsresultater og hvor viktig det er for oss å ha forskningsmiljøer involvert i standardiseringsarbeidet, sier Mehus.

Skytebas og lærer Øystein Johansen og elevene Aleksander Johnsen, Patrik Bratteggen og Petter Forseth ser på video av sprengningen.

Boring og sprengning utføres av elever ved anleggsteknikklinjen ved Solør videregående skole, avdeling Våler, og deres lærer. For elevene gir forsøkene verdifull praktisk erfaring og kunnskap. Her ser skytebas og lærer Øystein Johansen og elevene Aleksander Johnsen, Patrik Bratteggen og Petter Forseth på video av sprengningen.

SN/K 293 Vibrasjoner og bygningsskade

Standard Norges komite for vibrasjoner og bygningsskade (SN/K 293) står bak NS 8141 del 1-3 og veiledning til del 1 og 2.

Komiteen ledes av Nils Ramstad fra Multiconsult og er bredt sammensatt med representanter for anleggsbransjen, statlige etater, akademia, konsulenter og produsenter av sprengstoff og måleinstrumenter.

Mer om komiteen

Sist oppdatert: 2019-09-19