Vil du delta i arbeidet med Norsk Standard for renhold i pasientnære omgivelser?

Standard Norge søker fagfolk som vil bidra til å utvikle en standard for bedre renhold i pasientnære omgivelser.

En regner med at mellom fem og ti prosent av pasienter ved norske sykehus får en sykehusinfeksjon. Sykehusinfeksjoner er en trussel mot overlevelse, pasientsikkerhet og fremmer komplikasjoner og manglende hygiene og renhold kan være årsaken.

Cirka 90 prosent av norske sykehus utfører renhold med egne ansatte. Rutiner for hvordan renholdet skal utføres, spesielt i pasientnære omgivelser, varierer mye og mange mindre sykehus er usikre på om måten renholdet utføres på er det best mulige.

I dag finnes ingen internasjonal eller norsk standard for rengjøring og vask i helse- og omsorgsinstitusjoner. I Norge brukes NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet, men Standard Norge har fått tilbakemeldinger fra sektoren om at denne standarden oppleves for generell og ikke særskilt tilpasset helse- og omsorgsinstitusjoner. 

Ny komite

Standard Norge vil på bakgrunn av dette, etablere en komite som skal utvikle en Norsk Standard for renhold i pasientnære omgivelser.

Hensikten er å:

 • Heve kvaliteten på renholdet
 • Redusere risikoen for sykehusinfeksjoner og å øke kunnskapen om hvordan slike utbrudd kan begrenses
 • Etablere like rutiner og beskrivelser for renhold
 • Fremme samarbeid mellom renholdsavdelinger og avdelinger for smittevern/pasientsikkerhet
 • Bedre ressursutnyttelse ved renholdsavdelingene 

Komiteens mandat

På bakgrunn av regelverk og ulike kunnskapskilder skal komiteen utvikle følgende standarddokumenter:

 • Krav til renhold i pasientnære omgivelser (både i primær- og spesialisthelsetjenesten).
 • Ved behov: veileder for hvordan krav i standarden skal oppfylles
 • Oppfølgingsverktøy (internkontroll og nytteeffekt av bruk)

Komiteen skal:

 • Vurdere om det er aktuelt å utvikle fagplaner og kompetansekrav som grunnlag for personellsertifisering
 • Vurdere om det er aktuelt å utvikle en kontraktstandard
 • Vurdere hvilke normative referanser som bør inngå i standarden
 • Vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt muligheter for internasjonalisering av standarden i ISO eller CEN
 • Foreslå hvordan standarden best mulig kan tas i bruk av alle helseinstitusjoner i Norge.

Er du interessert? 

Virksomheter som ønsker å delta i arbeidet med å utvikle en Norsk Standard for renhold i pasientnære omgivelser, bes om å gi tilbakemelding til Standard Norge innen 25. oktober 2018.

Deltakelse meldes direkte til prosjektleder Marit Kveine Nygren.

Sist oppdatert: 2018-10-01