Lettere å holde orden på egen helse

Det er politisk enighet om at pasienter skal settes i sentrum og at det bør bli enklere å ta ansvar for egen helsetilstand.

Mann foran PC

Man må i større grad kunne følge opp egen behandling og dermed unngå “unødvendige” turer til sykehus, fastlege eller spesialist. Det kommer nå en ny internasjonal standard som gjør det lettere å bruke personlig helseutstyr og få kontroll på egen helse.

Standarden ISO/IEEE 11073-10418 Helseinformatikk – Kommunikasjon med personlig helseutstyr – Del 10418: Instrumentspesifikasjon – Internasjonal Normalisert Ratio (INR) monitor er for tiden på høring. En egen helseinformatikk-komité i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO behandler en rekke standarder for kommunikasjon til og fra utstyr for egenmåling, og gjennom Standard Norge blir disse fastsatt som Norsk Standard. Amerikanerne har vært pådrivere i arbeidet, og fra norsk side har blant annet Helsedirektoratet deltatt.

Billigere og sikrere produkter
Innenfor internasjonal standardisering har det lenge vært fokus på å gjøre det lettere for folk flest å benytte personlig helseutstyr. Ved å lage spesifikasjoner for hvordan instrumenter skal samle data og kommunisere med omverdenen, f.eks. med enheter som skal tolke og gi råd om videre oppfølging, oppnår vi billigere og sikrere produkter. Målinger blir sammenlignbare og alle tjenester som bygger på måling gjøres enklere. Det kan utvikles nye tjenester med bakgrunn i data samlet inn fra den enkeltes utstyr, noe som resulterer i riktigere bruk av ressursene i et spesialisert helsevesen.

Blodsukkermåling
Det er få diabetikere i dag som ser for seg et liv uten egenkontroll i form av blodsukkermåling. Med mulighet for kommunikasjon mot en styringsenhet får vi nå i tillegg systemer som kan forbedre den enkeltes hverdag enda mer.

Noen diabetikere har fått operert inn sensorer som måler blodsukkeret og en pumpe som doserer riktig mengde medisin. Slikt utstyr får en ytterligere verdi ved at det kommuniserer med utstyr utenom pasienten for dokumentasjon og eventuell oppfølging i spesielle faresituasjoner (pumpen går tom, insulinet virker ikke etc.).  Denne informasjonen håndteres av fagpersoner som følger opp pasienten.

På denne måten deles informasjon om pasientforløpet. Et tilsvarende eksempel finnes på nettstedet patienslikeme.com hvor pasienter med samme sykdom rapporterer symptomer, sykdomsforløp, behandling og hvor effektiv behandlingen er. For at man skal ha best mulig nytte av denne informasjonen er det viktig at det som sammenliknes kan leveres kontrollert og rimelig likt.

Monitor som måler blodkoagulering
Den nye internasjonale standarden for helseinformatikk, ISO/IEEE 11073-10418, gjør det blant annet mulig for en INR-monitor (INR er standard koagulasjonstid) å gi en verdi som viser hvor fort blodet hos en pasient koagulerer (klumper seg). Når man er nyoperert eller for eksempel har hatt hjerteproblemer er det vanlig å få et legemiddel som skal hindre at blodet koagulerer for fort. Slike legemidler kan ha alvorlige bivirkninger og viktigheten av rett medisinering er stor. Får man for lite medisin, kan blodet koagulere, og får man for mye, kan det resultere i store blødninger som det er vanskelig å stoppe.

Nå er det laget personlig medisinsk måleutstyr som gjør det mulig å sjekke hvilket INR-nivå man har, langt oftere enn det som vil være praktisk ved hyppige legebesøk. For INR-overvåkningen er hovedsaken å finne fram til en “plug-and-play”- løsning som gjør at ulike personlige målere kan sende og motta informasjon fra utstyr hos helsevesenet som benyttes til å følge opp, lagre, gi råd osv.  Slikt utstyr kan være en PC, en mobiltelefon eller en “set-top-box” (styringsenhet).

Standarden som nå er på høring fra ISO, etablerer et system for at ulikt utstyr skal kunne kommunisere på likt vis på standard grensesnitt. Innen hver av typene utstyr, som blodsukkermålere, blodtrykksmålere, enkel EKG eller måling av utpustingsevne er det vel og merke egne faglige verdier og måter å beskrive dataene på.

Samvirke mellom utstyr
Graden av samvirke mellom utstyr er nøkkelen for at den enkelte skal kunne holde mest mulig orden på egen helse og at vi skal kunne få et økende marked for slike løsninger.

Markedet innenfor helseinformatikk er stort, og det vil helt sikkert øke i tiden framover. Når det gjelder kontroll på blodkoaguleringsevnen, vet vi at det mest brukte legemiddelet årlig har 90 000 brukere i Norge.  Egenkontroll gir styring over egen situasjon, sparer mange legebesøk og med mer presis medisinering blir det langt færre bivirkninger.

Det er dessuten gjort beregninger på at bruk av egenkontrollapparater for INR-måling vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Kontaktinformasjon Standard Norge
Prosjektleder IKT, Knut Lindelien, e-post: kli@standard.no, tlf. 67 83 86 49/ 920 41 315

Sist oppdatert: 2014-06-03