Disk på et fiskemarked

Standard Norge trekker tilbake Norsk Standard om landing og omsetning av fisk (NS 9400)

Fiskerinæringen endrer seg kontinuerlig, og for å møte næringens behov oppdateres landingsforskriften og kodelistene jevnlig. Både Standard Norge og Fiskeridirektoratet mener at dette er en forvaltningsoppgave som best ivaretas av direktoratet, og NS 9400 trekkes derfor tilbake.

Tilbaketrekkingen gjelder NS 9400:1993 Førstehånds fiskeomsetning – sluttseddelens dataelementer – termer og koder.

Kravene til landing og omsetning av fisk vil heretter kun hvile på lover og forskrifter samt på Fiskeridirektoratets kodelister og kravspesifikasjoner. Kravene i landingsforskriften er i dag hjemlet i havressursloven og fiskesalgslagsloven (tidligere lov om saltvannsfiske og råfiskloven).

Brudd på landingsforskriften kan medføre administrativ inndragning eller politianmeldelse med hjemmel i nevnte lover eller straffelovens § 166. Regelverket vil gjelde som før.

Andre forskrifter med referanser til etablerte NS-standarder vedrørende fiskeri- og havbruksnæringen er fortsatt gjeldende.

Lenker

Oppdatert versjon av Fiskeridirektoratets kodelister for landings- og sluttsedler

Om landingsforskriften

Kravspesifikasjonen for XML overføringen av seddeldata fra fiskesalgslagene til Fiskeridirektoratet

Sist oppdatert: 2017-09-13