Fem råd for IKT-sikkerhet

Standard Norge har utarbeidet fem råd som kan bidra til å styrke IKT-sikkerheten i samfunnet.

Tallet 1
 
  

Mer samarbeid offentlig-privat

Det er behov for mer offentlig-privat samarbeid for å demme opp mot samfunnets digitale sårbarhet.

Tallet 2  

Dele kunnskap 

Den samlede ekspertisen på IKT-sikkerhet i det norske samfunnet kan utnyttes bedre gjennom økt kunnskapsdeling på tvers av sektorer og offentlige og private miljøer.

 Tallet 3  

Utvikle felles språk som gir felles forståelse 

Misforståelser som skyldes manglende eller ulik forståelse av begreper, kan unngås gjennom utvikling av et felles språk og begrepsapparat.

Tallet 4
 
 

Lære av det som skjer internasjonalt

For Norge vil det lønne seg å ta i bruk internasjonale standarder framfor å lage særnorske løsninger (jfr. produktivitetskommisjonen som understreker at det største potensialet for produktivitetsvekst i Norge vil være å lære av andre land gjennom teknologiadopsjon).

Tallet 5

 

Skape uavhengige arenaer  

Det trengs dessuten uavhengige arenaer der de viktigste interessentene kan delta for å avklare og prioritere felles behov og komme fram til gode felles løsninger.

Disse fem rådene er utarbeidet på bakgrunn av en rapport fra 2015 som bygger på samtaler med toneangivende aktører og en spørreundersøkelse gjennomført i sentrale IKT-miljøer. Rådene er like aktuelle i dag.

Om rapporten 

I 2015 kartla Standard Norge behov og utfordringer knyttet til IKT-sikkerhet og personvern. Rapporten gjengir hva sentrale deler av IKT-næringen mener skal til for å styrke beredskapen på området.  Rapporten, som ble skrevet på initiativ fra sentrale aktører, både offentlige og private, innenfor IKT, bank og finans, viser at det trengs uavhengige arenaer for bedre kunnskapsflyt og utveksling av erfaringer på tvers av ulike miljøer, sektorer og land.

Du kan lese et sammendrag her

Rapporten ga svar på flere aktuelle problemstillinger påpekt i regjeringens digitale sårbarhetsutvalg, Lysneutvalget.

LES OGSÅ: Sårbarhetsutvalget: Bruk av standarder reduserer digital sårbarhet

Sist oppdatert: 2018-10-18