Pipette
Foto: Louis Reed/ Unsplash

Er det behov for internasjonale standarder for å måle aktivitet i overflater med biocidegenskaper og antimikrobielle egenskaper?

Standard Norge har mottatt et prosjektforslag fra den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Nå ber vi om innspill fra norske fagmiljøer.

Frankrike har foreslått å etablere en teknisk komite som skal utvikle standardiserte testmetoder for å vurdere aktivitet og effektivitet knyttet til overflater med biocidegenskaper og antimikrobielle egenskaper. Det er også planlagt å se på hvordan disse overflatene påvirkes av ulike typer rengjørings- og desinfeksjonsmidler.  

Metodikken skal kunne brukes for å evaluere biocidegenskaper og kunne differensiere den fra biostatisk aktivitet. Komiteen skal dekke vurdering av overflater med iboende biocidegenskaper samt overflater som er prosessert for å kunne yte biocidegenskaper. 

Der det er aktuelt, vil den nye komiteen samarbeide med andre eksisterende komiteer som jobber med tilgrensende områder og vise til allerede eksisterende standarder.  

Standard Norge skal gi en stemme på vegne av norske interessenter, om dette er et godt prosjektforslag, og om norske eksperter ønsker å bidra dersom arbeidet blir satt i gang. 

Bakgrunn

Infeksjoner og forebygging av biologisk kontaminering er fortsatt en av verdenssamfunnets store utfordringer. De eksisterende produktene på markedet med biocidoverflater kan spille en viktig rolle i bekjempelse av infeksjoner og spredning av patogener.

For å kunne gjøre nødvendige vurdering og sammenligninger mellom ulike overflater, trengs standardisert og pålitelig metodikk. En slik sammenligningsmulighet kan bidra til at de materialene som er tilgjengelig kan benyttes på en mer pålitelig og effektiv måter under gitte bruksforhold, og bli bedre verktøy mot blant annet patogene mikroorganismer.Internasjonalt standardiserte testmetoder er nødvendig, ikke bare av sikkerhetshensyn, men også av økonomiske grunner, da de kan bidra til valg av rett materiale for ulike bruksområder.

Tittel på prosjektet:Surfaces with biocidal and antimicrobial properties

Omfang

Komiteen skal utvikle et sett med standarder som skal ha følgende omfang: 

  • Standard for vurdering av overflaters grunnleggende aktivitet og skille mellom biocid og biostatisk aktivitet
  • Standarder eller tekniske spesifikasjoner til å vurdere overflateaktiviteten knyttet til ulike bruksområder, og blant annet inkludere effekten av forstyrrende substanser, spesifikke mikroorganismer
  • Nødvendige veiledningsdokumenter for å støtte bruken av de foreslåtte standardene

I dag er det ingen komiteer som dekker denne tematikken, det finnes ingen metoder som legger til rette for at sluttbruker kan vurdere ulike materialers effektivitet opp mot hverandre, basert på egne risikobaserte krav til effektivitet av overflateaktiviteten.

Aktuelle områder hvor standardene kan gi nytteverdi, inkluderer blant annet medisinske og veterinærmedisinske applikasjoner, romfart, landbruk, mattrygghet og annen industri, institusjonelle- og husholdningsapplikasjoner. 

Ekskludert fra arbeidet er toksikologiske og økotoksikologiske testmetoder for overflater, samt antimikrobiologiske egenskaper ved tekstilprodukter.Det skal ikke utvikles materialspesifikke standarder i denne komiteen.

Standard Norge ønsker innspill om:

1. Er det behov for et slik standardiseringsprosjekt? 

2. Kan dere tenke dere å delta i et slikt internasjonalt arbeid i regi av ISO?

Frist for tilbakemelding: 10. desember 2019

For spørsmål ta kontakt med Standard Norges prosjektleder Marianne T. Werner hvis du har spørsmål. 

Sist oppdatert: 2019-11-27