Månedens komité desember - NK 88 Vindkraftverk

Som månedens komite har vi valgt NK 88. På knappe fire år har nemlig forskningsmiljøene i Trondheim skapt store resultater innenfor offshore vind, både når det gjelder konkrete teknologiske løsninger og når det gjelder simuleringsverktøy som kan gi mer nøyaktige beregninger.

Her forskes det på modeller, materialer, understell, nettilkobling, drift og kontroll av våre framtidige flytende vindturbiner. I tillegg har miljøet fått på plass et utdanningssystem for forskere som har vakt oppsikt i europeisk sammenheng.

En av de viktigste utfordringene innenfor vindkraft, er å redusere kostnadene.

Det er ingen hemmelighet at flytende turbiner koster. Men det er mulig å skape lønnsom drift på sikt. Derfor er vår forskning innrettet så den kan bidra til kostnadsreduksjon. Vi satser på å utvikle innovative nye løsninger. En viktig plattform for dette er referanseturbinen som har blitt utviklet.

Nå har også miljøet fått støtte fra Forskningsrådet til å etablere en liten, flytende testturbin. Planen er å ha denne i sjøen et sted utenfor Midt-Norge i løpet av 2014.

Offshore vindkraft er så langt lite utbygd sammenlignet med landbasert, men i kraftig vekst. Europa ligger i tet med planer om å øke fra 4 til 40 GW (gigawatt) offshore vindkraft før 2020. Innen 2030 er det europeiske målet å nå hele 150 GW. Dette vil gi om lag 500 TWh årlig produksjon, og tilsvarende fire ganger det norske elforbruket.

–Det er god grunn til å tro at det siste store spranget mye skal dekkes av kraft fra flytende vindmøller som kan operere på dypt vann og langt til havs. I tillegg kommer stor satsing også i Kina, Japan, Korea og USA, sier John Olav Tande direktør for NOWITECH, leder i NK 88 og forskningsleder ved SINTEF Energi. - som mener at vi nordmenn har mange gode grunner til å investere i utviklingen av klimavennlig teknologi.

Dialogen mellom leverandør og bestillere på generelt plan tas i de tekniske komiteene, hvor TC 88 er NEKs normkomité vedrørende vindkraftverk. NK88 representerer Norge i det internasjonale arbeidet knyttet til utvikling av standarder vedrørende vindkraftverk. Det internasjonale arbeidet skjer i regi av IEC TC88 og CENELEC TC88 og tilhørende arbeidsgrupper.

Vindkraftstandardene omfatter design krav, måleteknikk og testprosedyrer. Formålet er å danne basis for design, kvalitetssikring og sertifisering. Standardene omfatter alle deler av vindkraftverk, herunder mekaniske og elektriske system, blader og tårn, kontroll og vern.

NEK oppfordrer medarbeidere i norsk næringsliv til å delta i komitearbeidet, både for å styrke eget nettverk og for å være en profesjonell samarbeidspart – enten som bestiller eller som leverandør. Les mer om komitearbeid.

Sist oppdatert: 2014-01-08