Teknologi og muligheter i havbruksnæringen

Kan felles standarder for innsamling av data gagne havbruksnæringen?

Denne teksten av prosjektleder i Standard Norge, Hilde Aarefjord, ble først publisert i brosjyren Et hav av Big data, en del av Teknas Prosjekt Havåker.


Havbruksnæringen har et stort uutnyttet potensial på å utvikle og ta i bruk digitale løsninger og ny teknologi.

Hva er en standard? 

En standard er enkelt beskrevet som en felles «oppskrift» på hvordan noe skal lages eller gjennomføres, og standardisering er prosessen fra behov/idé til ferdig utviklet standard. Standarder finnes overalt. Hvis du leser dette innendørs, så er du omgitt av tusenvis av standarder. Se ut vinduet, og du titter på millioner av dem. Det er standarder som gjør at du kan lese denne teksten på samme måte som alle andre tekster du har lest på en datamaskin eller mobil. Samfunnet er bygget på standarder. Hadde vi ikke hatt dem, ville hverdagen blitt utrolig tungvint. Forestill deg at alle bensinpumper kom i forskjellige størrelser, eller at alle heiser brukte forskjellige symboler, eller at skruer og mutre ikke lenger passet sammen. 

Standarder fremmer innovasjon. Når alle bruker det samme utgangspunktet, så kan en god idé bli implementert enklere, noe som igjen gjør det enklere å bygge samfunnet vårt på en trygg, sikker, bærekraftig og lønnsom måte.

Påvirker økonomisk vekst

En ny studie viser at standarder har betydelig påvirkning på veksten i nordisk økonomi både med hensyn til arbeidsproduktivitet og BNP. Det gjelder også for fiskeri og havbruk. Se blant annet figur 7 og figur 8.

Åtte sirkeldiagram viser i hvor stor grad respondenter i ulike sektorer anser standarder som et godt virkemiddel for å følge den teknologiske utviklingen.
Figur som viser hvordan standarder påvirker selskapers evne eller vilje til å utvikle innovative løsninger

Standarder for havbruksnæringen

Termer og definisjoner er viktig også for dataregistrering slik at «epler og pærer» ikke sammenliknes. Standarden NS 9417:2012 Laks og regnbueørret ­ Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon ble laget av folk fra ulike deler av oppdrettsnæringen fordi det var behov for å beskrive næringen presist hele veien fra rogn til transport. Standarden dekker klekkerifasen, settefiskfasen, matfiskfasen, slakteri og tilvirkingsanlegg, transport, fôr og økonomi.

En felles standard

Den teknologiske utviklingen i næringen på alle områder er rask. At dataene i havbruksnæringen kan brukes og sammenliknes er viktig for blant annet økonomi, forskning og miljø. Det registreres mye data, men systemene og måten dette gjøres på er ofte forskjellig. Det trengs kanskje én felles standard for næringen som sikrer bruk av f.eks. NS 9417 slik at de positive tallene kan bli enda bedre og næringen og samfunnet får et best mulig beslutnings grunnlag? Det kan være behov for en revisjon av standarden. Det kan være behov for andre standarder som gjør at alt «snakker sammen».

I Standard Norge samler vi ulike aktører og bidrar til at standardisering skjer der det er behov, men bruk av standardene er frivillig dersom det ikke henvises til disse til i lover og forskrifter.

Svaret på det innledende spørsmålet er «ja».

Last ned hele brosjyren Et hav av Big data

Sist oppdatert: 2018-12-20