Foto: Istock

Skal vi revidere Norsk Standard for laks og regnbueørret?

Velkommen til møte om mulig revisjon av standarden NS 9417 Laks og regnbueørret – Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon.

Standard Norge har fått inn ønsker fra næringen om at standarden som kom i 2012, bør revideres. Kanskje skal vi inkludere temaer som ikke har vært en del av standarden tidligere.

Før Standard Norge eventuelt setter i gang et revisjonsarbeid og nedsetter en standardiseringskomite for arbeidet ønsker vi innspill fra flere. 
Vi inviterer sentrale aktører til møte 28. mai 2019 kl 10-13, hos Standard Norge på Lilleaker i Oslo.

Påmelding til møtet sendes til vår prosjektleder Hilde Aarefjord innen 23. mai 2019.

Bakgrunn

Bakgrunnen for arbeidet med standarden den gang var behovet for standardisering av parametere for produksjon av laks og regnbueørret i hele verdikjeden. Standardisering av begreper, målemetoder og beregninger i oppdrett av laks og regnbueørret bidrar til bedre kvalitet på de dataene som samles inn. Bedre data vil igjen gi mer presise forskningsresultater, bedre lønnsomhet i næringen og bedre oppfyllelse av krav i lover og forskrifter. Standarden er relevant for alle i verdikjeden.

Gi innspill

Alle som ønsker det, har anledning til å sende inn innspill til Aarefjord i forkant av møtet, enten dere skal delta på møtet eller ikke. 

Foreløpig dagsorden til møtet

  1. Velkommen ved Standard Norge
  2. Bakgrunn for arbeidet med NS 9417:2012 
  3. Informasjon fra ulike aktører om: Hva bør endres i NS 9417? Hva bør inkluderes i NS 9417? Erfaringer fra bruk av NS 9417? Andre pågående prosesser, relaterte arbeid med mer som bør vurderes i arbeidet med en revisjon?
  4. Videre prosess for eventuell oppstart av standardiseringsarbeidet


Dette er et første sonderingsmøte og det blir flere muligheter til å komme med innspill under en eventuell revisjon av NS 9417.

Sist oppdatert: 2019-04-30