Personfigrer som bygger en qr-kode

ISO og forbrukeren fram mot 2030

COPOLCO er den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO sitt virkemiddel for å oppmuntre forbrukerinteressene til å delta i utviklingen av standarder. Standard Norge er medlem av COPOLCO.

Standard Norge har opprettet eget, nasjonalt forbrukersekretariat og fagråd for forbrukersaker for å bidra til å rekruttere forbrukerrepresentanter til deltakelse i standardiseringsarbeidet. Fagrådet bidrar også til Standard Norges deltakelse og oppfølging av arbeidet som foregår i COPOLCO

Årlig oversikt

En viktig del av COPOLCOs misjon er hvert år å vurdere hvilke områder som er de viktigste for forbrukerdeltakelse. Disse områdene presenteres i en årlig oversikt som brukes aktivt av COPOLCOs medlemmer.

Undersøkelse

I disse dager har også ISO bedt COPOLCO distribuere en undersøkelse til sine medlemmer for å få svar på hva som bør være den viktigste visjonen, misjonen og målsetningen til ISO fram mot 2030. Forbrukerstemmen i standardisering er en viktig motvekt til mer profesjonelle aktører, både kommersielle og offentlige. Man antar at forbrukerperspektivet vil komme til syne og skille seg ut fra perspektivet til ulike næringsaktører i en slik undersøkelse.

De viktigste målene

Fagrådet og forbrukersekretariatet i Standard Norge har i undersøkelsen sagt at vi mener at standarder som er utviklet med en så bred representasjon av ulike interessegrupper som mulig, vil gjøre hverdagen for folk flest enklere, tryggere og bedre. Standarder som er utviklet på bakgrunn av brukerundersøkelser og med deltakelse av mange forskjellige brukergrupper, har fagrådet holdt som det viktigste målet på suksess.

Prioritering

Når det gjelder den viktigste prioriteringen, har fagrådet lagt størst vekt på hvor viktig det er å opplyse og overbevise forbrukerne om fordelene med standardisering. For å nå fram til de ulike brukergruppene, må ISO satse på nye løsninger som er mer tilgjengelig for alle i standardiseringsarbeidet.  

Resultatene fra undersøkelsen vil bli brukt som innspill til ISOs nye strategi.

Mer informasjon

Dersom du ønsker å vite mer om Standard Norges arbeid knyttet til forbrukere kan du kontakte prosjektleder Hege Thorkildsen.

Sist oppdatert: 2019-10-01