Utsnitt fra en byggblankett
Byggblanketter er revidert og kommer i nye utgaver.

Forbrukere og standardisering - nytt per mai 2019

Det dukker stadig opp nye standardiseringsprosjekter som er viktige for forbrukeren. Særlig er det flere interessante prosjekter på området miljø og bærekraft.

Forbrukerblanketter og omsetning av bolig 

De populære forbrukerblankettene er under revisjon. Én blankett har vært på høring, og i den forbindelse har det dukket opp to nye problemstillinger som må løses før lansering. Det er i tillegg foreslått en ny blankett, slik at det totalt kan ende opp med åtte forbrukerblanketter på boligområdet.

Revisjonen av NS 3600:2018 tilstandsanalyse ved omsetning av bolig er ferdigstilt og publisert. Komiteen som har revidert standarden, vurderer om det også er aktuelt å utarbeide en veiledning.

Miljø og samfunn

Også innenfor standardisering er det stor oppmerksomhet knyttet til miljø og bærekraft. Det er etablert nytt ISO-prosjekt Sustainable Finance, som på norsk har fått tittelen bærekraftig finans og grønne fond. Med Storbritannia i førersetet er det i også startet et internasjonalt standardiseringsarbeid som tar for seg sirkulær økonomi. Nasjonalt har vi etablert en speilkomité, og flere av de nasjonale ekspertene deltar også i det internasjonale arbeidet.

Tjenester

Standarden NS-EN 15017 om krav til gravferdstjenester, er revidert og den har nettopp vært på høring. Den er nå til formell avstemning blant medlemmene i CEN, og den er planlagt fastsatt som revidert standard i løpet av sommeren.  

Universell utforming

Standarden NS-EN 17161:2019 Design for All, er utarbeidet på bakgrunn av EUs tilgjengelighetsdirektiv og har fått norsk tittel: Universell utforming - Tilgjengelighet etter en metode for universell utforming av varer, produkter og tjenester.

Krav til tilgjengelighet for nettsider og mobile applikasjoner som brukes av det offentlige, er også skjerpet. EN 301 549:2018 Tilgjengelighetskrav for IKT-produkter og -tjenester / Accessibility requirements for ICT products and services ble fastsatt i desember 2018. Revidert utgave som inkluderer tilleggskrav til tilgjengelighet for mobilapper er nå på høring.  

I CEN er det foreslått et nytt prosjekt som omfatter krav og veiledning ved universell utformet design av produkter og tjenester for passasjertransport. Retningslinjene skal bidra til å gjøre kommunikasjonsprodukter og -tjenester tilgjengelige for så mange som mulig, uten bruk av tilleggstjenester eller spesialutforming. Arbeidet må sees i sammenheng med gjennomføringen av EU-Kommisjonens mandat M/473 om tilgjengelighet for alle.

Se en samlet oversikt per mai 2019 over standardiseringsprosjekter som er relevante for forbrukere.

Sist oppdatert: 2019-06-05