Medisinsk utstyr blir sterilisert
Foto: Shutterstock

Vil du delta i arbeidet med standarder for sterilisering av helseprodukter?

Det utarbeides flere internasjonale standarder for sterilisering, men er disse tilpasset norske behov? Det kan du og din virksomhet bidra til.

Standarder for sterilisering av helseprodukter bidrar til økt pasientsikkerhet. Klare krav til steriliseringsprosessen og utstyret vil redusere sjansen for at pasienter kommer i kontakt med patogene mikroorganismer.

For å utarbeide standarder er vi helt avhengig av at interessenter på det aktuelle området deltar i arbeidet. Det er interessentene som bestemmer innholdet i alle standarder som lages. Vil du bidra til at vi får bedre standarder? 

Standard Norge inviterer nå fagfolk til å delta i standardiseringskomiteen for sterilisering av helseprodukter. Den norske standardiseringskomiteen vi nå skal opprette skal følge det internasjonale arbeidet i en global og en europeisk standardiseringskomité:

  • ISO/TC 198 Sterilization of healthcare products 
  • CEN/TC 102 Sterilizers and associated equipment for processing of medical devices
  • Eksempler på viktige standarder som utvikles nå er: 
  • ISO 17665 Sterilization of health care products 
  • ISO 15883 Washer disinfectors

Komiteens mandat:

  • Følge arbeidet i ISO/TC 198 Sterilization of healthcare products og CEN/TC 102 Sterilizers and associated equipment for processing of medical devices og støtte de norske deltakerne i de internasjonale komiteene og arbeidsgruppene. 
  • Gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 198 og/eller CEN/TC 102 derunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter
  • Utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk. 
  • Vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.
  • Bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell o.l.

Er du interessert? 

Komiteen starter opp våren 2018, og vil ha tre-fire møter per år. Alle typer virksomheter er velkommen til å delta. Eksempler på aktuelle virksomheter er helseforetak, kommuner, myndigheter, organisasjoner og leverandører.

Kontakt Standard Norge ved prosjektleder Marit Kveine Nygren dersom dette er av interesse eller du ønsker mer informasjon.

Sist oppdatert: 2018-04-18