NS 3420-W, X, BN og BQ – Endringer 2019

Elektrodelene i NS 3420 er revidert i 2019. Her finner du informasjon om de viktigste endringene som er gjort i NS 3420, delene W, X, BN og BQ.

Delene W og X, som omhandler installasjoner og utstyr for elkraft og ekom, har gjennomgått en omfattende revisjon. En rekke postgrunnlag er korrigert og supplert, eksempelvis ladestasjoner for elbiler og ladbare hybridbiler. Normative referanser er oppdatert og standardene er ajourført i henhold til endringer i europeiske standarder og regelverk. Endringene har medført behov for endringer også i NS 3420-BN, som er beskrivelsestekster på systemnivå. 

Komiteen SN/K 432 har også gjort omfattende endringer i delen BN, med systemer for de elektrotekniske anleggene, og delen BQ med beskrivelsestekster for løfteinnretninger som heiser, rulletrapper og rullende fortau, løfteplattformer med mer.

Endringene i BQ er oppdateringer basert på endringer i europeiske standarder og regelverk.Felles for W, X og BN er at innholdet til en viss grad er endret med bakgrunn i at det er etablert en ny del, NS 3420-YB: Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet. Der finner man bl.a. beskrivelsestekster for system for adgangssystem, innbrudds, overfalls system, samt system for automatisering. Tekstene om sentraler er nå splittet slik at isolasjonsovervåking, utstyr for lyd og bilde samt tidsregistrering blir beholdt i WE, mens det øvrige innholdet i tidligere XB utgis i YB.  

I likhet med alle deler av NS 3420, er elektrodelene omstrukturert for tilpasning til nytt digitalt format. Det er for eksempel innført fast nummerering for y-punkter.

SN/K 432 har vært sammensatt av medlemmer fra COWI AS, JEJE KONSULT, Norconsult AS, Multiconsult AS, Nelfo og Statsbygg.

Hvilke beskrivelsestekster finnes i de enkelte delene?

For spørsmål om elektrodelene i NS 3420, kontakt prosjektleder Knut Løe.

Les mer om hva som er nytt i 2019-utgaven av NS 3420

Sist oppdatert: 2020-01-10