Hjullaster fyller tilhenger
Foto: Pixabay

Standarden kan kjøpes nederst på denne siden

Ny standard for grove steinmaterialer

Den nye norske standarden NS 3468 Grove steinmaterialer til bruk i bygge- og anleggsarbeid - Spesifikasjon ble publisert 1. januar 2019. Det er første gang vi har en standard som beskriver hvordan steinmaterialer over 90 mm skal klassifiseres og dokumenteres, og vil sikre produsenter, leverandører og kunder presise leveranser.

Standarden dekker hele verdikjeden fra produksjon av steinmaterialer, dokumentasjon og til ferdig leverte varer brukt til bygge- og anleggsarbeid. Standarden beskriver hvordan produserte grove steinmaterialer og resirkulerte materialer (gjenbruksmasser) skal klassifiseres og dokumenteres.

Brukerne av standarden er:

 • offentlige og private byggherrer for anlegg (veganlegg, byggearbeid, elvesikring, erosjonssikring)
 • prosjekterende (bygg, vei og anlegg)
 • produsenter av pukk/stein
 • leverandører av pukk/stein
 • prøvningslaboratorier for pukk/stein
 • rådgivere innenfor bygg, anlegg og infrastruktur

Standarden vil hjelpe brukerne med å:

 • definere en felles måte å beskrive grove steinmaterialer på
 • sette krav til hvordan kvaliteten på materialene skal dokumenteres
 • hjelpe bestillere ved spesifisering og innkjøp
 • bidra til ensartede og forutsigbare bestillinger, slik at produksjonen kan målrettes

Egenskaper NS 3468 omfatter:

 • geometriske egenskaper som største steinstørrelse, største steinlengde, kornfordeling, mengdefordeling over og under en bestemt åpning/spalte, finstoffinnhold og graderingstall
 • fysiske krav til styrke og slitasje gjennom Los Angeles-verdi og micro-Deval-koeffisient
 • korndensitet
 • vannabsorpsjon
 • innhold og klassifisering av resirkulerte materialer
 • innhold av farlige stoffer

Standarden setter også krav til:

 • prøvingshyppighet etter mengde i tonn eller antall prøver per år
 • hvilken metode som skal brukes ved dokumentasjon av kvalitet og egenskaper for steinmaterialet

Dette sier bransjen

Komitéleder Arnhild UIvik, Statens vegvesen:
– Statens vegvesen har lang erfaring med å benytte grovkornige materialer til vegbygging, først og fremst som frostsikring og forsterkningslag, materialer som utgjør et stort volum. Til tross for at etaten har stilt særskilte krav i sine vegnormaler, har den slitt med å få framlagt dokumentasjon av disse vegbyggingsmaterialene fra entreprenører og produsenter. Begrunnelsen har vært manglende standard for materialer med kornstørrelser over 90 mm.

– Med den nye standarden på plass, vil produsenter kunne deklarere produkter de tidligere ikke hadde anledning til. På samme måte vil også entreprenørbransjen lettere kunne fremlegge dokumentasjon under selve vegbyggingen.

– Standarden vil også fungere som et godt verktøy for byggherren for utførelse av stikkprøvekontroll. Nye og «enklere» analysemetoder for dokumentasjon har kommet på plass gjennom standarden.

Knut Li, Norsk Bergindustri:
– Bransjen vil få et hjelpemiddel med denne standarden. Klart definert hva som skal analyseres, hvilken prøvemetode, prøvehyppighet og hva som skal deklareres. Da vil produsentene ha noe å forholde seg til også der hvor andre standarder ikke gjelder.

– Norsk Bergindustri har informert via hjemmeside og på seminarer om arbeidet med ny standard for grove steinmaterialer. I tillegg til orientering ble det oppfordret til at bransjen ga innspill selv eller via Teknisk Byggeråstoffkomite for tilbakemelding ved høringsrunden. Ikke lenge etter utgivelsen av standarden vil Norsk Bergindustri arrangere seminaret Stein i Vei hvor standarden også vil være tema.

 

NS 3468 kan kjøpes nedenfor. Klikk på "Forhåndsvis" for å se innholdsfortegnelsen i standarden. 

Sist oppdatert: 2019-02-22

NS 3468:2019

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Grove steinmaterialer til bruk i bygge- og anleggsarbeid - Spesifikasjon

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang