e-sigarett

Standardisering av e-sigaretter

Det er startet opp internasjonalt arbeid for å lage standarder for e-sigaretter. Vi har opprettet en norsk standardiseringskomité på området, og du har nå mulighet til å engasjere det i arbeid.

Tobakk og nikotinholdige e-sigaretter og e-væske reguleres av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EU). Tobakksproduktdirektivet er et rammedirektiv og gir minimumskrav til e-sigaretter. Direktivets bestemmelser om e-sigaretter og e-væsker er inkludert i den norske tobakkskadeloven.

Det nye regelverket for e-sigaretter vil tre i kraft i 2018. Statens legemiddelverk skal være myndighet for registreringen av e-sigaretter og sørge for at kravene for å kunne omsette e-sigaretter på det norske markedet, blir ivaretatt. Helsedirektoratet har ansvar for reglene om salg og bruk, i tillegg til markedsovervåking.

Det nye regelverket stiller krav til innhold, kvalitet, sikkerhet og merking av alle e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere (e-væsker, e-juice) både med og uten innhold av nikotin. Når det nye regelverket trer i kraft må alle slike produkter registreres hos Legemiddelverket.

Hovedsakelig foreslås det følgende forskriftsreguleringer for e-sigaretter:

  • Krav til søknad om registrering og dens innhold
  • Krav til produktets innholdsstoffer, volum og utforming
  • Krav til hvordan produktet skal merkes, herunder bruksanvisning, emballasje og helseadvarsel
  • Plikter for de relevante aktørene når det gjelder overvåkning av skadelige og uønskede virkninger.

Felles europeiske standarder
Den europeiske standardiseringskomiteen CEN/TC 437 er opprettet for å utarbeide standarder som blant annet konkretiserer kravene i tobakksproduktdirektivet. Standardiseringsområdet omfatter:

  • Termer og definisjoner;
  • E-sigaretter (mekanisk, termisk, elektrisk og kjemisk risiko) samt utslipp fra e-sigaretter
  • E-væsker (komponenter og mulige forurensninger innbefattet nikotin)
  • Krav og testmetoder for tobakk, e-sigaretter og e-væske
  • Lagring, pakking og transport av tobakk.

Den norske standardiseringskomiteen, SN/K 574 e-sigaretter, vil følge dette europeiske arbeidet og også koordinere ev. norsk deltakelse internasjonalt.

Kontakt prosjektleder Rolf Duus dersom du ønsker mer informasjon eller ønsker å bli engasjert i dette arbeidet nasjonalt eller internasjonalt.

Sist oppdatert: 2018-01-19