Knapper i en heis
En ny Norsk Standard vil gi økte mulighetene til å bruke heis ved evakuering.

Ny Norsk Standard for bruk av heis til evakuering på høring

Kravene til tilgjengelighet til bygninger for alle, inklusive personer med nedsatte funksjonsevner, øker. Dette medfører også at vi må ta sikkerheten på alvor dersom en bygning må evakueres. Når har vi på høring et forslag til en ny standard, NS 3807, for hvordan heis kan brukes.

Kravet om tilgjengelighet for alle gir økede krav til evakuering, men dette har ikke fått like stor oppmerksomhet som kravene til tilgjengelighet har fått. Denne standarden gir derfor bestemmelser om hvordan heis i bygninger og anlegg kan brukes til evakuering på en trygg og sikker måte.

Premisser for standarden 

I arbeidet med standarden er det tatt utgangspunkt i følgende:

  1. De fleste bygg i Norge kan evakueres innen et tidsforløp på 6-8 minutter.
  2. Dersom brannalarmen utløses skal heisen oppføre seg som beskrevet i standarden NS-EN 81-73 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser - Del 73: Heisers virkemåte i tilfelle brann.
  3. De aller fleste heiser vil, avhengig av byggets bruk og planløsning, kunne få en egen sone som dekkes av et brannalarmanlegg. Denne sonen må da dekke selve heisinstallasjonen, strømtilførselen og alle rømningsveier som sikrer rømming til sikkert område.
  4. En «heissone» som beskrevet under pkt.3 vil kunne gjennomføres i de fleste bygg, men det forutsettes at dette vurderes av noen med brannteknisk kompetanse/brannrådgiver. 

Sikker heissone 

Kravene i NS-EN 81-73 innebærer blant annet at heisen går til sikker stopp dersom en brannalarm utløses. Bestemmelsene i NS 3807 kan benyttes til å etablerer en presis angivelse av det tidspunkt hvor utløst brannalarmanlegg skal gi heisen signal om sikker stopp. Standarden definerer områder rundt en heis som overvåkes av et automatisk brannalarmanlegg. Disse områdene benevnes som sikker heissone. En sikker heissone kan etableres som et fysisk område som omsluttes av vegger og overvåkes av et automatisk brannalarmanlegg eller som et logisk område hvor brannalarmanlegget ivaretar overvåking av skillet mellom sikker sone og områdene rundt.

Ved å etablere slike sikre heissoner oppnår man at mange heiser kan være i drift i noe lengre tid enn dagens praksis tillater. Man kan trygt bruke heisen til evakuering i denne ekstra tiden. Dette innebærer at for svært mange bygg i Norge vil de fleste kunne evakueres via heis. Samtidig er det viktig å være klar over at noen bygninger kan være utformet slik at sikre heissoner ikke kan etableres.

NS 3807 påvirker eksisterende og nye brannkonsept. Dette vurderes av «ansvarlig prosjekterende for brannkonsept». Standarden er utarbeidet for at alle, uavhengig av funksjonsevne, kan evakuere en bygning ved hjelp av heis. Standarden bidrar til oppfyllelse av Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestilling- og diskrimineringsloven).

Høring

Standarden er nå lagt ut på høring og benevnes da prNS 3807. Høringsfristen er 30. januar 2020. Du kan laste ned høringsforslaget gratis fra vår høringsportal «Standarder på høring». Der kan du også legge inn ev. høringskommentarer.

Se også egen sak med presentasjoner fra et høringsmøte 6. desember om forslaget til den nye standarden.

Sist oppdatert: 2019-12-10