Standardkontrakt for uavhengig kontroll

Standard Norge arbeider med en ny standardkontrakt for uavhengig kontroll etter reglene i plan- og bygningsloven.

Reisverk til plankehytteForslaget har vært på høring og standarden skal etter planen bli ferdig høsten 2013. Den får betegnelsen NS 8404 og skal bidra til å skape ryddige kontraktsvilkår i forholdet mellom oppdragsgiver og kontrollør.

På bakgrunn av flere henvendelser fra myndigheter og organisasjoner ble det høsten 2012 opprettet en komité som fikk i oppgave å utarbeide kontraktsdokumenter til bruk i forbindelse med uavhengig kontroll. Jusprofessor Knut Kaasen fra Det juridiske fakultet i Oslo har ledet komiteen, som for øvrig har vært bredt sammensatt av representanter fra næringen, jf. oversikten nedenfor.

Reglene om uavhengig kontroll i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter trådte i kraft 1. januar 2013, etter at innføringen av reglene tidligere hadde vært utsatt flere ganger. Dette førte til at behovet for en ny standardkontrakt for slike oppdrag ble stadig større etter hvert som reglene fikk betydning for nye prosjekter.

Utgangspunktet for NS 8404
I arbeidet med kontrakten for uavhengig kontroll tok komiteen utgangspunkt i standarden NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid. På grunn av den begrensede tidsperioden frem til reglene skulle tre i kraft, var det helt nødvendig å ta utgangspunkt i en gjeldende standard for at det skulle være mulig å bli enige om et forslag innen rimelig tid.

Komitéarbeidet viste ganske tidlig at NS 8402 ikke var egnet til å kunne brukes på oppdrag om uavhengig kontroll dersom det ikke ble gjort ganske omfattende endringer. For at sluttproduktet skal bli brukervennlig har komiteen derfor valgt å utarbeide kontrakten som en helt ny standard, NS 8404. Mange av bestemmelsene er likevel identiske eller tilnærmet identiske med bestemmelser i NS 8402.

Vederlagsform
Høringsforslaget har lagt opp til at kontrakten skal kunne brukes både for honorar etter medgått tid, fast pris eller en kombinasjon av disse vederlagsformene. Dette har fått stor betydning for hvilke bestemmelser som er tatt inn i standarden.

På bakgrunn av muligheten for bruk av ulike vederlagsformer var det nødvendig å ta inn en del bestemmelser fra NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag, selv om det er tatt utgangspunkt i bestemmelsene i
NS 8402. De supplerende bestemmelsene gjelder blant annet reglene om endringer, fristforlengelse og forsering.

Byggblankett 8404
Det er også utarbeidet en egen blankett, Byggblankett 8404, til bruk sammen med NS 8404. Blanketten er basert på utformingen av de øvrige blankettene til de ulike standardkontraktene.

Vurdering av høringsinnspill
Forslaget til ny standard var på høring fram til 21. mai 2013, og det kom inn 10 høringsuttalelser. Komiteen skal nå diskutere innspillene i høringsuttalelsene før den endelige standarden blir ferdigstilt. Det er sannsynlig at den endelige versjonen av den nye standarden vil bli utgitt av Standard Norge tidlig på høsten 2013.

Komitémedlemmer
Komiteen som arbeider med den nye standarden består av følgende representanter:

 • Knut Kaasen, Det juridiske fakultet, Oslo, komitéleder
 • Anette Søby Bakker, Arkitektbedriftene i Norge
 • Per Jæger, Boligprodusentenes Forening
 • Marit Langen, Direktoratet for byggkvalitet
 • Siw Linderud, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg
 • Stein Solvik, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg
 • Thomas Bones, Forsvarsbygg
 • Egil Stabell Rasmussen, Kommunal- og regionaldepartementet
 • Finn N. Bangsund, Maskinentreprenørenes Forbund
 • Daniel Ø. Helgesen, Norges TakseringsForbund
 • Henning Lauridsen, Norske Boligbyggelags Landsforbund
 • Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom
 • Lars Erik Lundgaard, Norsk Teknologi
 • Morten Gran, Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Ari Soilammi, Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Kristin Zach, Statsbygg
 • Jørgen Birkeland, Standard Norge, komitésekretær

Kontaktperson i Standard Norge er Jørgen Birkeland.

Illustrasjonsfoto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole

 (Denne artikkelen har også vært på trykk i Byggeindustrien nr. 10-2013.)

Sist oppdatert: 2013-12-05