Eldre dame som klapper en katt

Bruk av teknologi ved pleie – nytt veiledningsdokument under utvikling

Datalagring av personopplysninger er etter hvert undergitt omfattende lovregulering, men det finnes lite veiledning for hvordan man skal balansere samfunnets pleieplikt overfor sårbare grupper, og samtidig respektere brukerens behov for et privatliv.

Nye teknologiske muligheter for å styre og overvåke alle livets gjøremål kan utfordre det grunnleggende krav og behov for personvern. De etiske utfordringene kan særlig gjelde i forhold til sårbare grupper, for eksempel syke, eldre mennesker og andre med et omfattende pleiebehov.

Trygghetsfølelse

All slags teknologi, ulike sensorer og detektorer plassert i hjemmet eller på kroppen til den pleietrengende kan øke kvaliteten på tjenesten som tilbys, ved at disse umiddelbart kan oppdage og varsle om kritiske hendelser. Dette kan redusere responstiden på nødvendig hjelp, og derfor også gi den enkelte bruker økt trygghet. 

Behov for privatliv

Mens datasikkerhet og datalagring av personopplysninger etter hvert er undergitt omfattende lovregulering, finnes det imidlertid ingen veiledning for hvordan man skal balansere pleieplikten og samtidig respektere brukerens behov for privatliv. Samtidig fører utviklingen i befolkningssammensetningen til at et økende antall eldre som både ønsker og må bo hjemme. Stadig oftere bor mange i denne gruppen også alene. Dette gir et økt behov for automatisert pleie.

Retningslinjer på trappene

I europeisk standardiseringen er det nå under utvikling en såkalt workshopavtale (Workshop Agreement). Litt uformelt går det an å si at dette er en rask måte å lage et standardlignende dokument på. Tanken med dokumentet er å definere retningslinjer for introduksjon, implementering og håndtering av teknologi hos pleietrengende i deres private hjem. Retningslinjene handler om bruk av smart-teknologi som gir mulighet for «sensor-overvåkning» innenfor hjemmets fire vegger og av den enkelte brukers bevegelser. Målet med dokumentet er å få utgitt en praktisk og strukturert veiledning for å sikre en etisk balanse mellom den pleietrengendes autonomi og samfunnets forpliktelse til å yte kvalitetsikret pleie.

I dokumentet beskrives en ledelsesmodell som underbygger å ta informerte valg og riktige beslutninger om nødvendig behandling, omfang og tilpasset teknologi. Det er også gitt eksempler på hva som menes med omsorgssvikt og overtredelser av forpliktelsene.

Relevant for mange

Dokumentet retter seg først og fremst mot organisasjoner som tilbyr pleie. Det vil imidlertid også være verdifullt for den enkeltes familie, alle utviklere og tilbydere av teknologi innenfor dette området, politikere, myndigheter og relevante offentlige instanser.

Mer informasjon?

Det er ikke endelig avklart noen formell dato for når denne workshopavtalen vil være tilgjengelig, men i disse dager (november 2019) er forslaget på intern høring. Ønsker du mer informasjon om dette arbeidet kan du kontakte prosjektleder Hege Thorkildsen.

Sist oppdatert: 2019-11-27