2015

 

Bedre samordning og tilrettelegging for økt deltakelse i samfunnet er to av målene Standard Norge arbeider mot når de nå skal prioritere hva som bør standardiseres innenfor velferdsteknologi.

2015-12-03

Mer om Velferdsteknologien må standardiseres
 

Standard Norge har på oppdrag fra Husbanken utarbeidet en rapport om velferdsteknologi og boliger, som bl.a. tar opp kost-nytte aspekter ved inkludering av velferdsteknologi i boliger, oversikt over status for relevante standarder i dag og problematikk knyttet til terminologi når det gjelder velferdsteknologi.

2015-11-05

Mer om Standard Norge med rapport om velferdsteknologi og boliger
 

Standarden ISO 13485 Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring - Krav for å oppfylle regelverk er under revisjon og vil bli publisert i 2016. Standarden gjør det enklere for produsenter av medisinsk utstyr å vise samsvar med regelverkskrav og kvalitetskrav.

2015-11-05

Mer om Standard for kvalitetsstyringssystemer for medisinsk utstyr i ny utgave
 

Velferdsteknologi er et viktig verktøy for å sikre eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og andre trygghet, velvære og kontroll over sin egen hverdag. For å sikre forutsigbarhet og at løsninger skal bli best mulig må det stilles gode funksjonelle krav. Standard Norge inviterte til frokostmøte torsdag 24. september der hovedtema var standarder og velferdsteknologiske løsninger. Statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg i Helse- og omsorgsdepartementet holdt åpningsinnlegget.

2015-10-08

Mer om Velferdsteknologi - er standardisering en løsning?
 

Standard Norge har produsert en ny rapport som tar opp universell utforming i forbindelse med velferdsteknologiske løsninger. Rapporten er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

2015-08-05

Mer om Rapport om universell utforming og velferdsteknologi
 

Standarder er viktige verktøy både for brukere og oppdragsgivere i helsesektoren. De bidrar til økt kvalitet, pasientsikkerhet og mer effektiv bruk av fellesskapets midler. 27. mai ble det etablert et eget sektorstyre for helse og omsorg i Standard Norge, som skal være en arena for drøfting av behov for utvikling og implementering av standarder i helse- og omsorgssektoren. Sektorstyret ledes av Helsedirektoratet.

2015-05-28

Mer om Sektorstyre for helse og omsorg etablert i Standard Norge
 

Det skal etableres en norsk standardiseringskomite som får i mandat å følge opp og påvirke det internasjonale standardiseringsarbeidet innenfor pasientnær analyse og selvtesting. Vi inviterer nå interessenter til å engasjere seg i arbeidet.

2015-04-20

Mer om Pasientnæranalyse og selvtesting - vil du delta?
 

Standard Norge arbeider med et prosjekt for å kartlegge velferdsteknologi i boliger, finansiert av Husbanken. I den forbindelse ble det holdt et møte med representanter for høgskolesektoren 27. januar.

2015-02-11

Mer om Standard Norge i møte med høgskolesektoren om velferdsteknologi
 

Standard Norge la 9. januar fram en rapport som beskriver området velferdsteknologi og universell utforming i forhold til standardisering.

2015-01-12

Mer om Ny rapport om velferdsteknologi og universell utforming